Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet verkar på uppdrag av kyrkorådet och svarar för begravningsväsendet i Huskvarna pastorat. Utskottet ger även råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsväsendet. Det är ett uppdrag som kyrkan har fått av riksdagen. Oavsett vilken tro en avliden person har haft, ska kyrkan bistå med hjälp kring begravningen.

Kyrkogårdsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten inom Huskvarna pastorat och fullgör myndighetsutövning enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Utskottet har även till uppgift att anlägga, vårda och underhålla pastoratets kyrkogårdar och begravningsplatser och att tillhandahålla ett tillräckligt antal gravplatser inklusive särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Utöver den obligatoriska begravningsverksamheten, som bekostas av begravningsavgiften, svarar utskottet för att erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel och andra arbeten på gravplatserna.

Kyrkogårdsutskottet ansvarar dessutom för att kulturminneslagen följs och att kulturmiljöerna på pastoratets kyrkogårdar och begravningsplatser bevaras och underhålls.

Begravningsombud

Begravningsverksamheten följs löpande av ett begravningsombud, utsett av Länsstyrelsen. Ombudet granskar bland annat så att Svenska kyrkan, som huvudman för begravningsverksamheten i Huskvarna, använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombudet bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ordinarie ledamöter och ersättare 
mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Rigmor Holmqvist Ödman

Vice ordförande
Jan-Olof Berlin

Ordinarie ledamöter
Olof Darelid 
David Torsson 
Marie-Louise Holmberg

Ersättare
Helena Larsson 
Leif Svensson

Föredragande tjänsteman och sekreterare 
Magnus Andersson