Valnämnd

I varje församling eller, om församlingen ingår i ett pastorat, i pastoratet ska det finnas en valnämnd med ansvar för valets genomförande. Valnämnderna ska biträda stiftsstyrelsen och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen eller i bestämmelser utfärdade av kyrkostyrelsen. (SvKB 2003:9, 2012:14)

Ledamöter och ersättare i valnämnden väljs av kyrkofullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. De väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter valåret. Antalet ledamöter får inte vara mindre än tre.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Valnämnden mandatperioden 2014-17

Ersättare
Leif Pettersson
Rigmor Holmqvist Ödman

Ordförande
Charlie Heinpalu

Vice ordförande
Leif Titusson  

Ordinarie ledamöter
Mariann Ahlqvist 
Jan-Olof Berlin
Eric Winbladh

Sekreterare
Maria Jacobsson