Sorsele kyrka

På samma plats där nuvarande kyrka ligger uppfördes två tidigare kyrkor år 1677 respektive år 1744.

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1859-1860 efter ritningar av Ludvig Hedin.  Byggmästare var Johan Petter Lundberg. Kyrkan är en av de bäst bevarade i övre Norrland från nyklassicismens tid.

Det är en treskeppig hallkyrka av panelklätt resvirke med kyrktorn i väster och en tillbyggd, polygonal sakristia i öster. Fasaderna uppvisar en rik panelarkitektur med fältindelning och lister. Kor och långhus med det förhöjda mittskeppet står under sadeltak. Även interiören är panelklädd.

Sorsele fotat från flygplan
Foto: Viktoria Dahlström

Mittskeppet täcks av ett tredingstak. Vid en restaurering 1908 försågs korväggen med marmorerade pelare som fanns med i de ursprungliga ritningarna. Upprustning, isolering och målning utfördes 1929 av Kjell Wretling då även läktare och bänkar byggdes om.

1954 anordnades en dopplats vid norra väggen med glasmålning av Torsten Nordberg. Åren 1988-1989 genomfördes ännu en renovering under ledning av Rolf Sixtensson.

Genom sin storlek och placering vid älven utgör Sorsele kyrka ett storslaget blickfång i samhället. Kyrkobygget ter sig än mer imponerande när man tänker på att det uppfördes av sockenborna själva, ca 200 hushåll som levde av knappa förhållanden i väglöst land i en trakt med vinter minst halva året. Vid den tiden fanns, enligt vad som är känt, inte heller någon ramsåg i Sorseletrakten, så allt material, såsom sparrar, åsar, bräder och spån, torde således ha framställts för hand, med yxa och kransåg och burits fram från olika byar i socknen. Ändå genomfördes kyrkbygget på rekordtid, bara sju månader under 1859. Året efter inreddes och målades kyrkan. I förhållande till resurserna är resultatet häpnadsväckande och vittnar om det stora engagemang och den hantverksskicklighet som fanns i bygden.

Sorsele kyrka rymmer ca 480 sittplatser.

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: