Foto: Susanne Odelrot

Biologisk mångfald

På kyrkans mark har man lyckats skapa särskilt trivsamma miljöer för växter, insekter och djur.

Så jobbar vi för en biologisk mångfald

Kyrkogårdsförvaltningen jobbar på flera olika sätt för att upprätthålla variationsrikedomen bland levande organismer på kyrkans marker. 

  • Genom att gå ifrån gräsklippning av de biologiska mångfaldsområderna, till att istället en gång per år slå dessa gräsytor, har man skapat en mer gynnsam miljö för bland annat vilda bin och fjärilar.
  • Ordnat särskilt skydd för den så kallade kyrkogårdseken på Huskvarna kyrkogård, genom att Länsstyrelsen har klassat den som ett naturminne. På så vis kommer eken även i framtiden att utgöra en värdefull livsmiljö för många sällsynta och hotade arter.

Kyrkogårdsek blir naturminne

Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-29 att klassa en av ekarna på Huskvarna kyrkogård som naturminne. Detta kommer att uppmärksammas med en särskild ceremoni i maj 2020, i samband med Biologisk mångfaldsdagen.

Kyrkogårdseken

Det är en grov och gammal ek med hög vitalitet och en omkrets på 577 cm i brösthöjd. Den uppfyller kriteriet för Mycket gammal ek över 200 år och klassas därmed som ett särskilt skyddsvärt träd.

Eken är inventerad enligt metodiken för Åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Läs gärna mer om vad det innebär på Naturvårdsverkets hemsida

För fortsatt högt naturvärde

Genom att säkerställa att trädkronan och huvuddelen av rotsystemet inte påverkas negativt och att trädet skyddas från framtida inväxande träd, kan eken fortsätta att växa och utveckla höga naturvärden.

Gott om gamla träd

Omgivande närområde utgörs främst av kyrkogården med dess gravar. I anslut­ning till Huskvarnaåns flöde uppströms och Garpa Skans finns ytterligare grova gamla träd. Flera upp­fyller åtgärdsprogrammets kriterier men har inte lika hög ålder eller utmärkande estetiska utseende och iögonfallande växtplats som Kykogårdseken.

Därför blev kyrkogårdseken naturminne

Den grova gamla eken växer på en kyrkogård i ett välbesökt, tätortsnära område med gångvägar utmed Huskvarnaån. Kommunen bedömer att trädet med sin höga ålder och som det enda i området av sitt slag, uppnår den särpräglade karaktär som motiverar ett skydd i form av naturminne.

Som naturminne kan ekens framtid säkerställas. Den kommer även i fortsätta att stå fritt och utan risk för att skadas på grund av mekanisk markbearbetning eller tung markbelastning. Detta är viktigt för att:

  • Öka trädets livslängd.
  • Bevara dess höga upplevelsevärde för besökare.
  • Stärka den värdefulla livsmiljö som trädet utgör för ett stort antal naturvårdsintressanta.

Genom att hindra negativ påverkan på ekens rotsystem och säker­ställa att trädkronan får utvecklas med god solinstrålning, kommer trädet:

  • Få en lång livslängd med fortsatt utveckling av höga naturvärden genom ett stabilt mikroklimat.
  • Utgöra en uppskattad lättillgänglig plats för kontemplation och rekreation.

Kommunens miljömål

Kommunen arbetar med genomförande av, de av riksdagen beslutade, miljömålen. Naturminnesbildning av Kyrkogårdseken i Huskvarna bidrar till att miljömålen "God bebyggd miljö" och "Ett rikt växt och djurliv" kan uppfyllas.

Huskvarnaeken har blivit naturminne.