Kyrkorådet

Kyrkorådets främsta uppgift är att tillsammans med kyrkoherden ha omsorg om församlingslivet, bereda ärenden som ska behandlas i kyrkofullmäktige och förvalta pastoratets egendom och ekonomi.