Om Veinge kyrka

Man kan inte exakt på året ange Veinge kyrkas ålder. Den hör dock till Hallands äldsta helgedomar. Det framgår av byggnadstypen med långhus, kor samt absid som avslutning mot öster. Gissningsvis är kyrkan från senare delen av 1100-talet.
Kyrkan som uppfördes av råsten var ursprungligen försedd med öppen takstol. Denna ersattes på 13- och 1400-talet av tegelslagna valv.
Under senmedeltiden fogades troligtvis till långhuset kyrkans fjärde och sista travé (valvkvadrat). På samma gång lade man till ett vapenhus i söder och en sakristia i norr för den tredje travén. Från byggnadens första byggnadsperiod härstammar de romanska målningarna som man ännu ser spår av bl a i absiden.

Under 1600-talet uppfördes ovanpå kyrkans sista travé ett trätorn för klockorna med ett därtill anslutet trapptorn. Dessa torn var rödmålade och stod kvar ännu mot 1700-talets slut. 1799-1801 ersattes de efter äldre förebilder av det nuvarnde stentornet. Då upptogs större  fönsteröppningar och  västgaveln genombröts för en ny mindre ingång och dörr öppnades i absiden för en sakristia.

Folkökningen under 1800-talet gjorde att både vapenhus och sakristia måste tas i anspråk för sittplatser.  På  samma gång som predikstolen fick sin plats i norra långsidan, varom en krok som i predikstolens ljudtak varit upphängd i, ännu vittnar. Lösningen av bänkplatsfrågan tycks inte varit tillfredsställande för 1886-87 revs det medeltida vapenhuset och sakristian. De ersattes med de nuvarande korsarmarna. Dessutom fick kyrkan sin huvudingång genom tornet i väster.

Altaret har en skiva av kalksten med de fem vigningskorsen ristade på ovansidan. Framtill å sockeln är inmurad en nattvardsscen, vartill 1300-talet gett motivet.  På sockelns baksida har inmurats en golvset från byggnadens äldsta golv. Den visar ännu rester av ursprunglig grön lasyr.

Predikstolen
Den ädsta predikstolen omnämndes omkring 1620 men såldes 1774 till Ysby kyrka. Den nuvarnade är ett hantverk av J.J. Beckman.
Det har historiskt påvisats att predikstolen har varit placerad på fyra olika ställen i kyrkan.

Bänkinredningen som vi ser idag kom till 1887. En äldre bänkdörr finns bevarad i sakristian.
En brudstol från 1777 står i koret

Dopfunten är huggen i granit med en orerad slinga kring cuppan och med spår av målning och troligen lika gammal som kyrkan.

Restaurering har skett 1960 och 2002