Foto: Ikon

Om Mästocka kapell

Mästocka kapell är uppförs 1878, efter ritningar av statsarkitekten i Gävle, Ludwig Hedin.
Kapellet är exteriört en relativt välbevarad och tidstypisk representant för kapell uppförda i brytningen mellan nyklassicism och nygotik.
Långhuset med rundbågefönster och ett tresidigt absid i öster har nyklassicistiska drag och tornet med den spetsiga spiran och korsfrisen har nygotiska drag.

Interiört präglas kyrkorummet dels av inredning från byggnadstiden men framförallt av de ombyggnader som skett under 1900-talet och främst den renovering som gjordes 1948 under ledning av arkitekterna Harald Wadsjö och Eiler Graebe. Vid denna renovering ändras korets inredning och altarväggen får muralmålning av Stockholmskonstnären Erik Abrahamsson. En sakristia byggs till. Erik Wadsjö och Eiler Graebes insatser är av arkitekturhistoriskt intresse. Predikstolen har målningar av Erik Olson, Halmstadgruppen utförda 1962.
 
Källa:
Utdrag från Kulturmiljövårdens bebyggelseregister dat 2002-04-08.
Charlotte Skeppstedt, Landsantikvarie