Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Så styrs S:t Johannes församling

Kyrkofullmäktige

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljs kyrkofullmäktige som består av 25 ledamöter, varav 21 är besatta. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd som fungerar som en styrelse. Alla medlemmar är välkomna att delta vid kyrkofullmäktiges sammanträden. De utlyses genom affischering i vårt affischskåp på Frejgatan 31 samt på denna sida. Protokollen är offentliga och finns på församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktiges uppdrag 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och  beslutar i principiella ärenden och i andra ärenden som till exempel är av större vikt t.ex. budget, kyrkoavgift samt mål och inriktning för verksamheten.

Kyrkofullmäktige 2018–2021
OrdförandeHans von Schreeb
Vice ordförande: Majvor Westling
Mikael Sterbäck
Kristina Öberg
Christer Wälivaara
Birgit Alvarsson
Barbro Linnéa Gåije
Malin Frick
Jonas Naddebo
Frej Welander
Maria Ringdahl
Daniel Ringdahl
Bertil Olson
Bo Erik William Ekegren
Brita Madeleine Elisabeth Norlin
Eva Gunilla Svensson Pilefors
Maud Gunilla Norhagen
Eva Elisabeth Norlin
Tommy Albert Måhrbeck
Wilhelm Moberg
Anders Törngren

Ersättare:
Carl Möllersten
Henrik Norlin
Lena Margareta Wahlberg
Asta Gardell Sjöström
Agneta Norlin
Eva Anita Åkerbäck

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses inom sig av Kyrkofullmäktige. Kyrkorådet består av sju ledamöter samt kyrkoherden.

Kyrkorådets uppgifter är enlig kyrkoordningen kap 4 följande (förutom att vara församlingens styrelse): 


Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning
Kyrkorådet ska:
1) bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, 
2) ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom, 
3) verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan och
4) fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser.

Kyrkoherden sitter med i kyrkorådet och ansvarar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingsmedlem har inte rätt att närvara vid kyrkorådets sammanträden. Däremot är protokollen offentliga och finns på församlingsexpeditionen.

Kyrkoråd 2018–2021
OrdförandeBertil Olson
Vice ordförande: Maud Gunilla Norhagen

Catharina Segerbank, kyrkoherde
Majvor Westling
Mikael Sterbäck
Malin Frick
Bo Erik William Ekegren
Brita Madeleine Elisabeth Norlin

Ersättare:
Christer Wälivaara
Birgit Alvarsson
Frej Welander
Anders Törngren
Eva Gunilla Svensson Pilefors
Hans Christian von Schreeb
Sanna Murray Salander

Maria E Lifbom, sekreterare