Kyrkogård

Höörs församling har 6 kyrkogårdar

Klockarebackens kyrkogård, Gamla kyrkogården, Munkarps kyrkogård, Hallaröds kyrkogård, Norra Rörums kyrkogård samt Tjörnarps kyrkogård.

Klockarebacken är församlingens största kyrkogård belägen inne i Höörs samhälle. Även Gamla kyrkogården är belägen inne i samhället, men där upplåts inga nya gravplatser.

På Klockarebacken finns ett begravningskapell som kan användas både för begravningsakter i Svenska kyrkans ordning och för borgerliga begravningar.

De olika gravskick vi kan erbjuda är kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser samt Minneslund.

Kistgravplatser: traditionella jordbegravningar, gravrätt (alla kyrkogårdar)

Urngravplatser: för sänkning av urna, gravrätt (alla kyrkogårdar)

Askgravplatser: som ovan men med begränsad gravrätt (Klockarebacken, Hallaröd, Norra Rörum och Munkarp)

Minneslund: anonymt gravskick (alla kyrkogårdar)

 

Vad är en gravrätt?

Det innebär att gravplatsen är upplåten till en gravrättsinnehavare för en tid av minst 25 år. Det finns möjlighet att förlänga denna gravrättstid så länge platsen hålls i vårdat skick, antingen genom egen försorg, eller genom att man tecknar ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen.

Som gravrättsinnehavare är man den som bestämmer vem som får begravas på platsen, hur gravanordningen utformas, i samråd med förvaltningen, samt om utsmyckningen av gravplatsen.

Begränsad gravrätt?

Här är det upplåtaren, kyrkogårdsförvaltningen, som bestämmer om gravanordningens utseende och sätter upp regler för platsens utsmyckning. Det är också upplåtarens skyldighet att vårda platsen. Gravrättstiden är densamma, det vill säga minst 25 år, med möjlighet att förlänga.

Återlämnande/återtagande av gravrätt?

Man har alltid rätt att återlämna en gravrätt till upplåtaren om man så önskar. En återlämnad gravrätt kan upplåtas igen för nya gravsättningar om det förflutit tillräckligt lång tid efter den senast gravsatta på platsen. Det råder alltid minst 25 års gravfrid för gravplatsen efter den senast gravsatte.

Det är mycket viktigt att informera kyrkogårdsförvaltningen om man vet med sig att någon avliden släkting varit innehavare till en gravplats någonstans. Saknas det innehavare och graven inte hålls i vårdat skick kan den efter 2 års misskötsel återtas av förvaltningen, och i slutändan kan gravplatsen upphöra.

 

Gravstenssäkerhet

För att kyrkogården skall vara en så säker plats som möjligt avseende olyckor orsakade av fallande gravstenar, jobbar vi kontinuerligt med att provbelasta alla gravanordningar över 35 cm höjd.

Detta arbete ska ske med 5 års intervaller. Bedömer vi anordningen som akut farlig, vidtar vi genast åtgärder för att säkra anordningen. Där vi kan, lägger vi ner anordningen på gravplatsen, alternativ två är att vi säkrar med att sätta upp stolpar framför eller bakom den lösa anordningen.

Därefter meddelar vi gravrättsinnehavaren så snart som möjligt om åtgärden. Då alla gravanordningar är gravrättsinnehavarens egendom, är det upp till denna att låta återmontera anordningen enligt Centrala Gravvårdskommitténs regler.

Var noga med att kontrollera att gravstensfirman Ni anlitar monterar efter gällande regelverk.

Vid en eventuell olycka riskerar man som gravrättsinnehavare att fällas för vållande av skada/dödsfall.

 

Skötselavtal

Om man av någon anledning själv inte har möjlighet att vårda sin gravplats finns det möjlighet att teckna ett skötselavtal med förvaltningen. Man kan då välja, enbart skötsel eller, skötsel med blomsteravtal.

Grundpaketet för blommor består då av:

Påskblomma före påsk, Sommarblommor före midsommar, Höstsmyckning före Allhelgona helgen samt Granrisdekoration före 2:a Advent.

Förvaltningen kan även utföra rena beställningsjobb, tex borttagning av buskar, montering av bevattningslåda, mm. Detta utförs då mot timpeng.

 

Borgerlig begravning

För borgerlig begravning anlitar de anhöriga en officiant som inte är präst. Församlingen tillhandahåller vaktmästare. Församlingens musiker kan tillfrågas om de vill delta. I så fall skall dödsboet själv betala för musikerns medverkan. Församlingen fakturerar kostnaden. Kyrkogården meddelas tid och plats för begravningsceremoni.

Församlingen har enligt kyrkoordningen en lokal att upplåta för borgerlig begravning, nämligen Klockarbackens kapell i Höör. 
Det finns också avtal om begravningsplatser för tillhöriga i andra trossamfund i bl.a. Lund. Den borgerliga begravningen skiljer sig annars endast ifråga om att begravningsgudstjänsten ersätts av en borgerlig begravningsceremoni. Vad gäller gravsättning, vare sig urngrav, askgrav, minneslund eller kistgrav gäller samma förhållningsregler som för kyrkotillhöriga. 

Det är viktigt att påpeka att utträde och inträde har omedelbar verkan. Man har alltså efter utträdesdagen inte rätt till begravningsgudstjänst. I motsatt fall har man rätt till gudstjänst dagen efter inträde.

begravningsombud

Begravningsombud utses av Länstyrelsen för att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet skall även ha möjlighet - att ta del av beslut som rör begravningsverksamheten, för vilken församlingen är huvudman inom församlingens geografiska område.

Begravningsombud för ej kyrkotillhöriga är 
Suad Korlat Telefon: 0413-231 68 mobil: 0733-22 01 99
Mail: suad.korlat@hoor.se

Invasiva arter

Det har tillkommit fler arter i EU:s lista över invasiva arter som ska utrotas ur vår flora och fauna.

För kyrkogårdarna gäller det främst växter. Det senaste beslutet gäller Gudaträd.

Gudaträd

Fakta: Gudaträd (Ailanthus altissima)

Gudaträd har planterats i stadsmiljö i många länder i Europa eftersom de är toleranta mot torka och luftföroreningar och kan växa i miljöer där andra trädarter inte trivs. De är snabbväxande, har hög fröproduktion, hög grobarhet och kan få fäste i jordar som exponeras i sprickor i asfalt, betong eller gamla husfasader.

Gudaträd är en av 66 arter på EU:s förteckning över invasiva främmande djur och växter. De växter på listan som finns i Sverige är, förutom gudaträd; gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka, kabomba, sidenört, smal vattenpest och tromsöloka. Dessa får inte planteras på våra marker.

Mer information finns på Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets hemsidor

kontakt

Adress: Box 104, 243 22 Höör
Telefon: 0413-219 33
Besöksadress: Åhusgatan 33, 243 30 Höör