Utsnitt gammal bok med handskriven text

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Svenska kyrkan Huskvarna pastorat är måna om att värna din integritet och att dina uppgifter ska hanteras på ett säkert och tryggt sätt.

Denna informationstext kommer att uppdateras löpande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-post, fotografier (där personen är identifierbar) samt elektroniska identiteter såsom IP-nummer när dessa kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgifter vi behandlar när du är medlem i Svenska kyrkan

Grunden för all personuppgiftsbehandling är att vi endast samlar in och behandlar uppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda för.

  • Vi behandlar bland annat ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer, civilstånd, tillhörighetsuppgifter, folkbokföringsdatum, löpnummer och blankettnummer gällande kyrkliga handlingar samt eventuellt diarienummer för hindersprövning. I samband med begravning behandlar vi anhörigs namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den avlidne.
  • Om du som är medlem får barn, kommer ditt barns namn och personnummer att registreras så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. Detta görs med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, som säger att information om möjlighet till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader. Tackar du nej till dop raderas ditt barns uppgifter efter fyra månader.
  • Om du deltar i en församlingsverksamhet, kan i vissa fall fler/andra uppgifter än ovanstående behandlas om det krävs för att kunna genomföra aktuell verksamhet. Vi kan även behöva uppgift om allergier eller andra hälsorelaterade uppgifter inför t.ex. en lägervistelse. Enligt dataskyddsförordningen är dessa känsliga uppgifter som vi måste behandla med extra säkerhet. Det är därför endast direkt berörd personal som har tillgång till sådana uppgifter.

Uppgifterna om dig raderas ur våra system om du går ur Svenska kyrkan, men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan för att kunna administrera medlemskapet, ta ut kyrkoavgiften och för att du ska kunna delta i kyrkliga val.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig. Det kan till exempel handla om att bjuda in till olika församlingsverksamheter så som leva vidare-grupp för dig som förlorat någon närstående, dopkalas för dig som låtit döpa ditt barn eller födelsedagskalas för jubilarer, 80 år och äldre.

När du som medlem är omyndig, förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att utan kostnad få ett utdrag över vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur dessa uppgfter behandlas. För att få ett utdrag behöver du kunna legitimera dig. 

Du har också rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Frågor eller synpunkter?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vill framföra klagomål eller önskar lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter. 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att framföra klagomål till Datainspektionen. 

Mer information om Dataskyddsförordningen hittar du på Datainspektionens webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Svenska kyrkan Huskvarna pastorat, org. nummer 252003-0897.
Box 183, 561 23 Huskvarna
Tel: 036-13 94 00
E-post: huskvarna.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Mer information