Foto: L. Jönsson

Gravplats och Gravrätt

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis. Tillsyn av begravningsverksamheten ansvarar länsstyrelsen för.


Gravplats med gravrätt

En gravplats med gravrätt innebär en egen utmärkt grav. Exempel på gravplatser med gravrätt är en traditionell kist- eller urngravplats med gravsten. Gravrätten gäller i 25 år och kan sedan förnyas ytterligare 15 år.

Gravrättsinnehavare
Dödsboet utser en eller flera gravrättsinnehavare och denne/ dessa ansvarar för:
vem som får gravsättas på gravplatsen och att gravplatsen är i ordning.

Gravrätten kan återkallas för det fall att graven missköts. Gravrättsinnehavaren kan mot avgift överlämna gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat

 • bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
 • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet, gäller ej vid begränsad gravrätt
 • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt, gäller ej vid begränsad gravrätt
 • få graven förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
  återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat

 • hålla graven i ordnat och värdigt skick, gäller ej vid begränsad gravrätt
 • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
 • före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten
 • anmäla ny gravrättsinnehavare
 • anmäla adressändring