Begravning och begravningsombud

Begravningsverksamheten är en samhällsangelägenhet för alla medborgare och finansieras genom begravningsavgiften som alla oavsett livsåskådning måste betala.

I alla kommuner utom Stockholm och Tranås är Svenska kyrkan huvudman och ansvarig för begravningsverksamheten. För att granska verksamheten och hur Svenska kyrkan tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan utser länsstyrelsen ett begravningsombud. Begravningsombudet ska särskilt se till att begravningsavgiften går till rätt ändamål och att kyrkogårdar och begravningsplatser samt lokaler skötts på ett korrekt och värdigt sätt.

De tre huvudmännen som sköter begravningsverksamheten inom Södertälje kommun är Södertälje pastorat, Järna-Vårdinge pastorat och Hölö-Mörkö församling.

För den begravningsavgift vi betalar får vi utan kostnad rätt till en gravplats för en tid av 25 år, gravsättning, transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett, kremering, lokal för förvaring och visning av stoftet samt lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Begravningsombud i Södertälje är Sören Lekberg som kan nås på tfn 070-574 51 10 eller soren.lekberg@bredband.net

Mer om begravning går att läsa på lansstyrelsen.se