Grön kvist i motljus
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravningsombud

Begravningsombudet granskar att Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten och att begravningsavgiften används på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ett BEGRAVNINGSOMBUD SKA

  • Granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av en allmän begravningsplats; verka för att församlingen även i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som begravningsombudet får kännedom om.
  • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om huvudmannens kostnadsberäkning avseende begravningsverksamheten tillstyrks eller avstyrks; om kostnadsberäkningen avstyrks ska det skriftligen motiveras och en egen kostnadsberäkning lämnas. 
  • Samråda senast den 15 maj med revisorn i frågor om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.
  • Underrätta länsstyrelsen om det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
  • Ge in årsberättelse till länsstyrelsen senast den 31 maj varje år; särskilt ska framgå hur kravet på särredovisning har uppfyllts. 

Källa: Länsstyrelsen.

VEM UTSER BEGRAVNINGSOMBUDEN?

Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan ansvarar för begravnings­verksamheten. Ombudet utses för en tid om fyra år. 

BEGRAVNINGSOMBUD FÖR Svenska kyrkan Huskvarna pastorat

Astrid Johansson