Foto: Sven Erik Falk / IKON

Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Enhetlig Begravningsavgift

Från 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Det är numer Kammarkollegiet som bestämmer avgiftssatsen på begravningsavgiften. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets hemsida.

Vad får jag för min begravningsavgift?

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
 • transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

De tjänster som är utan kostnad i den församling där vi är folkbokförda har vi också rätt att få i annan församling i Sverige om tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också få gravplats eller motsvarande och kan därmed gravsättas på samma villkor trots att ingen folkbokföring skett.

Vad får jag betala själv?

 • kista och svepning
 • eventuell kistdekoration
 • annonsering
 • transport av kista från hem/sjukhus till bisättningslokal
 • begravningsceremoni (för de som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst)
 • urna
 • minnesstund
 • gravsten
 • skötsel av graven