Foto: Jessica Mossberg

S:t Johannes kyrka öppen under renoveringen

Vintern 2020 stängdes S:t Johannes kyrka efter att ha upptäckt att byggnadsdelar i både tornet och långhuset vittrar/rostar som kunde vara en risk för att människor skadas om man vistas i byggnaden. Men under mars 2023 har vi fått en provisorisk säkring på plats vilket innebär att vi kunnat öppnat kyrkogården och kyrkan igen. 

Församlingen stängde S:t Johannes kyrka vintern 2020 efter att ha upptäckt att byggnadsdelar i både tornet och långhuset vittrar/rostar som kunde vara en risk för att människor skulle skadas om man vistas i byggnaden. Ett omfattande projekteringsarbete gjordes och hela kyrkan synades från källare till tak för att se vad som behövdes åtgärdas och hur akuta behoven var.

En provisorisk säkring av motvikten i kyrktornet är nu på plats, sedan mars 2023, vilket innebär att det inte längre föreligger någon risk för skador om man vistas i och runt kyrkan. Kyrkogården öppnades igen under våren 2023 och den 1 juni 2023 öppnade vi även kyrkan för enskild andakt, ljuständning och turistbesök. Kyrkan är öppen på tisdagar och torsdagar kl 11-16 under sommaren. In- och utgång sker via Johannesgatan, på högra sidan om kyrkan framifrån sett. 

Kyrkan kommer vara under renovering året ut och en bit in under 2024, med avspärrningar, byggställningar och byggkranar vid huvudentrén, stora trappan och delar av kyrkogården.

Aktuellt läge 2023

Nu är ställningen monterad upp till spiran på Johannes torn, som är 87 meter hög. Det har varit ett komplicerat ställningsmontage med flera avlastningsstål för ställningen på tornet. Stålbalkar har lyfts upp och monterats genom öppningar i tornet som sedan ställningen kan vila på.

Den 22 september lyftes delar av spiran ner för att minska påfrestningen på den invändiga motvikten på 6 ton. Den synlig spiran som lyfts ner med korset och utsmyckningar är 6 meter lång sedan fortsätter spira 9 meter ner i tornet och avslutas med en motvikt på 6 ton ca 0,75x2 meter

Därefter kan motvikten avlastas från spiran och resten av spiran demonteras. Motvikten blir kvar inne i tornet och kommer ha kvar sin tyngd på tornets topp. Det är ont om utrymmet inne i tornet vilket begränsar arbetsområdet men vi har bra lösningar hur vi ska utföra arbetet till en säker arbetsmiljö.

Under vintern kommer en ny spira att tillverkas, korset och utsmyckningen förgyllas och kommer att monteras i mars nästa år. Vi kommer även att byta ut ett stort antal tegelstenar och fogar på tornets fasad som har stora skador från frostsprängningar under 134 år av väder och vind.

Alla fyra urtavlor kommer att renoveras och återfå sin förgyllning. Fasadsten av stampbetong på tornet kommer också att åtgärdas. Samt en del plåtarbeten som behöver bytas på tornet. Projektet är beräknat att pågå fram till aug 2024 då ställningen kommer att vara nedmonterad om inget större förhinder uppkommer.

Tidigare

I augusti öppnade vi Johannessalen igen som nu kan hyras till möten, fest och mingel. Dock ligger salen mitt i byggarbetsplatsen för kyrktornets renovering så det kan upplevas lite stökigt utanför salen.

Den 1 juni 2023 öppnar vi S:t Johannes kyrka igen för enskild andakt, ljuständning och för turistbesök! Öppettider blir till en början tisdagar och torsdagar kl 11-16. Varmt välkommen! Ingång sker via Johannesgatan då huvudentrén är avspärrad för reparationsarbetet av kyrkans torn.

Arbetet med att montera byggställningar och bygghissar runt kyrktornet fortgår. Arbetet beräknas ta tre månader innan arbetet med tornrenoveringen kan påbörjas. Området kring arbetsplatsen har spärrats av (huvudentrén, stora trappan och delar av kyrkogården) och får inte beträdas av obehöriga av säkerhetsskäl. I nuläget finns inget beslut om exakt när vi kommer öppna Johannessalen för offentligheten, som ligger mitt i byggarbetsplatsen. Men vi har glädjen att meddela att S:t Johannes kyrka kommer att vara öppen några dagar i veckan under sommaren för enskild andakt, ljuständning och för turistbesök.

S:t Johannes kyrka behöver renoveras för framtiden

De flesta som rör sig i Stockholm ser S:t Johannes 70 meter höga torn sticka upp när de går runt på stan. Vår vackra och unika kyrka är oerhört populär för bröllop och är väldigt välbesökt men är nu i stort behov av renovering. Vi som församling har ett ansvar gentemot kulturmiljölagen. Kyrkobyggnader ska vårdas och bevaras för sitt kulturhistoriska värde. Kyrkan invigdes 1890. 

Renoveringen av Sankt Johannes kyrka
sker i fem etapper:

Vi har i nuläget identifierat problemen som behöver åtgärdas i S:t Johannes kyrka och kommer nu att ta itu med dem i olika etapper.

Etapp 1.       Kyrktornet
Den provisoriska säkringen av kyrktornet är nu genomförd och arbetet med att montera byggställningar runt kyrktornet har startat. Arbetet beräknas pågå fram till september, då byggställningarna ska besiktigas och därefter kan arbetet med tornrenoverigen starta. Tornrenoveringen beräknas vara klart under april 2024.

Etapp 2.       Taket

Etapp 3.       Fönster

Etapp 4.       Invändigt

Etapp 5.       Valven

Efter att etapp 1 har genomförts och då kan vi återigen erbjuda kyrkliga handlingar såsom begravningar, dop och bröllop samt konserter i kyrkorummet. Även Johannessalen kommer att öppnas igen efter att renoveringens etapp 1 är genomförd, för både våra egna verksamheter och för uthyrning till privatpersoner och företag för möten, fest, dopfest, minnesstunder och borgerliga begravningar.

Renoveringen steg för steg

Fredag 10 mars 2023 öppnade vi kyrkogården igen. Den provisoriska säkringen av motvikten i kyrktornet är nu genomförd och därmed utgör tornet ingen risk för besökare eller personal. 

I och med att vi säkrat motvikten startar arbetet med renoveringen av tornet och det kommer därför sättas upp byggbaracker på grusplanen och byggställningar runt kyrktornet. En avspärrning kring byggarbetsplatsen har satts upp. Under juni kommer Sveriges största byggkran att ställas upp intill kyrktornet. Något datum för öppnandet av kyrkan har vi inte i nuläget.

-----

Den 15 november 2022 skulle vi äntligen påbörja renoveringen av S:t Johannes kyrkas kyrktorn. Först ut skulle bli en provisorisk säkring av motvikten med hjälp av stålbalkar, därefter skulle ställningsbygget göras och efter det skulle utförandet av motvikten lösas. Men vi stötte på patrull direkt.

Förslaget med kolfiberförstärkning av stålbalkarna under motvikten gick inte att utföra under rådande omständigheter, visade det sig när arbetet väl skulle genomföras. Vi måste därför ta fram en annan lösning med stödben av stålbalk som kan monteras under motviktens stålbalkar ner till bjälklaget under. Det ger en säkerhet från att motvikten vid ett eventuellt brott i dess konstruktion inte ska kunna fortsätta ner genom hela tornet. Denna lösning kräver en del detaljprojektering och ett arbetskrävande montage.

Vi uppskattade att säkringen av motvikten skulle utföras under januari-februari i år och öppning av kyrkan skulle ske i slutet av februari 2023. Men den tidsplanen höll inte. Vi skyndar på men säkerhet och arbetsmiljö går i första hand. Vi räknar med att kunna påbörja arbetet under början av mars.

Vilka genomför renoveringen?

KFS: Projekt- och byggledning
In3prenör: Generalentreprenör
Kv konstruktörer: Konstruktion
Tyréns: Konstruktion valv
Roslagens plåtkonsult: Tak- och fasadkonsulter
Laserna restaurering: Antikvarie
Oljibe stålbyggnads: Stål
Bång & Lewerth: Plåt
Puts och plattsättning: Fasad
Plus montage: Ställning
Tunga lyft: Lyft av motvikt
Jonny Hammar: Förgyllning

Projekteringen steg för steg

Under våren 2021 gjordes en omfattande projektering av hela kyrkans renoveringsbehov, vilket innebar att vi synade hela kyrkan från källare till tak för att se vad som behövs åtgärdas och hur akuta behoven är. Projekteringen konstaterade att behovet av renovering är stort:

• Torn och skorsten är i mycket dåligt skick.
• Tornet måste demonteras och därefter byggas upp.
• Fönster är trasiga och bidrar till mycket höga uppvärmningskostnader.
• Åskledare saknas och behöver installeras.
• Elsystem och avloppsstammar är uttjänta och måste bytas ut.

Under december 2020 grävdes elledningar upp på den östra sidan om kyrkan. Detta då ett kabelbrott gjort att belysningen på denna sida inte fungerar. Vi kunde snabbt åtgärda detta så att kyrkan och omgivningen fick lite extra ljus under den mörka årstiden.

Vi har även under december besiktigat tornet, med hjälp av klättrare som tog sig upp genom att klättra upp utifrån. De bekräftar att tornet är i stort behov av renovering. Vidare har vi satt upp ett nät utvändingt runt skorstenen. Då klockspelet hakat upp sig har vi valt att tillsvidare stänga av klocka och klockspel.

Korset som sitter på spiran på S:t Johannes kyrka stabiliseras av en invändig motvikt som finns i den murade spirans översta utrymme. Det råder stor osäkerhet om konstruktionens skick och därför behöver delar av konstruktionen plockas ner och ersättas med nya delar. I samband med åtgärderna på korset och motvikten ska hela tornet och spiran renoveras utvändigt och fuktsäkras invändigt.

Under mars 2021 gjordes undersökning av murverket som bedöms generellt att vara i gott skick. Det förekommer en del saltutfällningar på insidan och delar av den puts som finns på tornets insida är nedfallen eller i dåligt skick. Detta beror sannolikt delvis på saltsprängningar. 

Saltutfällningarna fanns i huvudsak på tornets strävpelare eller i anslutning till de stora ljudluckorna och på tornets södra respektive östra sida. Själva tegelmurverket bedöms överlag vara i gott skick och inte särskilt vittrat på insidan. 

Under senare delen av mars 2021 har det fastlagts att tornet måste demonteras och därefter byggas upp. Grundlig besiktning är klar och redovisas i sin helhet i slutet av juni 2021.

Foto: Jessica Mossberg

Hemställan om hjälp till Kyrkostyrelsen

S:t Johannes församling i Stockholm befinner sig i ett akut läge och hemställer 2022-02-18 om kyrkostyrelsens hjälp med att omgående lösa finansieringen av renoveringen av S:t Johannes kyrka. Tornet på kyrkan, ett landmärke i Stockholm, löper akut risk att rasa. Kyrkobyggnaden i övrigt måste snarast genomgå en omfattande restaurering som församlingen ensam omöjligen kan bära ekonomiskt varken på kort eller lång sikt. Detta även om församlingen belånar sina tillgångar maximalt. Församlingen har hamnat i denna prekära situation utan egen förskyllan och måste få hjälp av trossamfundet att hantera situationen.

Läs Hemställan till Kyrkostyrelsen 2022-02-18 här (pdf-fil) ››

Inte längre någon akut rasrisk vid S:t Johannes kyrkogård

Kyrktornet på S:t Johannes kyrka riskerade att rasa. På grund av gravrost i den sex ton tunga motvikten som balanserar S:t Johannes torn riskerade den att falla ner och kyrkans torn att rasa. Ett sådant ras skulle medföra en kraftig stötvåg i berget som gör att tornet med största sannolikhet rasar. Konsekvenserna skulle bli fruktansvärda och riskera liv och egendom i närområdet. Nu är det åtgärdat!

S:t ​Johannes kyrka i Stockholm stängd tills vidare

Församlingen har 2020-12-03 beslutat stänga kyrkan efter att ha upptäckt att byggnadsdelar i både tornet och långhuset vittrar/rostar och kan vara en risk för att människor skadas om man vistas i byggnaden. I väntan på att renoveringen startar har S:t Johannes församling därför beslutat stänga kyrkan, för att inte riskera skador på besökare och själva kyrkobyggnaden. Kontrollen som utförts visar att över hundraårig teknik måste bytas ut för att säkra fortsatt verksamhet i kyrkan. 

– För S:t Johannes församling är det en självklarhet att inte riskera säkerheten i kyrkan, därför stänger vi under en tid en mycket känd Stockholmssilhuett som är synlig från stora delar av staden. Vi vet att många Stockholmare vill att vi bygger om så att vi kan fortsätta vår uppskattade verksamhet, säger Hans von Schreeb, ordförande i kyrkofullmäktige i S:t Johannes församling.

– Vi kommer att erbjuda alla att ta del av kyrkans verksamhet i Stefanskyrkan och i våra andra församlingslokaler, så långt Coronaläget medger. Vi har redan idag smittsäkra alternativ för kyrkans verksamhet och de utökas nu, fortsätter Hans von Schreeb.

– Det är med sorg i hjärtat som vi tagit beslutet att stänga vår vackra kyrka, som betyder så mycket för många Stockholmare. Speciellt i de oroliga tider vi lever i nu har det varit viktigt för oss att hålla våra kyrkor öppna, säger kyrkoherde Catharina Segerbank.

– Samtidigt gör de coronarestriktioner vi lever med i nuläget att vi ändå inte kan samla människor i större skala i våra kyrkor, och att då istället se till att renovera och underhålla vår fina kyrka känns ändå bra. Vi ser med glädje fram emot den dag då vi åter kan öppna S:t Johannes kyrka igen. Under tiden satsar vi helhjärtat på att erbjuda alla i församlingen att fira gudstjänst och förrättningar såsom begravningar, dop och bröllop i vår andra fina kyrka, Stefanskyrkan, som ligger i Vanadislunden i Stockholm och vi erbjuder nu i coronatider även gudstjänster, andakter, musik och föreläsningar digitalt, fortsätter Catharina Segerbank.

 När kyrkan är stängd  – vad händer då?

Församlingslivet kommer att fortgå. Vi kommer att träffas och umgås på våra mötesplatser och fira gudstjänst tillsammans i Stefanskyrkan som även den är mycket populär för dop, vigsel och begravning. Våra övriga verksamheter; själavård, diakoni, barn- och ungdomsverksamhet, social samvaro och körverksamhet kommer under renoveringsperioden att bedrivas som vanligt, i den mån vi får enligt myndigheternas restriktioner gällande coronaviruset. 

Vår vackra och moderna samlingssal Johannessalen kommer inte att vara tillgänglig under renoveringsperioden men vi erbjuder istället Stefanssalen på Frejgatan 31 för fest, möten och sammankomster av olika slag.

Läs mer om dop ››
Läs mer om vigsel ››
Läs mer om begravning ››

Det går fint att hålla borgerliga begravningar i Stefanssalen även under den tid som Johannessalen hålls stängd p.g.a renoveringer. Läs mer om Stefanssalen ››

Stödinsamling för S:t Johannes kyrka – vårt gemensamma kulturarv

Den ekonomiska utmaningen för församlingen är mycket stor. Vi välkomnar både privatpersoner och företag att bidra till att bevara S:t Johannes kyrka för framtidens generationer. Alla gåvor, små som stora, är viktiga och kommer att göra nytta.

Ge en gåva via swish: 123 569 61 58 eller Bankgiro: 5035-0784. Märk inbetalningen med "Rädda kyrkan". Stort tack för din gåva!

 

Ta en virtuell rundtur i vackra S:t Johannes kyrka

Vandra runt i kyrkorummet, besök altaret, och njut av alla vackra utsmyckningar, taket, fönstren... Navigera genom att klicka på pilarna och scrolla runt i 360 grader. Du kan även zooma in och ut.

 

Foto: Jessica Mossberg