Hållbar utveckling

Holmsunds församling vill ta ansvar för skapelsen och vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer, och värna ekosystemen. Vi människor finns här på jorden tillsammans med annat levande, djur och växter, för att leva i vördnad och respekt för det goda liv Gud har skapat.

Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar i alla delar av kyrkans verksamhet. Genom att göra val, ändra beteenden och konsumtionsmönster kan vi ställa om, och församlingens miljödiplomering är ett stöd för detta omställningsarbete.

 

Våra mål

Holmsunds församling arbetar med hållbarhetsmål inom sju olika verksamhetsområden: den pastorala verksamheten, förvaltning och ekonomi, byggnader, kyrkogårdar och markanläggningar, varor och tjänster, transporter och kommunikation samt kemikalier och avfall. Här kan du läsa om de olika målen.

 

Etisk och hållbar förvaltning och ekonomi

Holmsunds församling ska ta social, ekonomisk och ekologisk hänsyn för att bidra till en hållbar utveckling när vi förvaltar kapital. Holmsunds församling har valt att göra sina fondplaceringar i etiska fonder för att säkerställa att inga medel stödjer oetiska verksamheter.

 

Minskad energianvändning och hållbara byggprocesser

Holmsunds församling vill minska energiförbrukningen och öka medvetenheten hos personalen. Vi gör miljökonsekvensbedömningar när vi investerar i våra fastigheter.

 

Skötsel av grönytor ska främja biologisk mångfald

Holmsunds församling vill främja den biologiska mångfalden på kyrkogårdarna genom bra växtval, sätta upp holkar och insektshotell och plantera buskar och träd som gynnar mångfalden. Vi vill även använda maskiner med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

Etiska och hållbara varor och tjänster

Holmsunds församling vill att det ska finnas en miljömedvetenhet i alla verksamheter och att inhandlandet av varor och tjänster ska ske på ett sådant sätt att Holmsunds församling bidrar till en hållbar utveckling.

 

Miljövänliga transporter

Församlingen strävar efter att all nödvändig transport ska ske så miljövänligt som möjligt och därmed att koldioxidutsläppen minskar. Detta gäller såväl transporter av varor som tjänsteresor.  

 

Avfallshierarki och restriktiv kemikalieanvändning  

All verksamhet inom Holmsunds församling ska följa avfallshierarkin; minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi, deponera. Kemikalieanvändningen ska vara säker och restriktiv.

Trädkronor. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.