Miljöarbete

Vi vill ta ansvar för Guds skapelse och ha en hållbar utveckling

Holmsunds församling vill ta ansvar för skapelsen och vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer, och värna ekosystemen. Vi människor finns här på jorden tillsammans med annat levande, djur och växter, för att leva i vördnad och respekt för det goda liv Gud har skapat.

Tanken om en hållbar utveckling utgår från att jordens resurser kan räcka till alla, bara vi lär oss att hushålla och fördela rättvist. Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar i alla delar av kyrkans verksamhet, så att Holmsunds församling kan bidra till en ekologisk, ekonomisk, social och andlig/existentiell hållbar utveckling.

 

 

Vi har möjlighet att påverka i positiv riktning genom att tänka och agera hållbart. Det handlar om att göra andra val, att ändra beteende och våra konsumtionsmönster. Kyrkornas miljödiplomering är ett stöd för detta omställningsarbete, för livets skull.

2017? Inledde Holmsunds församling sitt arbete för att miljödiplomera sig. Vi har nu diplomerats i fas 2 och arbetar för att bli diplomerade i fas 3.

Arbetet börjar utifrån en vision som säger vart vi är på väg. Så formuleras mål på längre och kortare sikt och de kortsiktiga målen (delmålen) blir sedan verkstad ute i de olika enheterna med förändringar inom alla områden. Arbetet utvärderas efterhand för att se hur vandringen går på väg mot visionen.