Foto: Josefine Setterström

En hållbar kyrka

Människan är förvaltare av Guds gåvor vilket innebär ett ansvar för såväl människor som skapelsen som helhet. Att arbeta aktivt med miljöfrågor är därför en självklarhet i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete utgår från tre grundprinciper som styr mot en hållbar värld.

 Försiktighetsprincipen

Vi vidtar åtgärder för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas.

 Utbytesprincipen

Sämre teknik och farliga ämnen byts kontinuerligt ut mot bättre och mer miljöanpassade produkter.

 Etiska principer

Vi väljer varor och tjänster som produceras med hänsyn till mänskliga rättigheter samt social och ekonomisk rättvisa.