Foto: Jan Ainali

Håslövs kyrka

Kyrkan, ritad av hovarkitekt Helgo Zettervall (1831 – 1907), invigdes på missionsdagen, den 16 juli 1882. Den är uppförd under åren 1879-80 i nygotisk stil av gult handslaget tegel från Skegrie tegelbruk.

Klockorna i Håslövs kyrka
00:00

TA EN TITT PÅ UT- OCH INSIDAN AV HÅSLÖVS KYRKA


Namnet Håslöv, som fram till 1880-talet skrevs Hårslöf, har sin stam i det fornnordiska personnamnet Hárr, vilket egentligen var Odins namn. Ändelsen -löv efter fornnordiskans –lev betecknar arvegods eller by. Haas kan betyda tre saker: Namnet på byn,  namnet på den som ägt byn eller härledas från tyskans Haasen, vilket kan syfta på traktens rikedom på harar.

Medeltidskyrkan

Håslövs gamla kyrka revs 1879. Den var från slutet av 1100-talet och var uppförd i rundbågsstil med trappstegsgavlar. Taket var täckt med bly förutom sakristia och vapenhus, som hade tegeltak.

Skälen till att denna medeltida klenod revs var att den var svårt angripen av fukt. Man ville även gärna visa sin svällande kyrkokassa och tidsandan under 1800-talet påbjöd att allt gammalt skulle bort. Nya kyrkobyggnader skulle även manifestera statskyrkans ställning i samhället. Arkitekten kunde inte acceptera en utvidgning av den gamla kyrkan utan krävde att få bygga nytt. Församlingen var dessutom för stor – 1869 bodde 547 personer i Håslöv med ofta fler än 200 nattvardsgäster; flera präster var så populära att folk kom från många håll för att höra dem.

Vid rivningen såldes en rad inventarier vid offentlig auktion eller förstördes. Exempelvis ligger en medeltida dopfunt som fyllning i Trelleborgs hamn! Några äldre inventarier kan ses i den nya kyrkans norra korsarm: gamla kyrkans altare med bord med två skrank på ömse sidor, en dopfunt och predikstolens baldakin samt kollektbössan.

Dagens kyrkobyggnad

Den nya kyrkan, ritad av hovarkitekt Helgo Zettervall (1831 – 1907), invigdes på missionsdagen den 16 juli 1882. Den är uppförd under åren 1879-80 i nygotisk stil av gult handslaget tegel från Skegrie tegelbruk. Kyrkan har en grundplan i form av ett latinskt kors och har stor variationsrikedom i material: granit, gråsten, portlandcement, lätt färgat glas, tegel, furu osv.

Byggnadens utseende bestämdes främst av dess funktion: den skulle ”rätt beteckna den evangeliska gudstjänstens idé”, tornet skulle skilja den från profana byggnader.

Vapenhusets porträtt är av okänd härkomst. I sakristian hänger porträtt av 1600 talsprästen Mads Nielsen Odder och hans hustru Bodil. Beslag från deras son och efterträdare Bastian Odders kista och gravsten finns i vapenhuset.

Kyrkorummet är vitkalkat rymligt och ljust. Endast väggen mot utgången är dekorationsmålad. Zettervall ville skapa närhet till naturen genom de talrika fönstren. Golvet är lagt med tegelsten i mosaikstil. Kyrkans bänkar är - mot Zettervalls idéer – försedda med dörrar för att motverka golvdrag. Även det höga altarskranket med dörrar in till sakristian strider mot arkitektens idéer. Altarets centrum pryds av en gipskopia av Thorvaldsens Kristus. Nattvardskalken är gammal men omgjord 1749.

Senaste renoveringen

Omfattande renoveringsarbete genomfördes invändigt mellan åren 1996 och 2000. Takvalv, valvbågar och väggytor renoverades och omputsades, tegelgolv på gångytor och inom altarrunden slipades och ytbehandlades. I bänkkvarteren lades nya golv av norrlandsfur, delvis på nya golvbjälkar. Bänkinredningen kompletterades med nya delar, all bänkinredning målades i ljus ekådring lik ursprunglig målning. Predikstol, altare och altaruppsats har restaurerats.

Orgeln

Orgeln som till vissa delar är från 1882 men fick sin slutliga utformning 1946 har 28 stämmor fördelade på tre manualer. Den bygger på ett pneumatiskt system, som användes när den uppfördes, vilket innebär att orgeln innehåller 2 100 små skinnklädda bälgar. Under år 2000 genomgick den en omfattande rengöring och renovering. Orgeln återinvigdes den 19 maj 2001.

Välfylld kyrka

Idag används Håslövs kyrka som församlingskyrka med tonvikt på större gudstjänster, konfirmation och kyrkomusikaliska evenemang. Den nya kyrkan är ofta lika välfylld som den gamla var i gången tid.

ADRESS
Köpmannavägen 17–4, Vellinge.