En vit prydnadsduva sitter på en gravsten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Att vara gravrättsinnehavare

En liten guide till vad det innebär att vara innehavare av en gravrätt

Här kan du ladda ned hela guiden som PDF.

Gravrättsinnehavare – vad innebär det?
 

Att vara gravrättsinnehavare innebär att man har rätt att nyttja en viss gravplats inom en offentlig begravningsplats. En gravplats kan ha en eller flera gravrättsinnehavare. Finns det fler gravrättsinnehavare så skall de fatta alla beslut gemensamt och inte var för sig.

Som gravrättsinnehavare har man vissa rättigheter och skyltigheter som man bör vara medveten om:

Rättigheter:

  • Gravrättsinnehavaren bestämmer vem som får gravsättas inom gravplatsen. Ensamma gravrättsinnehavare har vid sin död rätt att gravsättas inom den gravplats där man innehaft gravrätten, finns flera gravrättsinnehavare ska dessa godkänna gravsättningen. Vid eventuella tvister är det normala att tidigare gravrättsinnehavare har fått gravsättas även om inte samtliga gravrättsinnehavare samtycker.
  • Gravrättsinnehavaren har rätt att förse gravplatsen med gravanordning (vanligast är gravsten) och bestämma om övrig smyckning. Dock kan kyrkogårdsförvaltningen besluta om begränsningar i hur gravanordningen får se ut utifrån sitt kulturhistoriska uppdrag och för att tillgodose en god gravkultur.
  • Gravrättsinnehavaren har rätt att förnya, överlåta, återlämna och förordna gravrätten.
  • Gravrättsinnehavaren har rätt att föra bort gravanordningen efter upplåtelsetidens slut

Skyldigheter:

  • Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla graplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta kan man göra själv eller köpa tjänsten av exempelvis kyrkogårdsförvaltningen.
  • Gravrättsinnehavaren är skyldig att meddela till vem eller vilka gravrätten övergått.

När en gravrättsinnehavare avlidit, eller vid upplåtande av en ny grav, är det viktigt att en ny gravrättsinnehavare utses så snart som möjligt. Detta för att så snabbt och enkelt som möjligt kunna ordna med en del praktiska frågor, inte minst gravanordningens uppsättande. I normalfallet kan inga inkomna ansökningar om uppsättning av gravanordning behandlas innan ny gravrättsinnehavare är utsedd.

Det är dödsboet efter den avlidne som utser ny gravrättsinnehavare och det är viktigt att samtliga dödsbodelägare är delaktiga i beslutet.

Gravrättsinnehavare – hur gör man?

Anmälan gravrättsinnehavare

Då en gravrättsinnehavare avlidit, eller vid upplåtande av en ny grav, skall ny gravrättsinnehavare anmälas. Detta gör man genom att fylla i blanketten ”Anmälan av gravrättsinnehavare” och lämna/skicka in den till kyrkogårdsförvaltningen. Flera personer kan anmälas som gravrättsinnehavare och dessa beslutar då om gravrätten gemensamt.

Gravrättsinnehavare utses av dödsboet efter den avlidne och det är viktigt att samtliga dödsbodelägare undertecknar anmälningsblanketten.

Upplåtelsetiden för en ny gravrätt är 25 år. Sker nya gravsättningar under den tiden förlängs upplåtelsetiden så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen.

Förnyelse av gravrätt

I samband med att upplåtelsetiden för en grav upphör så kommer gravrättsinnehavaren att få ett erbjudande om att förnya gravrätten. Vill man förnya gravrätten så återsänder man blanketten och betalar in en avgift för administrativa kostnader för graven. Då förlängs gravrätten i ytterligare 15 år, varpå den kan förlängas yttterligare om gravrättsinnehavaren så önskar.

Överlåtelse av gravrätt

Om gravrättsinnehavaren vill överlåte gravrätten till annan person så anmäler man detta skriftligen till kyrkogårdsförvaltningen. Person- och kontaktuppgifter till den nya gravrättsinnehavaren måste finnas med i anmälan. Gravrätt kan bara överlåtas till släkting eller mycket nära vän till någon av de gravsatta.

Återlämnande av gravrätt

Om gravrättsinnehavaren vill återlämna sin gravrätt i förtid så anmäler man detta skriftligen till kyrkogårdsförvaltningen. Finns ingen som vill eller kan överta gravrätten så står begravningsverksamheten som gravrättsinnehavare fram till dess att 25 år förflutit från senaste gravsättningen.

Förordnande av gravrätt

Om gravrättsinnehavaren vill förordna vem som ska överta dennes gravrätt efter gravrättsinnehavarens bortgång, så anmäler man detta skriftligen till kyrkogårdsförvaltningen. Person- och kontaktuppgifter till den nya gravrättsinnehavaren måste finnas med i anmälan. Gravrätten övergår då automatiskt, förutsatt att den tilltänkta gravrättsinnehavaren är villig att överta gravrätten. Den tilltänkta gravrättsinnehavaren behöver därför också skriftligen acceptera övertagandet.

Uppförande av gravanordning

Om gravrättsinnehavaren vill uppföra eller ändra en gravanordning, så ska en anmälan om detta göras till kyrkogårdsförvaltningen. Blanketten ”Gravanordningsansökan” kan användas för detta och tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkogårdsförvaltningen kommer sedan att ta ett beslut om godkännande av gravanordningen, samt meddelar sitt beslut skriftligen till gravrättsinnehavaren. Skulle avslag ges finns möjlighet att överklaga till Länsstyrelsen som första instans.

Det är viktigt att gravanordningen uppfyller de krav på säker montering som finns angivna av Centrala Gravvårdskommiten ( https://skkf.se/cgk/ ).

Det kan också vara bra att ha i åtanke vilken gravanordning man tänkt uppföra redan när man bestämmer gravplats, eftersom vissa kvarter kan ha begränsningar med hänsyn till bevarandet av kulturvärden på äldre korkogårdar och begravningsplatser.

Skötsel av graven

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det får man naturligtvis sköta själv, men man kan också leja bort arbetet till annan. Många väljer att låta kyrkogårdsförvaltningen sköta skötseln av graven. Är du intresserad av det så kontakta kyrkogårdsförvaltningen för information om de skötselalternativ som finns att tillgå.

I de fall man väljer att sköta gravskötseln själv kan det vara bra att samråda med kyrkogårdsförvaltningen innan några större planteringar uppförs. Detta för att undvika framtida bekymmer med olämpliga växter som kan komma att inkräkta på intilliggande gravplatser både ovan och under jord.

Skulle gravrättsinnehavaren underlåta att sköta graven kan gravrätten komma att återtas.