Hållbarhet och Miljö

Vi i S:t Johannes församling vill vara ett föredöme i hållbarhet- och miljöarbete. Vi vill skapa delaktighet och ett växande engagemang i Guds skapelse så det är med stor glädje vi kan meddela att vi nu är en miljödiplomerad församling. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken är invävda i Svenska kyrkans arbete. De är centrala tankegods i kristen etik och tro, och betonar alla människors lika värde och att vi har ett ansvar gentemot varandra, kommande generationer och skapelsen i stort. Som kyrka verkar vi därför för en rättvis fördelning och en uthållig användning av naturens resurser.

Vad menas med hållbarhet?

Miljörelaterad ekologisk hållbarhet omfattar frågor som en verksamhets klimatpåverkan, användning av kemikalier med mera. En ohållbar hantering av ekologiska resurser gör det svårt att bygga ett ekonomisk och socialt hållbart samhälle.

Social hållbarhet omfattar mänskliga rättigheter, inklusive anställdas, barns och lokalbefolkningars rättigheter. På en arbetsplats kan det handla om frågor som fackliga rättigheter, mångfald och hälsa. I samhället i stort berör det frågor som social sammanhållning och behovet av sociala skyddsnät.

Ekonomisk hållbarhet berör frågor som effektiv och ansvarsfull resursanvändning samt insatser för att förhindra korruption.

Så här arbetar vi med hållbarhetsfrågor när det gäller kyrkogård och markanläggningar
Det är viktigt att främja biologisk mångfald. Vi vill värna kyrkogården och marken vi förvaltar genom att använda miljövänliga metoder för att värna om våra insekter och även minska transporter genom att börja odla egna ekologiska altarblommor. 
Vidare låter vi gräs- och lövklipp ligga kvar och göda marken istället för att forsla bort detta som vi tidigare gjort.

 

 

Så här arbetar vi med hållbarhetsfrågor gällande förvaltning och ekonomi
Generellt så arbetar vi alltid med att hushålla med de resurser vi har och det gäller även ekonomi. 

Så här arbetar vi med hållbarhetsfrågor vad gäller varor och tjänster
Tack vare att vi gått är miljödiplomerade ställer vi miljö- och hållbarhetskrav på våra leverantörer. Vi har en inköpspolicy med miljö- och hållbarhetsfokus. Vi försöker alltid beställa ekologiska, lokala och/eller Fairtradeprodukter så långt det är möjligt. 

Så här arbetar vi med hållbarhetsfrågor vad gäller transporter och kommunikation
Här har vi skrivit en resepolicy vilket har betytt att vi tar tåget eller reser med SL så ofta det är möjligt när vi har olika aktiviteter. Vi har också en cykel som vi använder när vi ska till våra kyrkor, den har en pakethållare fram så vi kan även transportera med den. När det gäller kommunikation arbetar vi med att minska vår pappersförbrukning genom att flytta vår information och annonsering mer och mer till digitala medier. Vi har installerat digitala ljusskyltar vid våra kyrkor som på sikt ska ersätta pappersutskrifter av informationsmaterial. Vi anlitar endast tryckerier som är miljöcertifierade och trycker på papper som är mjljövänligt. Våra egna skrivare är klimatkompenserade.

Så här arbetar vi med kemikalier & avfall i hållbarhetsavseende 
Vi har rutiner och behållare på plats vid olika aktiviteter och försöker se till att skräp slängs i rätt behållare. Vi har även börjat med matavfallssortering och bidrar med det till biogas till stadens bussar. Vad gäller kemikalier så har vi inte så mycket kemikalier hos oss men vi tittar på vilka produkter vi beställer och det har resulterat i att vi nu väljer det miljövänligare alternativet. 

Så här arbetar vi med miljö och hållbarhet vad gäller kyrkor och våra övriga byggnader
Vi arbetar medvetet och aktivt med alternativa miljö- och hållbarhetsåtgärder för fastigheter och energi vilket innebär att vi alltid värderar olika alternativ och väljer utifrån fokus på miljö och hållbarhet inom rimliga kostnadsramar. Till exempel köper vi förnybar energi och ledlampor. Vi har minskat vår elförbrukning för takarmaturer med minst 30 procent i båda våra kyrkor då vi bytt ut alla lampor till ledlampor. 

Vi har både renoverat kyrktrappan och de intilliggande koren vid S:t Johannes kyrka samt byggt en ny församlingssal under trappan. Koren är kulturminnesmärkta och hela bygget jobbade med certifieringssystemet Sunda hus, vilket innebär att allt material och varenda skruv som används i bygget är klassat ur miljösynpunkt och dokumenterat och valt efter miljöbelastningssynpunkt.
Byggnationen är avslutad och vi fick silvermedalj – målet att 75 procent av alla produkter (totalen) skulle vara klassad A eller B uppnåddes.

Foto: Jessica Mossberg

Ego vs. Eco

Claes Hedström, präst och miljösamordnare, Uppsala pastorat, om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får.

Miljödiplomering för en hållbar utveckling

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS och är ett redskap för dem som vill bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för alla människor.

Visste du det här?

Mer än 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll och av dem är 300 miljoner barn. Av dessa 300 miljoner barn är mer än 90% långvarigt undernärda.

Inre hälsa

Hälsa och välmående handlar inte bara om det yttre utan också om det som finns på insidan. Hur kan vi ta hand om vår insida? Meditation, retreat, sång och samtal kan vara några vägar att värna om vårt inre.

En bön kring Guds och vårt ansvar

Låt oss be om styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.