Foto: Lotta Thurfjell

Hållbar kyrka

Vi har alla ett ansvar att vårda Guds skapelse. Det betyder att vi tillsammans måste ge vår värld möjlighet till en framtid med en mångfald av liv, växter och djur.

Miljö och miljödiplomering

Vi vill ta vårt ansvar för miljö och hållbarhet genom att bli miljödiplomerade. Det handlar om att se över hur vi kan förändra våra verksamheter och sätt att arbeta så att de blir mer hållbara. Därför finns det i församlingen en miljödiplomeringsgrupp som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering handlar om att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt med miljö- och hållbarhetsfrågor. För att bli diplomerade måste organisationen uppfylla vissa kriterier och ha nått vissa mål.

Svenska kyrkans miljödiplomering påminner om andra miljöledningssystem med nulägesbeskrivningar, mål och planer för hur målen ska nås och följas upp. En viktig skillnad är att det även innehåller sociala och andliga perspektiv. Social hållbarhet handlar till exempel om hur vi skapar ett jämlikt samhälle, där människor känner förtroende och tillit till varandra och där vi alla är delaktiga och blir sedda. Andliga perspektiv rör hur vi utifrån vår tro kan leva ett hållbart liv i samklang med hela Guds skapelse. 

Vad händer nu?

Diplomeringen är uppdelad i tre faser. Församlingen har 2017 blivit godkända och miljödiplomerade för fas 1. 

Personal och förtroendevalda har utbildas i hållbarhetsfrågor, rutiner har skapats och långsiktiga mål fastställas. En viktig del i arbetet är också att göra miljöarbetet till en självklar del i kyrkans framtida arbete. Församlingen kommer att fortsätta sitt arbete för att inom några år bli godkända för miljödiplomering fas 2.

Hållbarhetspris

På nationaldagen 6 juni 2017 fick församlingen ta emot ett hållbarhetspris av Hudiksvalls kommun. Läs mer om detta och kommunens motivering till priset på kommunens hemsida. klicka på länken

Hudiksvalls kommuns hållbarhetspris 2017

För mer information, kontakta