Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hållbarhet och Miljö

Vi i S:t Johannes församling vill vara ett föredöme i hållbarhet- och miljöarbete. Vi vill skapa delaktighet och ett växande engagemang i Guds skapelse och har därför påbörjat processen att bli en miljödiplomerad församling. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken är invävda i Svenska kyrkans arbete. De är centrala tankegods i kristen etik och tro, och betonar alla människors lika värde och att vi har ett ansvar gentemot varandra, kommande generationer och skapelsen i stort. Som kyrka verkar vi därför för en rättvis fördelning och en uthållig användning av naturens resurser.

Vad menas med hållbarhet?

Miljörelaterad ekologisk hållbarhet omfattar frågor som en verksamhets klimatpåverkan, användning av kemikalier med mera. En ohållbar hantering av ekologiska resurser gör det svårt att bygga ett ekonomisk och socialt hållbart samhälle.

Social hållbarhet omfattar mänskliga rättigheter, inklusive anställdas, barns och lokalbefolkningars rättigheter. På en arbetsplats kan det handla om frågor som fackliga rättigheter, mångfald och hälsa. I samhället i stort berör det frågor som social sammanhållning och behovet av sociala skyddsnät.

Ekonomisk hållbarhet berör frågor som effektiv och ansvarsfull resursanvändning samt insatser för att förhindra korruption.

Vi har en plan! En ny plan för människor och planeten. Källa: The Global Goals

Därför satsar vi på att bli en miljödiplomerad församling!

S:t Johannes församling har anslutit sig till Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem. Ett system som består av tre faser och hjälper församlingar att arbeta målmedvetet och strategiskt för att minska sitt ekologiska fotavtryck. Vi träffade Ann Fransson, miljösamordnare i S:t Johannes församling.

Varför vill församlingen bli miljöcertifierad?
För oss i S:t Johannes församling är det viktigt att arbeta för en hållbar värld och att arbeta med Agenda 2030. Ett hållbart förhållningssätt ska genomsyra alla våra verksamheter och allt församlingsarbete. Vi vill skapa delaktighet och ett växande engagemang i Guds skapelse och vi hoppas kunna visa att var och en av oss kan göra skillnad. Genom att ha en tydlig vision och tydliga mål samt ge en god utbildning kan vi ha siktet inställt på att diplomeras under hösten 2019 för Fas 1.

Vad innebär Diplomeringssystemet?
När vi arbetar med miljödiplomeringssystemet genomlyser vi hela verksamheten genom att arbeta med sju fokusområden. Varje område har ett övergripande mål samt delmål som vi arbetar med. Målen utgår från den vision och policy som antagits av kyrkorådet (församlingens högsta beslutsfattande organ). Visionen vi arbetar utifrån är att S:t Johannes församling värnar om Guds skapelse. Vi vill
vara ett föredöme och skapa delaktighet och ett växande engagemang i hållbarhets- och miljöarbete. Vår värdegrund: helighet, hopp och helhet ligger till grund för detta och genomsyrar alla våra verksamheter. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Vi har arbetat fram en miljö- och hållbarhetspolicy som innebär att vi ser och tar vårt ansvar för skapelsen och för kommande generationer genom att:

  • Alla beslut och all verksamhet arbetar för en hållbar, medmänsklig och rättvis utveckling.
  • Med praktiska exempel medverka till en attitydförändring, som leder till en hållbar livsstil.
  • Sprida kunskap och goda idéer samt att motivera och inspirera medarbetare och
    församlingsbor att vara föredömen för en hållbar utveckling, medmänsklighet och
    rättvisa.
  • Vid inköp och upphandling alltid tillämpa ett hållbarhets- och kvalitetstänkande genom att välja närproducerade, ekologiska, Fairtrade- och/eller kravmiljömärkta varor.
  • Driva hållbarhets- och miljöarbete som en kontinuerlig process som vi ständigt följer upp, utvecklar och förbättrar.
  • Följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet och kulturminneslagen.

Vilka områden arbetar ni med nu vad gäller miljö och hållbarhet?
Vi arbetar med alla sju områdena men fördjupar vi oss just nu i pastoral verksamhet, byggnader samt kyrkogård och markanläggningar.

Hur har ni arbetat med hållbarhetsfrågor vad gäller pastoral verksamhet?
Vi kan speciellt lyfta fram Globala veckan, en vecka i november då många församlingar gemensamt uppmärksammar de globala målen – Agenda 2030. Då erbjuder vi Stefansmässa, Sinnesrogudstjänst och andakt med hållbarhetsfokus, ekologisk nattvard och Fairtrade blommor. Under veckan erbjuder vi även meditation, bön, minikonsert och tipsrunda med miljö- och hållbarhetstema.
Vi har också haft utställningar i Stefanskyrkan med fokus på Agenda 2030. Allt fika som serverades i församlingen under Globala veckan var Fairtrade märkt och alla gåvor och priser var även de Fairtrade certifierade. Nu har vi redan börjat
planera inför årets Globala vecka i höst. Det blir bland annat konserter och en utställning för barnen. 

Med våra konfirmander och körmedlemmar pratar vi om hållbarhets- och miljöfrågor. När vi har andakt med fika på äldreboenden har vi börjat använda porslin istället för engångsartiklar. Det är konkreta exempel på förändringar
som vi gjort sedan vi började arbeta med miljöfrågorna. Vi köper numera alltid ekologiskt kaffe och ofta Fairtrade.

När det gäller församlingens diakoni arbetar vi med frågan om hållbart liv. Många människor lever med stor stress över sin livssituation, och många undrar hur vi ska ”hålla” som människor. Vi erbjuder retreater, meditation och gemensamma må-bra-promenader där fokus ligger på att gå från till görandet till varandet. Att finna ett lugn i både kropp och själ.

 

 

Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor när det gäller kyrkogård och markanläggningar?
Här har vi precis påbörjat arbetet och tänker att det är viktigt att främja biologisk mångfald. Vi vill värna kyrkogården och marken vi förvaltar genom att använda miljövänliga metoder för att värna om våra insekter och även minska transporter genom att börja odla egna ekologiska altarblommor. Här har vi fått tänka till, det är inte helt enkelt, och förra året kom vi igång med egna odlingar tack vare våra kunniga volontärer. I år planterar vi mer för att kunna möta målet att 1/6 av altarblommorna i Stefanskyrkan ska vara egenodlade och/eller ekologiska.
Vi behöver fler volontärer som kan hjälpa oss att vattna och ta hand om blommorna. Vill du engagera dig i odlingen på våra planteringar får du gärna höra av dig!
Vi har även insektshotell som vi delvis gjort själva intill planteringarna och ser fram emot att insekter flyttar in. Vidare låter vi gräs- och lövklipp ligga kvar och göda marken istället för att forsla bort detta som vi tidigare gjort.

 

 

Hur har ni arbetat med hållbarhetsfrågor gällande Förvaltning och ekonomi?
Generellt så arbetar vi alltid med att hushålla med de resurser vi har och det gäller även ekonomi. För att ta ett steg längre insåg vi att vi behövde lära oss mer. Därför har vi, tillsammans med Stockholms stift, bjudit in till en kurs för alla församlingar som är intresserade av att få mer kunskap. Vi ser fram emot vad det kan innebära för vår församling att arbeta med till exempel Gröna nyckeltal framöver. 

Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor vad gäller varor och tjänster?
Tack vare att vi gått in i Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem har vi börjat ställa miljö- och hållbarhetskrav på våra leverantörer och för det mesta är det bara positiva tillrop. Några leverantörer har jobbat med dessa frågor sedan en tid tillbaka och kan ge oss tips och råd om hur vi kan bli bättre. Vi har sedan början av
året en inköpspolicy med miljö- och hållbarhetsfokus. Vi försöker alltid beställa ekologiska, lokala eller Fairtradeprodukter så långt det är möjligt. Häromdagen fick vi veta att ett företag som tillhandahåller tjänster åt oss har börjat byta ut till miljövänligare maskiner.

Hur har ni arbetat med hållbarhetsfrågor vad gäller transporter och kommunikation?
Här har vi skrivit en resepolicy vilket har betytt att vi tar tåget eller reser med SL så ofta det är möjligt när vi har olika aktiviteter. Vi har också en cykel som vi använder när vi ska till våra kyrkor, den har en pakethållare fram så vi kan även transportera med den. När det gäller kommunikation arbetar vi med att minska vår pappersförbrukning genom att flytta vår information och annonsering mer och mer till digitala medier. Vi har installerat digitala ljusskyltar vid våra kyrkor som på sikt ska ersätta pappersutskrifter av informationsmaterial. Vi anlitar nu endast tryckerier som är miljöcertifierade och trycker på papper som är mjljövänligt. Våra egna skrivare är klimatkompenserade.

Hur har ni arbetat med kemikalier & avfall i hållbarhetsavseende?
Det här är verkligen ett spännande område som öppnar upp för många frågor. Hur kommer det sig att vi har så mycket avfall idag och vad kan vi konsumenter göra för att det ska bli mindre? Mycket av det man köper i butik har dubbla förpackningar – som åker av direkt när man kommer hem. Sopor är resurser som hamnat på fel plats. Vi trodde avfallssortering skulle vara det lättaste området för oss, men så är det verkligen inte. Vi har rutiner och behållare på plats vid olika aktiviteter och försöker se till att skräp slängs i rätt behållare. Vi har även börjat med matavfallssortering och bidrar med det till biogas till stadens bussar. Det var en enkel omställning som fungerar bra och även boende i vår fastighet tycker det går bra. Vi ska på prov börja med kompostering av trädgårdsavfall i miniskala i sluten behållare. Efter utvärdering vet vi mer om hur det kan utvecklas i framtiden. Det finns församlingar som komposterar allt trädgårdsavfall men då är det ofta församlingar på landsbygden. Vi befinner oss mitt i staden och har små ytor att arbeta med. Vad gäller kemikalier så har vi inte så mycket kemikalier hos oss men vi tittar på vilka produkter vi beställer och det har resulterat i att vi nu väljer det miljövänligare alternativet. Vi ser även till att vi inte slänger det som kan återanvändas utan skänker till olika välgörenhetsorganisationer.

Ni har ju även byggt en ny församlingssal. Hur arbetar ni med miljö och hållbarhet vad gäller kyrkorna och övriga byggnader?
Vi började jobba medvetet och aktivt med alternativa miljö- och hållbarhetsåtgärder för fastigheter och energi år 2016. Det innebär att
vi alltid värderar olika alternativ och väljer utifrån fokus på miljö och hållbarhet inom rimliga kostnadsramar.
Till exempel köper vi numera förnybar energi och ledlampor. Vi har minskat vår elförbrukning för takarmaturer med minst 30 procent i båda våra kyrkor då vi bytt ut alla lampor till ledlampor. Vi har både renoverat trappan och de intilliggande
koren vid S:t Johannes kyrka samt byggt en ny församlingssal under trappan.
Koren är kulturminnesmärkta och hela bygget jobbade med certifieringssystemet Sunda hus, vilket innebär att allt material och varenda skruv som används i bygget är klassat ur miljösynpunkt och dokumenterat och valt efter
miljöbelastningssynpunkt.
Byggnationen är avslutad och vi fick silvermedalj – målet att 75 procent av alla produkter (totalen) skulle vara klassad A eller B uppnåddes.

Vad återstår att implementera innan ni är klara för diplomering?
Vi arbetar även med ytterligare fyra områden: Förvaltning och ekonomi, varor och tjänster, transporter och kommunikation samt kemikalier och avfall. Det blir tydligt när man arbetar med projekt, som ska integreras i hela verksamheten, att det bara är genom att arbeta tillsammans som vi klarar att nå våra mål. Det känns fint att vi, var och en av oss, kan göra skillnad i detta viktiga arbete.

Claes Hedström, präst och miljösamordnare, Uppsala pastorat, om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får.

Ego vs. Eco

Claes Hedström, präst och miljösamordnare, Uppsala pastorat, om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får.

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Välkommen till S:t Johannes församlings Globala vecka 17-24 november 2019. Årets tema: Samverkan - mål 17

Globala veckan 17-24 november

Välkommen till S:t Johannes församlings Globala vecka 17-24 november 2019. Årets tema: Samverkan - mål 17

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS och är ett redskap för dem som vill bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för alla människor.

Miljödiplomering för en hållbar utveckling

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS och är ett redskap för dem som vill bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för alla människor.

17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. 

Agenda 2030

17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. 

Mer än 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll och av dem är 300 miljoner barn. Av dessa 300 miljoner barn är mer än 90% långvarigt undernärda.

Visste du det här?

Mer än 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll och av dem är 300 miljoner barn. Av dessa 300 miljoner barn är mer än 90% långvarigt undernärda.

Hälsa och välmående handlar inte bara om det yttre utan också om det som finns på insidan. Hur kan vi ta hand om vår insida? Meditation, retreat, sång och samtal kan vara några vägar att värna om vårt inre.

Inre hälsa

Hälsa och välmående handlar inte bara om det yttre utan också om det som finns på insidan. Hur kan vi ta hand om vår insida? Meditation, retreat, sång och samtal kan vara några vägar att värna om vårt inre.

Vi i S:t Johannes församling vill vara ett föredöme i hållbarhets-
 och miljöarbete. Som ett led i det arbetet har vi en volontärgrupp som börjat odla blommor till våra kyrkor och församlingssalar.

Egen odling

Vi i S:t Johannes församling vill vara ett föredöme i hållbarhets- och miljöarbete. Som ett led i det arbetet har vi en volontärgrupp som börjat odla blommor till våra kyrkor och församlingssalar.

Framtiden bor hos oss – inte långt där framme. Den finns redan i Stockholm. Och Gud möter oss framifrån.

Bön för klimatet

Framtiden bor hos oss – inte långt där framme. Den finns redan i Stockholm. Och Gud möter oss framifrån.

Vi hör alla ihop – mer än någonsin. Och vi kan göra skillnad

En bön av tacksamhet

Vi hör alla ihop – mer än någonsin. Och vi kan göra skillnad

Låt oss be om styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.

En bön kring Guds och vårt ansvar

Låt oss be om styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.

Stefanskyrkans odlingsgrupp

Vill du vara med och odla?

Stefanskyrkans odlingsgrupp träffas onsdagar kl 13.00 bakom Stefanskyrkan - där trädgården finns. Vi fikar, planterar, vattnar och rensar ogräs tillsammans. Du behöver inte kunna något om blommor utan vi lär oss tillsammans. Alla välkomna! Blommorna används i våra kyrkor som dekoration vid gudstjänster och träffar.

Kom och hjälp oss eller sitt ner och fika en stund. Ingen föranmälan.

Vill du veta mer, kontakta Ann Fransson, telefon 08- 508 88 659 eller e-post: ann.fransson@svenskakyrkan.se