Kyrkoråd

Kyrkorådet ansvarar för beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Man ansvarar även för löpande styrning och utvärdering.

Enligt Kyrkoordningen ska Kyrkorådet ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd (4 kap 2§).  Kyrkorådet är även arbetsgivare och därmed ytterst ansvarig för arbetsmiljön inom pastoratet.

Kyrkoherden leder all verksamhet i pastoratet och ingår som ledamot i kyrkorådet.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Kyrkorådet
mandatperioden 2018-2021

Ordförande
Johnny Lilja

Vice ordförande
Charlie Heinpalu

Ordinarie ledamöter
Ehrling Kylberg
Ingemar Lundin
Rigmor Holmqvist Ödman
Eric Winbladh
Lena Johnsson

Krister J Clifford, kyrkoherde

Ersättare
Kerstin Jonsson Folke
Monica Midholt
Hans Glaad
Lennart Johansson

Föredragande tjänsteman 
Dennis Hagberg, kyrkoherde

Sekreterare
Anna Stavréus