Foto: Alex & Martin / IKON

Begravningsordning enligt Svenska kyrkan

En begravning enligt Svenska kyrkans ordning har en given form. Samtidigt finns stora möjligheter att komplettera med andra inslag som solosång, särskild musik eller tal i kyrkan.

När begravningen är bokad tar prästen så snart det är möjligt kontakt om ett personligt möte. Vid det mötet kan man framföra sina önskemål.

Annat kristet trossamfund

För begravning enligt annat kristet trossamfunds ordning upplåts vanligtvis våra kyrkor. Det är kyrkoherden som beslutar i varje enskilt fall.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning betyder att ceremonin kan utformas helt fritt. För borgerlig begravning upplåts inte kyrkorna. Däremot erbjuds församlingshemmet i Överjärna, i Ytterjärna den gamla kyrkskolan och i Vårdinge församling gravkapellet ute på kyrkogården eller sockenstugan.

Meddelande i kyrkan om dödsfall – tacksägelse och själaringning

När någon kyrkotillhörig i våra församlingar avlider läser vi upp namnet i kyrkan i en gudstjänst, tänder ljus, ber för den avlidne och dennes anhöriga och ringer i kyrkklockorna. Klockringningen är ett arv efter den gamla seden att tillkännage ett dödsfall genom s.k. själaringning. Benämningen ”tacksägelse” hänger ihop med att vi tackar för de dödas liv, inte att någon har dött.

Jordbegravning eller kremationsbegravning

Jordbegravning innebär att den döde gravsätts i graven i kista. Kremationsbegravning (eller eldbegängelse enligt äldre uttryck) innebär att den döde har kremerats och askan förts över till en urna.

Gravplats

Alla som är kyrkobokförda i våra församlingar har rätt till en gravplats utan kostnad. Detta gäller för dem som inte är medlemmar eftersom församlingarna enligt lag också är kyrkogårdsmyndighet och ansvarar för begravningsväsendet. Finansieringen av begravningsväsendet sker genom en begravningsavgift som alla är med och betalar.

Gravsättning av kista sker i jordgrav avsedd för en eller flera kistor.
Gravsättning efter kremation (eldbegängelse) sker i urngrav för en eller flera urnor (det finns också möjlighet att gravsätta urna i en tidigare jordgrav avsedd för kistor).

Minneslundar finns på samtliga våra kyrkogårdar. Gravsättning i minneslund innebär att askan grävs ner någonstans inom minneslunden och platsen markeras inte. Det är alltså fråga om en anonym gemensamhetsgrav. I varje minneslund finns också en gemensam plats där man kan lägga blommor och tända ljus.
Ha inte för bråttom med att välja minneslund utan tänk igenom, och känn efter, vad du tror det innebär att inte ha en grav att gå till. Ofta visar det sig vara viktigare än vad man först trodde. Vid kremation (eldbegängelse) kan man vänta upp till ett år (efter kremationen) innan man bestämmer sig för hur askan ska gravsättas. Önskemålet om en skötselfri grav betyder inte automatiskt minneslund. Även om man väljer en individuell grav (för urna eller kista) finns inga krav på gravvård (gravsten och liknande) eller planteringar. En grav bestående endast av gräs sköts normalt av kyrkogårdsförvaltningen utan kostnad.

En gravsättning kan inte göras om

Enligt lagen är huvudprincipen att en gravsatt kista eller urna är gravsatt för gott och gravfrid råder. Man kan alltså inte få gravsatt kista eller urna flyttad till annan grav (vare sig inom samma kyrkogård eller till annan ort) om man inte har mycket starka skäl för detta.

Begravningsombud - för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten förordnar länsstyrelsen ett (eller flera) begravningsombud. Dessa ska granska hur församlingen tar tillvara intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Sören Lekberg är för våra församlingar av länsstyrelsen utsett begravningsombud. Ni når honom på telefon 070-574 51 10, eller via e-post: soren.lekberg@bredband.net

Minnesstund

För minnesstund efter begravning upplåts församlingshemmet i Järna, kyrkskolan i Ytterjärna och sockenstugan vid Vårdinge kyrka. Om du är församlingsbo och medlem i Svenska kyrkan kan lokalerna hyras utan kostnad.

Minnesstunden är ofta ett bra tillfälle att hålla tal eller spela musik som inte kom med vid begravningsgudstjänsten i kyrkan. Lokal för minnesstund bokas hos församlingsexpeditionen.

Våra kyrkor och lokaler

Vi har tre kyrkor med anor från 1100-talet. De ligger nära vacker natur.