Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogården är de dödas vilostad, ett minnenas rum, en Guds åker. Aktsamma händer sörje för omvårdnad och prydning. Stillhet råde på denna helgade mark.

Kyrkofullmäktige i Hyltebruks pastorat beslutade 2020-11-02 att höja avgiften för 1-årsavtalen till följande:

Liten gravrabatt eller liten låda till 1.100 kr/år

Ordinär gravrabatt till 1.450kr/år

Stor gravrabatt till 1.925 kr/år

Vaktmästartjänster  per timma 450:-

 

Avgift plats i Askgravlund/Askgravplats   5.900kr  I avgiften ingår minnesplatta samt gravskötsel. Minnesplattan sitter uppe i 25 år och kan förlängas mot avgift 1.000 kr för 15 år.

Förnyelse av gravrätten i 15 år 1.000 kr.

Under våren och sommaren 2021 kommer utvändiga arbeten att genomföras på Långaryds kyrka, se mer på länken nedan.

Information Långaryds kyrka

Färgaryds kyrka kommer under våren och sommaren få ny takbeklädnad, se information på länken nedan.

Information Färgaryds kykra

Vad händer under året på kyrkogårdarna.

januari - februari

Nu vilar kyrkogården, endast skottning och sandning vid behov.

mars

Vårstädning startar!                                                                                                         Granris och dekorationer plockas bort från alla gravar även icke gravskötselgravar.  Annons  kommer i Hallandsposten för att uppmana gravrättsinnehavare att hämta gravlyktor och liknande.

april - maj

Till påsk sätts påskliljor ut på skötselgravar. Under april sätts penséer på alla gravskötselgravar i tid till första maj.

Vattnet sätts på så snart risken är över att vattenledningar skall frysa.

maj - september

Sommarplanteringen börjar vi med i början av juni. I slutet på säsongen tas sommarblommorna bort och ersätts i slutet av september med en ljungplanta. Nytt för i år med ljungplanta på 1-årsavtalen.

Oktober

Nu jobbar vi med löv och ser till att skötselgravarna är täckta med granris till Alla helgons dag.

Vaktmästarna.

 

Unnaryds kyrkogård Foto: Anna Nykvist

Olika gravskick i Hyltebruks pastorat

Kyrkogårdarna i Femsjö, Färgaryd, Jälluntofta, Landeryd, Långaryd och Unnaryd.

Kistgravplats.

Vid jordbegravning upplåtes normatl kistgravplats för minst två kistor. Gravrättstiden är 25 år. En gravrätt förlängs då ytterligare när ny gravsättning sker. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning(gravsten)* och plantera på gravplatsen. Kontakta alltid kyrkogårdsförvaltningen innan beställning  av gravanordning sker eller innan förändring planeras. Det finns särskilda kvartersbestämmelser som regleras gravanordningars storlek, utseende, material med mera.

*vid ny montering eller komplettering av namn/om montering av gravanordning/gravsten ska gravvårdsansökan lämnas in och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.

Finns på samtliga kyrkogårdar.

Urngravpats/Urnlund

Den kan ha plats för en eller flera urnor. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning, efter godkännande från huvudmannen, och i övrigt utsmycka gravplatsen.

Finns på Färgaryds kyrkogård.

Muslimsk gravplats.

Det muslimska kvarteret finns på Färgaryds kyrkogård. Gravarna är orienterade så att ansiktet är vänt mot Quilba som ligger i Mekka.

Minneslund.

Minneslunden är gemensamt gravområde där askan efter den avlidne sätts ned anonymt. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de ej får närvara vid nedsättningen av askan. Besökare får sätta blommbuketter och gravljus på särskild anordnad smyckningsplats. I minneslunden finns inte möjlighet till långvarig gravsmyckning, t ex gravlyktor, vinterdekorationer och sådant som är bruktligt på enskilda gravar. Minneslunden vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. Då askan efter den avlidne jordats i minneslunden sänder kyrkogårdsförvaltningen ett minnesblad till de anhöriga. Under vintern jordas inga askor och på grund av detta kan det ta viss tid innan minnesbladet kommer. För minneslundarna på Färgaryd, Landeryd, Långaryd, Jälluntofta och Unnaryds kyrkogård gäller att namnen på de gravsatta antecknas i en särskild Minnesbok som finns inne i respektive kyrka. Vid ljusbäraren.

Askgravlund.

Askgravlund är en variant av minneslunden, utan gravrätt. Askgravlund finns på Färgaryds kyrkogård. Skillnaden mot en minneslund är att man får varar med vid gravsättningen om man så önskar och att namnet på den avlidne finns graverat på en bronsplatta som är monterad på en sten. Precis som vid en minneslund smyckar man endast med lösa blommor och ljus på en gemensam plats som vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. Även om man vet var askan är placerad får man inte markera ut platsen med gravvård, rabattyta eller annan markering. Då askan efter den avlidne jordats i askgravlunden sänder kyrkogårdsförvaltningen ett minnesblad till de anhöriga. Namninskription på bronsplatta beskostas av dödsboet, det går att komplettara plattan med make/maka eller partner. Plattan sitter kvar i 25 år. Anhöriga måste själv ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen efter den tiden om de vill att plattan ska sitta kvar. Avgift kommer då tas ut.

Färgaryds kyrkogård Foto: Anna Nykvist

Enhetlig begravningsavgift

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Den enhetliga begravningsavgiften syns på skattesedeln från år 2017 och syns på slutskattebeskedet 2018.

Med stöd av 2 § förordningen (1999:729) om begravningsavgift fastställer Kammarkollegiet avgiftssatsen för 2020 till 0,250 kr.

Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets hemsida.

Demokratiskt fattat beslut

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiften beslutas av Kammarkollegiet i november 2016. Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om dessa kommuner framöver kommer att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religonstillhörighet, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkavgiften sparerade.

Följande ingår i avgiften

De tjänster som finansieras genom begravningsavgiften, och som tillhandahålls utan extra kostnad, är följande:

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.

- gravsättning inklusive gravöppning.

- återfyllning och iordningställande av öppnad grav.

- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särkilda gravplatser.

- kremering.

- lokal för förvaring och visning av stoftet.

- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Följande ingår inte i begravningsavgiften

Följande ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet eller anhöriga:

- Kista och svepning

- Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet.

- Annonsering.

- Kistdekoration.

- Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.

- Minnesstund.

- Urna.

- Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.

- Skötsel av gravplats.

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivaroranisation

Har ni frågor, kontakta:

Lotta Nykvist

Hyltebruks pastorat

Förvaltningsassistent