Överjärna kyrkogård
Foto: Stefan Christophs

Överjärna kyrkogård

Överjärna kyrkogård

Adress: Kyrkvägen 10, 153 32 Järna.
Lokal för borgerlig begravning: Församlingshemmet.
Gravskick och gravplatser: Kistgravar, urngravar, minneslund. Utvidgning planeras mot väster med nya kistgravplatser, urn- och askgravplats eller askgravlund.
Antal gravplatser: 1 680 st.
Gravar som kan upplåtas: Ett fåtal kistgravar för nyupplåtelse per år. Urngravar, minneslund.

ÖVERJÄRNA KYRKA ÄR placerad i den äldsta delen av Överjärna kyrkogård som omges av en stenmur med vitputsade plåthuvstäckta portstolpar. Numera ligger kyrkogården i ortens centrum men 1817 blev man tvungen att uppföra en stabil stenmur runt platsen för att hålla de lantliga kreaturen utanför. Vid flera tillfällen har kyrkogården utvidgats eftersom den redan under 1830-talet blev fullbelagd.

De första utvidgningarna gjordes mot norr i två steg mot Enevägen och Järna torg samt mot en tomt söder om Mölnbovägen. En likbod uppfördes under 1880-talet nordväst om kyrkan. 1928 invigdes ett gravkapell i anslutning till kyrkans långhus där det tidigare vapenhuset legat som revs 1880. En ny utvidgning mot väster blev klar 1953 men tätorten Järnas expansion gjorde utökningen av kyrkogården otillräcklig och i början av 1980-talet skaffade kyrkogårdsförvaltningen mer mark genom att förvärva en tomt i väster med invigning 1988. Bakom den västra grinden är det förberett för vidare utbyggnad.

Vid kyrkans sydvägg är en runsten uppsatt på ett fundament. På 1600-talet hittades den inmurad vid södra kyrkodörren och var senare länge insatt i södra kyrkogårdsmuren. Runtexten av den så kallade Järnamästaren står på en ormslinga som omsluter ett litet kors som förmodas ha sin förebild i ett riktigt kors som kan ha funnits i den första lilla sockenkyrkan. En urnlund i kyrkogårdens äldsta sydöstra del stod klar 1948. Minneslunden i sydvästra delen invigdes 2003. Det stilstrama svarta järnkorset och den vågformade bänken gör minneslunden till en plats för åminnelse. Från trappavsatsen utanför kyrkans västdel leder en lindallé till slutet av kyrkogården. Gravstenarna med namn och yrken minner om släkter och personer som inte längre finns med oss.

Minneslunden på Överjärna kyrkogård. Foto: Stefan Christophs

Kulturhistorisk inventering av gravvårdar

Läs om den kulturhistoriska inventeringen av gravvårdar på Överjärna kyrkogård i Kyrkobladet nr 2 2021 med start på sidan 24. Klicka på länken nedan för att komma till en digital version av tidningen. 

Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs