Medling vid tvist om gravsättning

Det händer att anhöriga är oeniga om var och hur den avlidna ska gravsättas. Om tvisten handlar om att man inte är överrens om det ska vara kistbegravning alternativt kremering eller om man är oense om plats för gravsättning kan parterna erbjudas medling. Om en tvist uppstår, ta genast kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för medlingen.

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej, och var den avlidne ska begravas.  Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar. Det är frivilligt för de tvistande att begära medling, men huvudmannen måste fullgöra uppgiften när någon begär det. Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte kremering eller gravsättning ske. 

Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att kyrkogårdsförvaltningen kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.  

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen på tel: 08-508 301 00.