Gravskötsel

Vill du ha hjälp med skötsel av den grav du ansvarar för?

Holmsunds församling erbjuder möjlighet att köpa gravskötsel på församlingens kyrkogårdars gravar.

Grundskötsel eller plantering

Du kan välja mellan endast grundskötsel (vårstädning, iordningsställande av rabatt med gödsling och kalkning, skötsel av rabatt, ogräsrensning, vattning samt vid behov riktning av gravsten) eller grundskötsel och sommarplantering (två huvudväxter och fem kantväxter).

Ettårigt avtal, tillsvidare

Avser en säsong i taget som faktureras löpande för varje år, tills att avtalet sägs upp. Priset kan komma att ändras från ett år till ett annat. Avtalet sägs lämpligen upp i god tid före planteringssäsongen. Priset för grundskötsel är 550 kr/år och för sommarplantering inkl grundskötsel 800kr/år.

Femårigt avtal

Avser endast sommarplantering inkl grundskötsel. Fast pris på 4000 kr för fem år. Vid avtalets slut måste nytt avtal tecknas.

Avräkningsavtal

Avser endast sommarplantering inkl grundskötsel. För varje år dras beloppet för ett ettårigt avtal från den inbetalda summan. Beroende på att priserna för ettårigt avtal kan komma att förändras, går det inte att fastställa hur många år ett avräkningsavtal gäller. Vi garanterar dock antal år upp till 60 % av den inbetalda summan. Minimibelopp att betala är 10 000 kr.