Begravning

Om du förlorar en männsika som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Du som anhörig kan få stöd och hjälp av kyrkan på olika sätt, både före, under och efter begravningen.

Avsked i livet

Under livet är vi med om många avsked. Det hör till våra mänskiliga villkor att mötas och skiljas. Vid det slutliga avskedet - döden, är det särskilt viktigt att ta farväl. 

Ritualet vid en begravningsgudstjänst fyller grundläggande mäskliga behov av trygghet och kontinuitet. Vi minns och tackar för vad den avlidne fått betyda för oss. Prästen överlämnar den avlidne i Guds händer och lyser frid över henne.

Varje begravningsgudstjänst är unik och speglar den avlidnes liv och Guds eviga kärlek. Den präst som leder begravningsgudstjänsten kontaktar dig som anhörig, så att ni tillsammans kan utforma begravningen utifrån Svenska kyrkans ordning.

Själaringning

Så snart som möjligt efter dödsfallet rings det i den församlingskyrka den avlidne tillhörde.

Tacksägelse

En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp och kyrkans klockor ringer en stund.

I våra församlingar, Femsjö, Färgaryd, Långaryd och Unnaryd, erbjuds tider för begravning på onsdag eftermiddag, torsdag och fredag förmiddag och eftermiddag. Våra församlingshem kan användas för minnesstund efter begravningen, om så önskas.

Har du frågor som rör begravning eller gravskick, kontakta Lotta på expeditionen. Telefon 0345-197 40.

BEGRAVNING I CORONATIDER

För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Vi hjälper dig att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Svenska kyrkan hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Regler i kyrkans lokaler

Svenska kyrkan följer regler och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas gäller också i kyrkans lokaler, precis som i övriga samhället. Gudstjänsterna blir mindre och de som deltar ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha sympton på sjukdom. Ibland sänds gudstjänsterna via webben istället. (i Hyltebruks pastorat hänvisar vi till SVT)

Tidpunkt för begravning

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättningen eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravninglagen. Lagen säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Förutom lagkrav finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Den är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft. Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger lagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

Begravningsgudstjänsten

Du som anhörig får hjälp att utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med prästen i den församling där begravning ska hållas. I tider av coronavirus kan det vara bra att känna till en del fakta inför samtalet med begravningsförättaren.

Kyrkliga begravningar räknas som allmänna sammankomster och regeringen har bestämt att ett väldigt begränsat antal personer får delta i sådana. Det är med andra ord lämpligt att samla så få som möjligt till begravningsgudstjänsten. De som deltar vid en begravningsgudstjänst ska även hålla två meters avstånd till varandra, ha god handhygien och inte ha sympton på sjukdom. Det är viktigt att undvika fysisk kontakt, som kramar och handslag. Storleken på kyrkan eller kapellet är alltså avgärande för hur många personer som du kan bjuda till begravningsgudstjänsten.

Även om du väljer att ha begravningsgudstjänsen utomhus så måste platsen tillåtna att alla deltagare kan hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan du tyvärr inte närvara vid begravningen om du tillhör en riskgrupp eller känner symptom på sjukdom

Alternativa former för begravningsgudstjänsten

Exempel på alternativa former för begravningsgudstjänsten som du kan diskutera med bergavningsförrättaren.

Bjud in gäster till en livsänd eller filmad begravning

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Ha en liten begravning

En enkel begravningsgudstjänst med bara de allra närmaste kan vara mycket fin och meningsfull. Om du som närstående önskar kan du senare bjuda in till en större social sammankomst och minnesstund för den avlidna.

Begravning efter kremerin

Det är också möjligt att ha begravningen efter att den avldina har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan erbjuder lokaler utan religiösa symboler för borgerliga begravningar eller för annan begravningsceremoni, i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten.

En borgerlig begravningsceremoni är av privat karaktär och räknas inte som en allmän sammankomst. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör även privata sammankomster följa samma riktlinjer och regler som gäller vid allmäna sammankomster. Ytterst är det församlingen där begravningen äger rum som bestämmer hur regeringens regler och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska tillämpas i lokalen vid en borgerlig ceremoni.

Minnesstund efter begravningen

Det är skönt att samlas till en minnesstund efter begravningen och känna gemenskap med släkt och vänner. Men för att förhindra smittspridning gäller regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer naturligtvis även för minnesstunden.

Gästerna ska hålla rekommenderat avstånd till varandra, ha god handhygien och undvika fysisk kontakt. Tänk också på att det vid förtäring behöver vara bordsservering, för att undvika trängsel vid buffébordet.

Om det inte går att ordna en minnesstund på det sätt som du som närstående önskar, så är ett alternativ att bjuda in till samling längre fram, när fler kan vara med.

Begravningsplatser för avlidna med olika religiösa tillhörigheter

Svenska kyrkan har ett samhällsuppdrag att ombesörja begravningar för alla, oavsett religiös tillhörighet. Uppdraget regleras i svensk lag.

Svenska kyrkan har respekt för andra trossamfunds traditioner och för enskilda människors önskemål. Vi kommer att göra allt vi kan för att närstående som önskar en skyndsam gravsättning av den avlidna, ska få detta önskemål tillgodosett. Gravsättningen kommer att ske allra senast inom en månad efter dödsfallet.

Svenska kyrkan tillandahåller särskilda gravplatser, enligt den tradition som den avlidna tillhörde och i samråd med det aktuella trossamfundet.

Svenska kyrkan har inte skyldighet att tillhandahålla lokaler och utrustning för religiösa ritualer, före begravning, som exempelvis tvagning. Sådana ritualer utförs av det trossamfund som den avlidna tillhörde.

Huvudman för begravning

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun. Huvudmän för begravningsverksamheten har enligt lag följande skyldigheter:

Anordna och hålla med tillräckligt antal begravningsplatser.

Tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Ta emot stoft för förvaring och visning, att ombesörja kremering och gravsättning, samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.

Hålla med personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.

Ha viss tillsyn över dessa platser.

Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsverksamheten.