Foto: Ikon

Om Mästocka kapell

Mästocka kapells historia

Mästocka kapell är uppfördes 1878, efter ritningar av statsarkitekten i Gävle, Ludwig Hedin.

Mästocka kapells utseende

Kapellet är exteriört en relativt välbevarad och tidstypisk representant för kapell uppförda i brytningen mellan nyklassicism och nygotik.

Långhuset med rundbågefönster och en tresidig absid i öster har nyklassicistiska drag och tornet med den spetsiga spiran och korsfrisen har nygotiska drag.

Interiört präglas kyrkorummet dels av inredning från byggnadstiden, men framför allt av de ombyggnader som skedde under 1900-talet, och främst den renovering som gjordes 1948 under ledning av arkitekterna Harald Wadsjö och Eiler Graebe. Vid denna renovering ändrades korets inredning och altarväggen fick muralmålning av Stockholmskonstnären Erik Abrahamsson. En sakristia byggdes till. Harald Wadsjö och Eiler Graebes insatser är av arkitekturhistoriskt intresse. Predikstolen har målningar av Erik Olson, Halmstadgruppen, utförda 1962.

 

Källor:

Utdrag från Kulturmiljövårdens bebyggelseregister dat 2002-04-08.

Charlotte Skeppstedt, Landsantikvarie