Grön kvist i motljus
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravningsombud

Begravningsombudet granskar att Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten och att begravningsavgiften används på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ett BEGRAVNINGSOMBUD SKA

  • Granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av en allmän begravningsplats; verka för att församlingen även i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som begravningsombudet får kännedom om.
  • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om huvudmannens kostnadsberäkning avseende begravningsverksamheten tillstyrks eller avstyrks; om kostnadsberäkningen avstyrks ska det skriftligen motiveras och en egen kostnadsberäkning lämnas. 
  • Samråda senast den 15 maj med revisorn i frågor om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.
  • Underrätta länsstyrelsen om det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
  • Ge in årsberättelse till länsstyrelsen senast den 31 maj varje år; särskilt ska framgå hur kravet på särredovisning har uppfyllts. 

Källa Länsstyrelsen.

VEM UTSER BEGRAVNINGSOMBUDEN?

Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan ansvarar för begravnings­verksamheten. Ombudet utses för en tid om fyra år. 

BEGRAVNINGSOMBUD FÖR Svenska kyrkan Huskvarna pastorat

Astrid Johansson
Swedenborgsgatan 49
554 48 Jönköping

Tel: 036-71 94 94 (bostad)
E post: johansson.astrid@hotmail.com