Foto: S.Linderoth

Om Våxtorps kyrka

Våxtorps kyrkas historia

Den 24 juli 1884 tog Våxtorps kyrka fyr efter ett åsknedslag, vilket resulterade i total förstörelse och behovet av att återuppbygga kyrkan. En artefakt från denna tid är en stor ståltriangel från Bofors, som hänger till vänster om dörren.

Arnouff Jönsson berättar om branden:

"Morgonen den 24 juli ingick ovanligt het och kvalmig och snart kom det ett fruktansvärt oväder med en kolossalt häftig åska. Snart nog slog det i Våxtorps kyrkas torn och som hela överredet var av trä brann det snart friskt i detta. Någon brandkår fanns ju inte men folk strömmade till. Man kunde inte göra något åt själva eldsvådan, som genom en öppning i tornet spred sig in i själva kyrkan och förstörde en god del av inredningen. Man lyckades dock rädda altartavlan, brudbänk och offerkista samt orgelharmonium – på den tiden hade man inte någon ordentlig orgel. Takstolen på tornet och även en del av kyrkan förstördes fullständigt och klockan smälte ner. Under tiden, innan man fick kyrkan återuppbyggd, hölls gudstjänsten på Axelvolds gård, och då ringde man samman till dessa på en stor ståltriangel, att en man knappt orkade lyfta densamma."

Våxtorps kyrkas utseende och inventarier

I vapenhuset finns en gravsten inmurad i väggen, som förut legat i kyrkans golv framme vid altaret. Denna sten lät Eskil Bilde, son till riddare Peder Bilde av Svanholm, lägga på sin kära hustru Sofi Krummedigdotter.

Inne i kyrkan finns fyra ljuskronor. Den tredje från dörren räknat är enligt en gammal inventarieförteckning skänkt från Vallen 1695. Enligt tradition skulle den vara en votivgåva (tackgåva) av en sjöman som räddats ur sjönöd. De övriga ljuskronorna är gåvor från syföreningar och enskilda individer.

Spiraltrappan är från 1975, då orgelläktaren revs och en ny orgel byggdes till höger om ingången. Den är byggd av Hammarbergs i Göteborg.

Vid trappan står en kista med årtalet 1772. Där finns fack för "Fattigpeng" och "Gåfwopeng".

En annan gammal ekkista – "från Wallen 1601", används till att förvara altardukar, med mera.

Predikstolen är utförd av bildhuggaren J. J. Beckman, Göteborg, 1752.

På kyrkans lilla klocka står följande inskription: "I. P. Forsberg, Kalmar. Omgjuten 1885 utav Våxtorps kyrkas urgamla klockor, som smälte sedan dessa klockor den 24 juli 1884 nedsmält vid den kyrkan då övergångna eldsvådan genom åskeld."

Inskriften på den stora klockan lyder: "Den 6 november 1932 skänkt av syföreningarna i Bastena, Hårsabäck, Jonstorp, Vindrarp, Våxtorp och Vråkärr. Gjuten av M. H. Olsson i Ystad."

Både att ringa i klockorna och att öppna luckorna i tornet sker numera med elektricitet. Man måste nog besöka klocktornet för att riktigt förstå vilket tungt arbete det tidigare varit för kyrkvaktmästaren att till exempel att öppna de stora, tunga luckorna i full storm och sedan ringa i klockorna genom att dra i linor.

Sedan det spetsiga trätornet förstörts vid branden 1884 har kyrkan nu torn med trappgavlar. Taket på tornet är av koppar, medan det övriga på kyrkan är belagt med tjärpapp. På östra gaveln står "1875 T. G. B v G:" initialerna står för Theodor Gyllensköld och Beata von Geijer.

Enligt kyrkoherde Hallinds forskningar bör de två nedersta delarna av altaruppsatsen, nattvarden och korsfästelsen, ha tillkommit på 1500-talet. Den nedersta bilden föreställer nattvardens instiftelse. Ovanför står instiftelseorden. Den stora bilden föreställer Jesus på korset. Till vänster på bilden står Jesu moder, till höger aposteln Johannes. Överst på korset bokstäverna INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – den latinska inskriften på Jesu kors: Jesus från Nasaret judarnas konung.

Den tredje delen nerifrån föreställer Kristi uppståndelse. Över detta motiv står årtalet 1753. Däröver Karl XII:s namnchiffer. Varför det kommit dit tycks ingen veta. Han dog ju 1718! Troligen har det ursprungligen suttit på ett epitafium.

Dopfunten är snidad av Tue Falck, som var klockare i Hasslöv-Våxtorp på 1700-talet. Inuti finns ett fat för dopvattnet. I "Lilla kyrkan" står den gamla dopfunten, som är av sten.

Kormattan och dopmattan är vävda i Judith Johanssons ateljé i Knäred. Kormattan är skänkt av arbetskretsen, dopmattan av anonym givare.

Golvuret i "Lilla kyrkan" är från O. Wallgren, Laholm, och är tillverkad på 1820-talet.

Ljusbäraren, placerad vid ingången, invigdes 1991 och är en gåva från arbetskretsen.

TV-sändning i Våxtorps kyrka

Våxtorps kyrka har en TV-kamera som sänder gudstjänsterna till Solgården, ålderdomshemmet i Våxtorp. Det är en av de första anläggningarna i sitt slag i Sverige.