Foto: Emil Jonasson - Höörsfotografen

Kyrkogård

Höörs församling har 6 kyrkogårdar

Klockarebackens kyrkogård, Gamla kyrkogården, Munkarps kyrkogård, Hallaröds kyrkogård, Norra Rörums kyrkogård samt Tjörnarps kyrkogård.

Klockarebacken är församlingens största kyrkogård belägen inne i Höörs samhälle. Även Gamla kyrkogården är belägen inne i samhället, men där upplåts inga nya gravplatser.

På Klockarebacken finns ett begravningskapell som kan användas både för begravningsakter i Svenska kyrkans ordning och för borgerliga begravningar.

De olika gravskick vi kan erbjuda är kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser samt Minneslund.

Kistgravplatser: traditionella jordbegravningar, gravrätt (alla kyrkogårdar)

Urngravplatser: för sänkning av urna, gravrätt (alla kyrkogårdar)

Askgravplatser: som ovan men med begränsad gravrätt (Klockarebacken, Hallaröd, Norra Rörum och Munkarp)

Minneslund: anonymt gravskick (alla kyrkogårdar)

 

Vad är en gravrätt?

Det innebär att gravplatsen är upplåten till en gravrättsinnehavare för en tid av minst 25 år. Det finns möjlighet att förlänga denna gravrättstid så länge platsen hålls i vårdat skick, antingen genom egen försorg, eller genom att man tecknar ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen.

Som gravrättsinnehavare är man den som bestämmer vem som får begravas på platsen, hur gravanordningen utformas, i samråd med förvaltningen, samt om utsmyckningen av gravplatsen.

Begränsad gravrätt?

Här är det upplåtaren, kyrkogårdsförvaltningen, som bestämmer om gravanordningens utseende och sätter upp regler för platsens utsmyckning. Det är också upplåtarens skyldighet att vårda platsen. Gravrättstiden är densamma, det vill säga minst 25 år, med möjlighet att förlänga.

Återlämnande/återtagande av gravrätt?

Man har alltid rätt att återlämna en gravrätt till upplåtaren om man så önskar. En återlämnad gravrätt kan upplåtas igen för nya gravsättningar om det förflutit tillräckligt lång tid efter den senast gravsatta på platsen. Det råder alltid minst 25 års gravfrid för gravplatsen efter den senast gravsatte.

Det är mycket viktigt att informera kyrkogårdsförvaltningen om man vet med sig att någon avliden släkting varit innehavare till en gravplats någonstans. Saknas det innehavare och graven inte hålls i vårdat skick kan den efter 2 års misskötsel återtas av förvaltningen, och i slutändan kan gravplatsen upphöra.

 

Gravstenssäkerhet

För att kyrkogården skall vara en så säker plats som möjligt avseende olyckor orsakade av fallande gravstenar, jobbar vi kontinuerligt med att provbelasta alla gravanordningar över 35 cm höjd.

Detta arbete ska ske med 5 års intervaller. Bedömer vi anordningen som akut farlig, vidtar vi genast åtgärder för att säkra anordningen. Där vi kan, lägger vi ner anordningen på gravplatsen, alternativ två är att vi säkrar med att sätta upp stolpar framför eller bakom den lösa anordningen.

Därefter meddelar vi gravrättsinnehavaren så snart som möjligt om åtgärden. Då alla gravanordningar är gravrättsinnehavarens egendom, är det upp till denna att låta återmontera anordningen enligt Centrala Gravvårdskommitténs regler.

Var noga med att kontrollera att gravstensfirman Ni anlitar monterar efter gällande regelverk.

Vid en eventuell olycka riskerar man som gravrättsinnehavare att fällas för vållande av skada/dödsfall.

 

Skötselavtal

Om man av någon anledning själv inte har möjlighet att vårda sin gravplats finns det möjlighet att teckna ett skötselavtal med förvaltningen. Man kan då välja, enbart skötsel eller, skötsel med blomsteravtal. Blomsteravtalen är av tradition olika på våra kyrkogårdar.

Från och med år 2020 har vi valt att teckna endast 1-åriga skötselavtal som löper tills Ni som kund väljer att avsluta det.

Detta är ett led i att vi ska kunna hålla våra register uppdaterade avseende kunder som lever eller har avlidit under perioden.

Ett stort problem idag är att då det funnits långa skötselavtal har den som tecknat dessa avtal avlidit under perioden. Då vi oftast inte har tillgång till andra anhöriga är vi nödgade att låta skylta graven att kontaktuppgifter saknas, och om ingen anhörig/närstående hör av sig kommer graven att förfalla och bli misskött.

Om en gravplats varit skyltad i minst 2 år utan att någon visat intresse för gravplatsen kommer förvaltningen att hemställa hos kyrkogårdsutskottet att gravrätten ska vara förverkad och graven återgå till förvaltningen.

Detta är inget förvaltningen eftersträvar och därför blev beslutet att vi övergår till 1-åriga avtal.

Förvaltningen kan även utföra rena beställningsjobb, tex borttagning av buskar, montering av bevattningslåda, mm. Detta utförs då mot timpeng

Gravskötseltaxor 2022

 

Man kan nu söka gravsatta i Höörs församling via internet på svenskagravar.se

https://www.svenskagravar.se/

 

Borgerlig begravning

För borgerlig begravning anlitar de anhöriga en officiant som inte är präst. Församlingen tillhandahåller vaktmästare. Församlingens musiker kan tillfrågas om de vill delta. I så fall skall dödsboet själv betala för musikerns medverkan. Församlingen fakturerar kostnaden. Kyrkogården meddelas tid och plats för begravningsceremoni.

Församlingen har enligt kyrkoordningen en lokal att upplåta för borgerlig begravning, nämligen Klockarbackens kapell i Höör. 
Det finns också avtal om begravningsplatser för tillhöriga i andra trossamfund i bl.a. Lund. Den borgerliga begravningen skiljer sig annars endast ifråga om att begravningsgudstjänsten ersätts av en borgerlig begravningsceremoni. Vad gäller gravsättning, vare sig urngrav, askgrav, minneslund eller kistgrav gäller samma förhållningsregler som för kyrkotillhöriga. 

Det är viktigt att påpeka att utträde och inträde har omedelbar verkan. Man har alltså efter utträdesdagen inte rätt till begravningsgudstjänst. I motsatt fall har man rätt till gudstjänst dagen efter inträde.

begravningsombud

Begravningsombud utses av Länstyrelsen för att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet skall även ha möjlighet - att ta del av beslut som rör begravningsverksamheten, för vilken församlingen är huvudman inom församlingens geografiska område.

Kontaktuppgifter till begravningsombud finns längre ner på sidan.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Att planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.

Kyrkogårdsexpedition


Adress: Box 104, 243 22 Höör
Telefon: 0413-219 33

Telefontider: Måndagar, Onsdagar, Fredagar kl. 10-12

Besöksadress: Åhusgatan 33, 243 30 Höör

hoor.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för att granska att församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

I Höör heter ombudet Ulf Nordström  Tel: 0707-417055. nordstrom1945@gmail.com