Kyrkbackens förskola

På våra förskolor i Huskvarna och Hakarp står barnens bästa alltid i centrum och kännetecknas av att vara den lilla förskolan med en familjär stämning. 

Kyrkbacken består av två förskolor, en i Hakarp och en i Huskvarna med cirka 38 barn på varje enhet.

Vi utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen har sin grund i och följer Skollagen, läroplan för förskolan och övriga författningar på skolområdet.

Ett lustfyllt lärande bidrar till utveckling hos barnen

Varje vecka har vi olika aktiviteter som till exempel skapande, rörelse, sång, rim och ramsor, utflykter och läsning. I verksamheten utgår vi ifrån det enskilda barnet, barngruppen och det barnen visar intresse för vilket innebär att verksamheten förändras över tid. Genom att arbeta med det som barnen är intresserade av blir verksamheten meningsfull och rolig.

Leken har en stor plats i vår verksamhet. I leken lär sig barnen tillsammans med varandra och pedagogerna nya saker, bearbetar känslor och upplevelser och tränar förmågan till samspel och konflikthantering. I leken finns även delar som matematik, språk, naturvetenskap, motorik, fantasi och kreativitet med.

Kyrkan besöks en gång i veckan av de barn som vill.

Vi är nära naturen på våra gårdar, på utflykter och i vårt sätt att tänka vad gäller miljömedvetenhet.

Maten är viktig 

Vi strävar efter att laga maten och baka bröd från grunden på förskolorna, med ekologiska råvaror (med nuvarande höga livsmedelspriser kan undantag göras).

Hör av dig för att få veta mer

Mer om oss

Månen, Stjärnan och Solen

Kyrkbacken i Huskvarna startade 1990 och består av tre avdelningar: Månen för de yngsta, Stjärnan för mellanbarnen och Solen för de äldsta. Vi utgår ifrån varje enskilt barn samt gruppens sammansättning när vi placerar ett barn på en avdelning eller när ett barn ska byta avdelning. Det innebär att det inte är självklart att ett barn går på en viss avdelning när det är till exempel tre år.

Centralt i Huskvarna

Förskolan ligger centralt med närhet till bibliotek, kollektivtrafik för vårdnadshavare som pendlar, skog och grönområden såsom Smedbyparken, samt Huskvarnaån med sitt livliga djurliv och Vättern. Förskolan ligger i samma byggnad som Huskvarna kyrkas församlingshem. 

Tyra

Vi använder förskoleappen Tyra som alla vårdnadshavare är anslutna till.

Smultronet, Hallonet och Jordgubben

Kyrkbackens förskola i Hakarp startade 2001 och består av tre avdelningar: Smultronet för de yngsta, Hallonet för mellanbarnen och Jordgubben för de äldsta barnen. Vi utgår ifrån varje enskilt barn samt gruppens sammansättning när vi placerar ett barn på en avdelning eller när ett barn ska byta avdelning. Det innebär att det inte är självklart att ett barn går på en viss avdelning när det är till exempel tre år.

Med skogen som granne

I Hakarp, bredvid kyrkan precis där landsbygden tar vid, ligger vår förskola. Byggnaden är ett skolhus från början av 1900-talet. Med skogen runt knuten upptäcker vi världen, bestiger berg och galopperar på våra ängar. Det finns ett rikt djurliv nära förskolan och det inte ovanligt att vi ser älg, räv och rådjur genom fönstret eller på våra promenader. För närvarande har vi en kanin som heter Hulken som har ett litet hus med inhägnad på vår gård.

Tyra

Vi använder förskoleappen Tyra som alla vårdnadshavare är anslutna till.

Ansökan om plats görs genom att ni fyller i blanketten:Köanmälan - fyll i digitalt och skicka via epost eller laddar ner och skriver ut blanketten: Köanmälan - skicka in via post.

Rektor återkopplar när anmälan kommit in. Har du inte fått återkoppling inom två veckor från det att du skicka in anmälan ber vi dig att återkomma.

Adress:
Kyrkbackens förskola
Alfred Dalinvägen 12
561 31 Huskvarna

Mejladress till rektor: johanna.bardaxell@svenskakyrkan.se

Köhantering på Kyrkbackens förskola

På Kyrkbackens förskola har vi egna köer, en till Huskvarna och en till Hakarp. Det går utmärkt att stå i kö till båda förskolor. Vi tillämpar två urvalskriterier:

 1. Syskonförtur
  Barn med syskon som vid antagningstillfället går i förskolan erbjuds förtur i mån av plats.
 2. Kötid
  Vi tillämpar rak kö där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet. Barnet kan skrivas in i kön när hen får ett personnummer.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er!

Glädje och trygghet

För att barnen ska kunna ha kul, leka och utvecklas till sin fulla potential, därför är det viktigt att de känner sig trygga på förskolan. Att känna glädje i det man gör bidrar till ökad livskvalité, nyfikenhet att upptäcka och lära sig nya saker.

Natur och miljö

Vi ser lärmiljön inne och ute som en extra pedagog där vi på ett lekfullt och naturligt sätt utvecklar matematik, språk, naturvetenskap, fantasi, empati, social kompetens och kreativitet. I naturen ges vi också möjlighet att lära oss om växter och djur samt träna och utveckla vår motorik. Att leka och lära utomhus varje dag är en självklarhet för oss, oavsett väder. 

Leken

Leken har en stor plats i vår verksamhet, barnen lär sig nya saker, bearbetar känslor och upplevelser och tränar förmågan till samspel och konflikthantering. I leken kommer även delar som matematik, kommunikation, språk, naturvetenskap, motorik, fantasi, likabehandling och kreativitet in.

Maten

Maten och måltiden är en viktig del på förskolan och en av våra grundstenar och tillagas/bakas från grunden på förskolan. Stor vikt läggs vid variation av smaker och maträtter liksom att erbjuda olika sorters frukt och grönsaker.

Vår målsättning är

 • Trygga, harmoniska barn med goda relationer till varandra och vuxna.
 • Ge barnen glädje i lek, sång och skapande.
 • Uppmuntra nyfikna barn till upptäckarglädje.
 • Ledsaga barnen till intresse och nyfikenhet för djur och natur.
 • Visa barnen ett miljömedvetet och hållbart tänkande och handlande.
 • Hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar.

Konfessionella inslag i verksamheten

På Kyrkbackens förskola förekommer konfessionella inslag, det vill säga att barnen deltar i aktiviteter där det kristna budskapet finns med. Det innebär besök i närliggande kyrka en gång i veckan då någon anställd inom Svenska kyrkan leder en samling. Innehållet i samlingen kan vara en berättelse kopplat till kristet budskap, eller att man sjunger sånger med ett kristet innehåll. Allt deltagande är frivilligt även om ni som vårdnadshavare har godkänt deltagande.

I Hakarp sker detta för närvarande på måndagar runt kl. 9.00.
I Huskvarna sker detta för närvarande på tisdagar runt kl. 9.00.

Godkännande av medverkan vid konfessionella i verksamheten

Grunden för utbildningen vid vår förskola finner vi i

Läroplan för förskola  - Läroplan för förskolan

Barnkonventionen - Konventionen om barnets rattigheter 2018

Skollagen och övriga relaterade författningar - Skollagen

De regler Jönköpings kommun har för att bedriva förskola. Jönköpings kommun utövar tillsyn av de fristående förskolorna.

Systematiska kvalitetsarbete

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av förskollärare, övrig personal och barn. Barnen och deras vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet. 

Tecken på måluppfyllelse, Huskvarna

Tecken på måluppfyllelse, Hakarp

Vi tycker att det är viktigt att alla barn på vår förskola behandlas lika och får de förutsättningar som de behöver för att kunna "göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig som en tillgång i gruppen". För att förhindra att någon särbehandlas har vi upprättat en likabehandlingsplan:

Likabehandlingsplan

Genom att ta del av kritik och få förslag till förbättringar kan kvalitén på förskolan öka. Det görs enklast dagligen till den personal som man som vårdnadshavare möter vid lämning och hämtning. Vissa tycker att det är obehagligt att framföra kritik personligen och därför har vi tagit fram en klagomålsrutin:

Klagomålshantering

Rektor

Johanna Bard Axell
Telefon: 076-342 54 33
Mejladress: johanna.bardaxell@svenskakyrkan.se

Huskvarna

Alfred Dalinvägen 12, 561 32 Huskvarna

Solen: 036-30 43 81
Stjärnan: 036-30 43 83
Månen: 036-30 43 87

Hakarp

Hakarps Kyrkby, 561 93 Huskvarna

Jordgubben: 036-30 43 48
Hallonet: 036-30 63 41
Smultronet: 036-30 63 42