Foto: Anna Söyseth

Begravningsombud

Begravningsombudet i Olofströms kommun heter Sivert Eklundh

Begravningsombudet uppgift är att granska hur församlingen tar tillvara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudet är länsstyrelsens förlängda arm vid tillsyn av de kyrkliga huvudmännen.

Ombudet ska informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin roll och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund. Ombudet ska ta reda på deras önskemål rörande verksamheten och förmedla dessa till de ansvariga. Det gäller även ceremonilokalen utan religiösa symboler.

Ombudet ska också se till att särskilda begravningsplatser, för dem som inte tillhör något kristet trossamfund, tillhandahålls inom ett godtagbart geografiskt avstånd. Det är huvudmannen - församlingen - som ska tillhandahålla särskilda gravplatser.

Kontaktuppgifter till begravningsombudet i Olofströms kommun är:
Sivert Eklundh tfn 070 892 38 19
Mailadress: sivertrseklundh@hotmail.com