Kyrkogårdsarbetare stagar upp gravsten
Foto: Maria Svensk/Ikon

Lagar och etiska regler

Allt arbete som sker på våra kyrkogårdar och kring begravningar ska omfattas av respekt, värdighet och omtanke. Verksamheten styrs av lagar, förordningar och etiska regler.

I Sverige ansvarar Svenska kyrkan på uppdrag av staten för begravningsverksamheten. Undantag är Stockholms- och Tranås kommuner där kommunen är huvudman.  För folkbokförda i Huskvarna, Hakarp och Öxnehaga, är kyrkogårdsförvaltningen i Huskvarna pastorat huvudman för begravningsverksamheten.

Noga reglerad verksamhet

Begravningsverksamheten är reglerad i lagar, förordningar och lokala riktlinjer. Tillsammans ska dessa säkerställa att begravningsverksamheten sköts på ett korrekt sätt. Här är de övergripande:

Begravningslagen

Hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit regleras i Begravningslagen (1990:1144).  Lagen innefattar bland annat skyldighet att anmäla dödsfall, riktlinjer för krematorier och riktlinjer för gravrätter.

Begravningslagen säger även

 • att begravningsavgiften är fristående från kyrkoavgiften och beslutas av den myndighet som regeringen bestämmer, både för de som är och för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.
 • att Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret har myndigheten rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs.
 • vad som gäller för begravningsombudens uppdrag som utses av Länsstyrelsen.

På riksdagens webbplats kan du ta del av Begravningslagen i sin helhet

Begravningsförordningen

Fler bestämmelser kring begravningsverksamheten finns också i den av regeringen fastställda begravningsförordningen.

Här regleras till exempel att huvudmannen för begravningsverksamheten ( t. ex. kyrkogårdsförvaltningen i Huskvarna pastorat) är skyldig att upprätta och föra gravbok och gravregister för varje upplåten gravplats på kyrkogården. Lagen anger krav på hur detta ska göras och vilka uppgifter som måste finnas med.

Det framgår också vilka regler som gäller kring gravsättning och kremering och olika typer av intyg.

Kvalitetssäkring och etiska regler inom Huskvarna pastorat 

regler och riktlinjer kring begravning

Kyrkogårdsförvaltningen har arbetat fram lokala regler för att ytterligare kvalitetssäkra och säkerställa att verksamheten sker på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt.

Reglerna omfattar till exempel:

 • att samtlig personal som arbetar inom begravningsverksamheten genomgående ska arbeta med värdighet och omtanke.  Arbetsledare ska informera nyanställda om de etiska reglerna.
 • att kyrkovaktmästare ansvarar för iordningställande av ceremonilokal. I detta ingår bl a att se till att rummet är i värdigt och ordnat skick, att sköta lokalens tekniska utrustning samt att finnas tillhands minst en timme före ceremonins början. 
 • att kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för lokalen, för brandskydd och utrymning samt att tillåtet antal personer i lokalen inte överskrids.
 • vilka rutiner som gäller kring begravning/gravsättning och vilka uppgifter som är viktiga för pastoratsexpeditionen att ta hänsyn till i kontakt med begravningsbyrå eller dödsbo.
 • vad som gäller vid val av gravplats på någon av pastoratets kyrkogårdar.
 • vilka ceremonilokaler som ska erbjudas inom pastoratet, hur dessa ska iordningsställas och utsmyckas och vilka veckodagar och tider som gäller för t ex begravning och utlämning av urnor.

Här kan du ta del av reglerna kring kvalitetssäkring och etik i sin helhet (pdf)

regler och riktlinjer kring gravgrävning, gravsättning och återfyllning

I Begravningslagen regleras hur gravgrävning, gravsättning och återfyllning ska ske för alla typer av gravsättning. Utgångspunkten är att ett etiskt hänsynstagande måste vara styrande i alla processer och arbetsmoment. Utifrån detta har kyrkogårdsförvaltningen arbetat fram rutiner för kvalitetssäkring. 

Bland annat ska följande särskilt tas hänsyn till:

 • Gravgrävning och gravsättning ska alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt.
 • Minst två erfarna och rutinerade personer ut kyrkogårdspersonalen ska alltid vara med vid såväl grävning som återfyllning. De ska vara väl insatta och kunniga kring de etiska riktlinjerna och gällande arbetsrutiner.
 • Anhöriga bör om de så önskar, kunna medverka vid gravgrävning och vid återfyllningen.
 • Vid  återfyllning  av en grav ska kistas först höljas försiktigt så att den inte skadas vid åtföljande maskinell återfyllning. Tung lerjord och stenbundna massor ska undvikas närmast kistan och i översta skiktet eller i gravkulle. Arbetet med återfyllningen får inte avslutas förrän hela graven är täckt.
  Vid högt grundvattenstånd bör övervägas att tillfälligt eller permament införa stopp för kistgravöppning eller gravsättning.
 • Platsen för grävning ska spärras av för att säkerställa att allmänheten inte befinner sig närmare än 25 meter till arbetande grävmaskin.  Ansvarig är föraren av grävmaskinen.
 • Kyrkogårdsexpeditionen ansvarar för att samtliga formella handlingar har inkommit innan gravgrävningen påbörjas.
 • Gravöppningen ska ske minst två dagar innan gravsättningsdagen.

Här kan du ta del av mer information kring etiska riktlinjer och kvalitetssäkring vid gravgrävning och återfyllning (pdf)

 

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka e-post till: 
huskvarna.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Besöks- och telefontid:
Måndag - fredag klockan 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans/besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12, 561 31 Huskvarna