Begravningspastoral

Kyrkan är huvudman för hela begravningsväsendet. Kyrkan har ansvar för begravningen, att god service upprätthålls i alla led, att lokal för förrättning kan erbjudas.

 

Lokal begravningspastoral 2015-11-19

Kyrkan är huvudman för hela begravningsväsendet. Kyrkan har ansvar för begravningen, att god service upprätthålls i alla led, att lokal för förrättning kan erbjudas.

TEOLOGISK GRUND
Begravningen är det samlade begreppet för allt från själaringning till gravsättning.
I begravningsgudstjänsten tar vi avsked och överlämnar den döde åt Guds barmhärtighet. Den präglas av sorg och allvar och hopp om evigt liv. Alla närvarande påminns samtidigt om livets frågor och dödens allvar. Mötet med döden tillhör en av de svåraste livskriserna som ger upphov till frågor som vi alla söker svar på. Begravningsgudstjänsten är ett formellt farväl av den döde, då de anhöriga får hjälp att förstå att den döde är död men också får ta del av evangeliet om uppståndelsen.

Svenska kyrkan vill i begravningsgudstjänsten förmedla tilliten till Gud och tron på att Gud är närvarande vad som än händer och gestalta en värdig avskedsgudstjänst.

Enligt Den svenska kyrkohandboken är begravningsgudstjänsten en offentlig gudstjänst, öppen för alla. Gudstjänsten firas dock i en situation som för de anhöriga är starkt känslomässigt laddad. Vi vill i möjligaste mån tillmötesgå de anhörigas önskemål så länge dessa går att förena med gudstjänstens huvudsyfte, som är att förmedla evangeliet om uppståndelsen.

Begravningen – allt från själaringning och tacksägelse till begravningsgudstjänst, minnesstund och gravsättning – hjälper människan att stanna upp i livet inför tankarna om liv och död, mening och mål, sorg och saknad. I dessa tankar möts också tankarna på Gud, jaget och känslan av vanmakt inför döden.

Utgångspunkter för begravningen
Kyrkan är huvudman för hela begravningsväsendet och ansvar för att att god service upprätthålls i alla led. Lokal för förrättning kan erbjudas antingen i Stora Hammars, Rängs eller Håslövs kyrka för begravning enligt Svenska kyrkans ordning.
Borgerlig begravning och begravning enligt annan ordning kan äga rum i S:ta Annasalen i Räng respektive kapellet på Norra kyrkogården i Trelleborg. *Kyrkan ansvara även för att gravplats finns tillgänglig på församlingens kyrkogårdar. Begravningsgudstjänster i andra kristna kyrkors ordningar enligt beslut av kyrkorådet.


PRAKTISKT GENOMFÖRANDE
Kyrkotillhörig
Varje människa som är tillhörig Svenska kyrkan har en självklar rätt till en begravning i Svenska kyrkans ordning. Det har däremot inte den som begärt sitt utträde ur Svenska kyrkan eller tillhör annat trossamfund. Önskas en sådan begravning bedömer kyrkoherden om särskilda skäl föreligger för ett särskilt pastoralt handlande. Det är viktigt att kyrkoherden för den dödes talan. Om kyrkoherden bedömer att en avliden som vid dödsfallet inte tillhörde Svenska kyrkan likväl bör få en kristen begravning, kostar det vid skrivande av denna pastoral tre gånger clearingbeloppet.

Förberedelse inför begravningsgudstjänst
Oftast kontaktar de anhöriga vid ett dödsfall en begravningsbyrå som hjälper till med praktiska göromål. Begravningsbyrån kontaktar sedan församlingen om tid och plats för begravningen och har därvid att ta hänsyn till såväl anhörigas önskemål som församlingens begravningspolicy. Det förekommer allt oftare att anhöriga tar den första kontakten med församlingen. Det ligger ett värde i att prästen kopplas in på ett så tidigt stadium som möjligt, innan alltför mycket planerats.

Det pastorala handlandet i samband med dödsfall och begravningsgudstjänst är en viktig del av kyrkans själavård. Präst och övriga församlingsmedarbetare skall visa omsorg om människor i dödens närhet och så långt det är möjligt respektera deras behov och förväntningar.

Se den döde
Det kan vara ett viktigt led i sorgearbetet att se den döde antingen i direkt anslutning till dödsfallet eller vid en visning någon dag före begravningen eller i samband med att stoftet anländer till den kyrka där begravningen ska äga rum.

Det öppna kyrkorummet erbjuder tystnad och stillhet. Om så önskas är prästen eller diakonen med, något som prästen själv eller begravningsbyrån upplyser de anhöriga om.


BEGRAVNING I HÖLLVIKENS FÖRSAMLING
Före begravningen
Den normala rutinen vid ett dödsfall idag är att de anhöriga kontaktar en begravningsbyrå som hjälper till med praktiska göromål. Begravningsbyrån kontaktar sedan församlingen om tid och plats för begravningen. Begravningsbyrån måste ta hänsyn till såväl anhörigas önskemål som församlingens policy.

Själaringning sker i St Hammars, Rängs eller Håslövs kyrka mestadels dagen efter anmälan om dödsfall gjorts. Själaringning för kyrkotillhöriga som vid dödsfallet inte är skrivna i församlingen kan förekomma om önskemål om detta framställs. Själaringning görs inte för icke kyrkotillhöriga.

Prästen tar en första kontakt med sorgehuset så snart hon/han fått kännedom om dödsfallet. Det ligger ett värde i att prästen koppas in på ett så tidigt stadium som möjligt, innan alltför mycket planerats.

Tacksägelse hålls i regel i huvudgudstjänsten första söndagen efter det att dödsfallet anmälts till pastorsexpeditionen. Tacksägelse kan även göras för kyrkotillhörig som inte är skriven i församlingen. Tacksägelse görs inte för icke kyrkotillhöriga.

Begravningsblankett från kyrkobokföringsprogrammet skickas till all berörd personal. Prästen återlämnar denna ifylld till pastorsexpeditionen direkt efter begravningsgudstjänsten.

Ett viktigt led i sorgearbetet är att se den döde antingen i direkt anslutning till dödsfallet eller vid en visning någon dag före begravningen eller i samband med att stoftet anländer till den kyrka där begravningen ska äga rum. Om så önskas är prästen med, något som prästen själv eller begravningsbyrån upplyser de anhöriga om.
Om minnesstund önskas bokas den antingen i Kyrkans hus eller i St:a Annasalen.

En kopia på anmälan om dödsfall vad gäller församlingsbo lämnas till diakonen om den döde begravts av annan än församlingens präster, eller begravts på annan ort. Se uppföljningen nedan.

Begravningsgudstjänsten
Tjänstgörande präst har huvudansvaret för begravningsgudstjänstens utformande och genomförande. Prästen har tillsammans med kyrkomusikern det övergripande ansvaret för den musikaliska utformningen. Gränsen för vad som kan vara lämplig musik kan dock ibland vara svår att dra.
Diakon eller annan medarbetare som haft en särskild kontakt med den avlidne eller anhörig kan även medverka i begravningsgudstjänsten.
De anhöriga erbjuds också möjligheten att vara med i kyrkan och ta emot kistan, placera blommor, tända ljus och hänga psalmnummer.

Psalm- och musikval diskuteras med prästen vid sorgesamtalet. Tjänstgörande präst har att ta hänsyn till anhörigas önskemål i samband med begravningsgudstjänsten, men fattar dock det definitiva beslutet.

Sång och musik vid begravningsgudstjänsten skall vara lämplig att framföra i ett invigt gudstjänstrum. Begravningsgudstjänsten planeras i samråd med anhöriga och det är viktigt att visa lyhördhet för önskemål av musik och psalmer. Noter skall i så fall lämnas till musikern i god tid.
Musiken måste inte vara skriven för kyrkliga ändamål, men skall inte heller kunna ge stötande eller kränkande associationer. Sånger med mer allmänt innehåll kan lämpligen sjungas i samband med efterföljande minnesstund. Detta gäller även om i förväg inspelad musik framförs på CD eller liknande.

Inspelad musik kan eventuellt förekomma i akten men ska helst inte ersätta psalmer eller in- och utgångsmusik.

Efter begravningsgudstjänsten
Tjänstgörande präst medverkar vid minnesstunden i våra församlingshem och efter önskemål på annan plats, och är också den som i anslutning till begravningsgudstjänsten, om de anhöriga så önskar, inbjuder till minnesstund samt inleder och avslutar den.

Präst medverkar vid urnnedsättning när anhöriga uttrycker önskemål om det. De anhöriga informeras av tjänstgörande präst vid sorgesamtalet och av begravningsbyrån att denna möjlighet finns.

Uppföljning
Uppföljningen av en begravning är viktig. Den präst som förrättar begravningsgudstjänsten har samma ansvar för uppföljningen som för förberedelsen. Begravningsprästen respektive diakonen tar i möjligaste mån kontakt med de närmast anhöriga för ett uppföljande samtal. Inbjudan till sorgegrupp och minnesgudstjänsten.

Utbildning
Kyrkogårdspersonalen och andra anställda som i sitt arbete dagligen möter sörjande människor bör få en grundläggande utbildning i hur man möter människor i sorg.

För uppföljning och utveckling av begravningspastoralen är det viktigt att alla de människor från olika yrkesgrupper som är involverade i begravningsväsendet samarbetar. Det gäller såväl präst som musiker, diakon, expeditionspersonal, värdinnor, kyrkogårdsarbetare, förtroendevalda som begravningsbyrå.