Begravningspastoral

En begravningspastoral är bland annat en beskrivning av hur begravningsgudstjänsten kan genomföras, och ett arbetsledningsinstrument för kyrkoherden. Här hittar du vår församlings begravningspastoral.

Helheten
I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked av en människa och överlämnar denne åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död, och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. Varje sörjande ska från församlingens sida bemötas med närvaro i sin sorg och öppenhet inför frågor om liv och död. Det kristna hoppet och tryggheten hos Gud i liv och död ska också alltid förmedlas.

I Skellefteå S:t Örjans församling finns två kyrkor och ett kapell där begravningsgudstjänster genomförs. De flesta begravningsgudstjänsterna har vi i Sävenäs kapell men de anhöriga får själva välja var de vill ha begravningen.

Personal som berörs av begravning är präster, musiker, vaktmästare/församlingsvärdinnor och kyrkogårdspersonal. Kyrkoherden ansvarar för fördelning av begravningar mellan präster och mellan musiker. Kyrkogårdschefen ansvarar för fördelning av begravningar mellan vaktmästarna och mellan kyrkogårdspersonalen.


Anmälan om dödsfall
Församlingsexpeditionen är möjlig att nå alla vardagar. Präst och musiker är möjligt att nå alla arbetsdagar. När präst och musiker inte är i tjänst eller upptagna kan meddelande lämnas på respektive telefon.

När församlingsexpeditionen får anmälan om avliden skriver de ut blankett och meddelar präst enligt förbestämd lista genom att lägga blanketten i prästens fack, och/eller kontakt via mail. Längre än två till tre veckor ska man normalt inte behöva vänta på begravningsgudstjänst.

Aktuell präst tar snarats, dock senast inom en vecka, kontakt med anhörig och bokar hembesök eller annan alternativ mötesplats om så önskas. Frågan om de vill ha präst med vid eventuell visning tas också upp vid telefonsamtal.


Sorgesamtal
Präst träffar anhörig vid förutbestämd tid och plats. Förutom samtal om den avlidne så kan samtal föras om: Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorgen? Prästen ska utifrån gudstjänstordningen vara lyhörd för önskemål om psalmer och musik, medverkande i textläsningar och böner. Prästen skall vid behov förmedla kontakt med tjänstgörande kyrkomusiker.

Anhörig skall få frågan om de vill ha hembesök av diakon och information om att de kommer att bli inbjudna till en sorge-/samtalsgrupp som startar varje ny termin.

Vid varje samtal bör frågan om minnesstund tas upp. Om de sörjande önskar, ska prästen närvara på minnesstunden eller del av den. Frågor om förväntningar från anhöriga om avslutning, telegramläsning m.m. och tidsrymd för minnesstunden bör också komma upp.

Begravningsgudstjänsten
Begravningsprästen är ansvarig för gudstjänsten och ska därför föra över information om psalmer och önskad musik direkt efter genomfört sorgesamtal till den kyrkomusiker som tjänstgör. Tjänstgörande vaktmästare ska informeras om psalmer och andra specifika önskemål.

Prästen ska finnas tillgänglig i kyrkan 30 minuter innan begravningsgudstjänsten, musikern minst 20 minuter innan. Det ska råda lugn och frid i kyrkorummet 20 minuter innan begravningsgudstjänsten.

Tjänstgörande vaktmästare har ansvaret för att kyrkorummet ställs i ordning på ett värdigt sätt inför begravningsgudstjänsten. Dit hör även altaret med dukar, ljus, kors och blommor. Övriga blommor ansvarar begravningsbyråerna för.

Tjänstgörande vaktmästare skall vid behov dela ut psalmböcker vid dörren. Vaktmästare ska vid avskedstagandet ställa undan mullkaret och hälsa de närmast sörjande välkomna fram till avskedstagande, och leder utbärningen av kista, när detta sker i begravningsgudstjänsten.

Barn
När barn är med i begravningsgudstjänsten kan man komma överens om att de får träffa prästen lite tidigare, där prästen kan berätta om vad som kommer att hända i gudstjänsten, och kanske låter barnet få känna på kistan och tända något ljus. Prästen kan också prata med barnen efter begravningsgudstjänsten och höra hur de upplevt den.

Blommor
Ansvar för utbärning av blommor, till gravplatsen eller speciell plats utanför kapellet, åvilar begravningsbyrån.  Vid kremation läggs blommor alltid, av begravningsbyrån, vid Sävenäs kapell på anvisad plats. Vid jordbegravning läggs blommorna på graven.

Transport av kista
Begravningsbyrån transporterar kistan till Sävenäs kapell och placerar den i kylen där den förvaras fram till begravningen. När begravning sker i Sävenäs kapell ombesörjer begravningsverksamheten att den tas fram till begravningsgudstjänsten. Om begravning sker i någon av församlingens kyrkor ser begravningsbyrån till att kistan kommer dit. Vaktmästare tar emot kistan och ombesörjer flyttning in i kyrkan.

Transport av kista efter begravningsgudstjänst

I kyrkan - avsked inne
Vid jordbegravning, tar begravningsbyrån kistan till Sävenäs kyrkogård där tre bärare väntar som sänker ned kistan i graven.  Vid kremation transporterar begravningsbyrån kistan till krematoriet.

I kyrkan - avsked ute
Begravningsbil kör först i procession till graven där bärare bär ut kistan till graven.

I Sävenäs kapell - avsked inne
Kistan transporteras av personalen ut till graven där den sänks ned.

I Sävenäs kapell - avsked ute
Bärare bär ut kistan till katafalken, varvid vaktmästaren kör katafalken till graven och instruerar bärarna om hur de ska sänka kistan.

Vid kremation
Begravningsbyrån transporterar kistan till krematoriet.

Inbjudan till sorgegrupp och minnesgudstjänst
Inom sex månader efter att anhörig avlidit inbjuds närmast anhörig till sorge-/samtalsgrupp. Först skickas brev ut om sorge-/samtalsgruppen, sedan får alla ett samtal av en av diakonerna innan sorge-/samtalsgruppen startar.  Anhöriga inbjuds till minnesgudstjänst på alla helgons dag.

Gravsättning av urna
Innan gravsättning av urna, kommer man överens med anhöriga om tid för nedsänkning, och vilka som då skall vara med.

Olika alternativ för gravsättning av aska:
Se bilaga "Gravalternativ".

Begravning i annan församling:
Vid begravning i annan församling erbjuder vi präst och musiker från vår församling om så önskas.

Konflikter:
Kyrkogårdschefen är utsedd att hantera konflikter mellan anhöriga.

Uppföljning av begravningspastoralen:
Sker årligen i januari, genom kyrkoherdens försorg.

Samverkan med begravningsbyråer:
Kyrkoherden ansvarar för kontakten med begravningsbyråerna.