Så styrs S:t Johannes församling

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljs kyrkofullmäktige som består av 25 ledamöter, varav 21 är besatta. Nästa val är 2021. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd som fungerar som en styrelse.

Kyrkofullmäktige

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljs kyrkofullmäktige som består av 25 ledamöter, varav 21 är besatta. Nästa val är 2021. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd som fungerar som en styrelse. Alla medlemmar är välkomna att delta vid kyrkofullmäktiges sammanträden. De utlyses genom affischering i vårt affischskåp på Frejgatan 31 samt på denna sida. Protokollen är offentliga och finns på församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktiges uppdrag 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och  beslutar i principiella ärenden och i andra ärenden som till exempel är av större vikt t.ex. budget, kyrkoavgift samt mål och inriktning för verksamheten.

Kyrkofullmäktige 2018–2021 (antal mandat inom parentes)

OrdförandeHans von Schreeb (FSFB), 070-874 15 18
Vice ordförande: Majvor Westling (S)

För S:t Johannes församlings bästa (10)
Ordf Hans von Schreeb, hans(at)executive.se, 070-874 15 18
Madeleine Norlin, madeleinenorlin(at)hotmail.com, 070-313 10 24 
Bo Ekegren, bo.ekegren(at)kreab.com
Gunilla Svensson Pilefors, gunilla.svepil(at)hotmail.se
Gunilla Norhagen, gunilla.norhagen(at)gmail.com
Eva Norlin, norlin.ewa(at)gmail.com
Tommy Måhrbeck, mahrbet(at)gmail.com
Anders Törngren, anders.torngren(at)hotmail.com
Henrik Norlin
Lena Margareta Wahlberg

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna (8)
Majvor Westling, majvor.westling(at)gmail.com
Birgit Alvarsson, birgit.alvarsson(at)telia.com
Kristina Öberg, christinaoberg17(at)gmail.com

Centerpartiet (5)
Jonas Naddebo, jonas.naddebo(at)centerpartiet.se
Frej Welander, frej.welander(at)gmail.com3

Frimodig Kyrka (2)
Maria Ringdahl, maria.u.ringdahl(at)gmail.com
Daniel Ringdahl, daniel.ringdahl(at)gmail.com 


Ersättare:
Carl Möllersten
Agneta Norlin
Eva Anita Åkerbäck
Sanna Murray Salander
Viveca Törngren
Margareta Feldmarm Moureau

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses inom sig av Kyrkofullmäktige. Kyrkorådet består av sju ledamöter samt kyrkoherden.

Kyrkorådets uppgifter är enlig kyrkoordningen kap 4 följande (förutom att vara församlingens styrelse): 


Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning
Kyrkorådet ska:
1) bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, 
2) ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom, 
3) verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan och
4) fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser.

Kyrkoherden sitter med i kyrkorådet och ansvarar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingsmedlem har inte rätt att närvara vid kyrkorådets sammanträden. Däremot är protokollen offentliga och finns på församlingsexpeditionen.

Kyrkoråd 2018–2021
OrdförandeBertil Olson
Vice ordförande: Anders Törngren

Catharina Segerbank, kyrkoherde
Majvor Westling
Mikael Sterbäck
Malin Frick
Bo Erik William Ekegren
Eva Gunilla Svensson Pilefors

Ersättare:
Christer Wälivaara
Birgit Alvarsson
Maud Gunilla Norhagen
Frej Welander
Hans Christian von Schreeb
Sanna Murray Salander

Maria E Lifbom, sekreterare