Foto: Kristina strand Larsson / IKON

Förtroendevalda

Ansvarsfördelningen i Svenska kyrkan kännetecknas av en förening av prästerlig ämbetsförvaltning och en demokratiskt förankrad kyrka.


SÅ STYRS FÖRSAMLINGEN 

En demokratisk kyrka
Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd folkkyrka. Vart tredje år väljer medlemmarna (som kallas kyrkotillhöriga) ett visst antal personer till fullmäktige. I Svenska kyrkan har man rösträtt från 16 års ålder.

Kyrkofullmäktige
Det högsta beslutande organet i Hudiksvallsbygdens församling är Kyrkofullmäktige. Fullmäktige beslutar i alla viktiga finansiella frågor, frågor av principiell beskaffenhet och övriga frågor som är av större vikt. 

Kyrkoråd
Fullmäktige väljer i sin tur ett Kyrkoråd med elva ledamöter inklusive kyrkoherden, som är en självskriven ledamot och sex ersättare. Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska förvalta, verkställa och bereda. Förvaltningen innebär bland annat att kyrkorådet har ansvar för församlingens fastigheter och övriga tillgångar. Verkställandet betyder att kyrkorådet ansvarar för att de beslut som Kyrkofullmäktige fattar genomförs. Beredning innebär att Kyrkorådet skall bereda ärenden som beslutas av Kyrkofullmäktige.

Revisorer
Fullmäktige väljer även revisorer. Revisorerna har till uppgift att granska kyrkorådets förvaltning och verkställighet. Församlingen har tre revisorer.

Såsom lokal församling av Kristi kyrka är uppgiften att:
- vara en gemenskap i tron på Gud, Fadern, Sonen och den Helige Ande
- genom Ordet och Sakramenten förkunna syndernas förlåtelse i Jesus Kristus och väcka och bevara tron på honom
- genom gudstjänstens firande med lovsång, förkunnelse, bön och brödsbrytelse hålla himmelsvisionen levande och rusta människor till att leva ut sin kallelse i världen
i omsorg göra kärlekens tjänst åt medmänniskor och inspirera dem att själva ta del i denna uppgift.

Ansvaret:
Det är församling förtroendevalda och dess anställda i gemensamt arbete utifrån deras olika roller, ansvar och huvuduppgifter som gemensamt delar ansvaret att förvalta, förmedla och förnya. Församlingen skall till alla sina kyrkotillhöriga och alla som vistas inom dess geografiska område förmedla Kyrkans tro och liv genom att fira gudstjänst, utöva diakoni och mission och bedriva undervisning.

Fullmäktigeledamöter

Fullmäktige 2022-25

Kyrkoråd 2022-2025

Församlingens kyrkoråd