Foto: Magnus Aronsson

En kyrka för alla

Svenska kyrkan Jönköping tror på alla människors lika värde. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig lika välkomna.

Svenska Kyrkan i Jönköping arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och trygga i vår verksamhet, oavsett ålder, etnicitet, funktionalitet, trosuppfattning, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära utgår från den kristna människosynen som betonar alla människors fulla och lika värde och värdighet. Det är vår tro att Gud har skapat varje människa till sin avbild, att just DU är viktig och älskad precis som du är. Det försöker vi förmedla i både ord och handling. 

Tillgänglighet och inkludering

Vi vill göra kyrkorummet och gudstjänsten mer lättillgänglig och arbetar aktivt med ökad fysisk tillgänglighet, möjlighet till teckentolkning och gudstjänster på fler än ett språk. Dessutom har Svenska kyrkan Jönköping i över tio års tid engagerat sig i hbtq+ frågor, samarbetat med föreningen Jönköping Qom Ut, arrangerat regnbågsmässor och deltagit i prideparaden. 

 

Det var när de bar regnbågsflaggan genom kyrkogången som jag för första gången kände att jag kunde identifiera mig med Svenska kyrkan. När jag äntligen kunde känna mig inkluderad.

Kristian Kabelacs, kyrkobesökare på Regnbågsmässa

Kärleksbudskapet är tydligt i Bibeln

Bibeln säger inte mycket om homosexualitet, själva ordet fanns inte på biblisk tid och förekommer inte alls i Bibel 2000. 

Visst finns det bibeltexter som har använts för att fördöma sexuellt umgänge mellan samkönade men det är viktigt att förstå att dessa texter inte beskriver några jämställda kärleksrelationer utan om ”fria” män som utnyttjade slavar eller främlingar som ett sätt att utöva sin makt över dessa ”ofria” män utan samtycke.

Berättelserna om David och Jonatan, Rut och Noomi eller Josef med sin färgglada dräkt skulle kunna handla om personer med en hbtq+ identitet, men oavsett hur vi tänker kring den saken kan vi lära oss något av dessa berättelser angående hur vi kan behandla och bemöta varandra. Jesus säger att vi ska älska våra medmänniskor och att hela Guds lag sammanfattas i detta bud.

Kärleksbudskapet är tydligt igenom hela Bibeln. Det återkommer igen och igen, så ofta att vi tror att vi bör läsa och förstå Bibeln i ljuset av kärleksbudskapet, då faller allt annat på plats. 

”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

Johannesevangeliet 13:34-35

Läs mer

Homosexuellas rätt att vigas i Svenska kyrkan klubbades igenom av Kyrkomötet hösten 2009, samma år som den könsneutrala äktenskapslagstiftningen infördes i Sverige. Kyrkan har arbetat med frågan om samkönade äktenskap länge och noggrant. Idag har Svenska kyrkan en könsneutral vigselordning. Det viktigaste är löftena om att vilja leva tillsammans tills döden skiljer en åt.

I augusti 2022 fick Svenska kyrkan i Jönköping ta emot Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln är en märkning som visar att samtliga medarbetare och förtroendevalda har genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande och öppen kyrka. Under processen har vi fått konfrontera våra fördomar och dela våra egna erfarenheter av utanförskap och inkludering. Arbetet mynnade ut i en mångfaldsvision.

Församlings mångfaldsvision lyder:

  • Vi vill skapa en öppen atmosfär där alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet, funktionsvariation, sexuell identitet eller ålder, kan känna sig trygga och välkomna.
  • Vi vill använda ett språk som inte utestänger eller sårar.
  • Vi vill låta kärlek och respekt vara vägledande i mötet med människor.
  • Vi vill arbeta för att människor i utsatthet ska få sin värdighet upprättad i kyrkans gemenskap.
  • Vi vill arbeta för att varje människa ska få leva ett gott liv.

Detta betyder:

  • Att mångfaldsvisionen ska vara spridd och känd i församlingen.
  • Att församlingen inte ska vara diskriminerande i sin kommunikation och verksamhet.
  • Att konfirmandgrupper och samtalsgrupper om tro och livsfrågor också ska beröra HBTQ.
  • Att församlingen ska vara med i sammanhang där allas lika värde manifesteras, som exempelvis Jönköping Pride.
  • Att vi aktivt arbetar med våra fördomar och ser våra olikheter som en rikedom.

Församlingens vision är ett gott liv för alla.

Det innebär att vi vill forma en gemenskap där människor ska finna en trons hemvist med möjlighet att växa och mogna.

Församlingens värderingar är kärlek, respekt och ett stödjande förhållningssätt.

Det innebär att vi tror att alla människor är älskade av Gud och att vi som församling är satta att forma en gemenskap där olika gåvor får komma till uttryck.

Det innebär att vi tänker gott om varandra, talar väl till och om varandra och respekterar människans integritet.

Det innebär att vi vill arbeta för att församlingen blir ett sammanhang där vi stöttar varandra och ser olikheter som något berikande.

Vi strävar efter att vår församling ska vara bedjande, barmhärtig och modig.

Det innebär att vi arbetar för att våra gudstjänster ska präglas av delaktighet, mångfald och gemenskap. Olika gudstjänster ska firas och där ges möjlighet att uttrycka både tvivel och tro.

Det innebär att vi ser med nyfikenhet på varandra, är uppmärksamma på egna fördomar och vågar påtala när något kränkande sker.