GDPR

Information om personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen – GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Höks pastorat anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Höks pastorat är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, information om hur vi behandlar dem samt begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).

Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till pastorsexpeditionen.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt eller olagligt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen)

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (till exempel i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig kan du ta kontakt med Pastoratsexpeditionen i Höks pastorat, Brödåkravägen 15, 312 94 Laholm.
 Har du frågor är du välkommen att kontakta pastoratet på 0430-323 00 eller via e-post: hoks.pastorat@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud för Höks pastorat är:
Sofia Fredholm/Xeeda Ab
Tel: 070-281 89 34 
E-post: dso@xeeda.se

GDPR – Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Höks pastorat hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

GDPR – Om hur vi hanterar handlingar

Information om hur Höks pastorat hanterar handlingar.

GDPR – Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om hur vi hanterar personuppgifter om ditt barn skall döpas i Höks pastorat.

GDPR – Om du ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter om du ska döpas hos oss.

GDPR – Om du ska konfirmeras hos oss

Information hur Höks pastorat hanterar ditt barns personuppgifter inför, under och efter konfirmationen.

GDPR – Om ni skall viga er hos oss

Information hur Höks pastorat behandlar personuppgifter om ni ska viga er hos oss

GDPR – Om du deltar i våra vuxengrupper

Information om hur Höks pastorat behandlar personuppgifter om du deltar i någon av våra vuxengrupper.

GDPR – Om ditt barn går i barngrupp hos oss

Information om behandling av dina och ditt barns uppgifter för att kunna delta i barngrupp i Höks pastorat

GDPR – Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst i Höks pastorat

GDPR – Om du bokar våra lokaler

Information om behandling av personuppgifter när du bokar en av våra lokaler.

GDPR – Om du söker jobb hos oss

Information om hur Höks pastorat hanterar dina personuppgifter när du söker jobb hos oss.

GDPR – Om du använder Swish för betalning hos oss.

Information hur Höks pastorat hanterar dina personuppgifter när du anvnder Swish

GDPR – Om du skickar e-post till oss

Information om behandling av personuppgifter när du skickar e-post till Höks pastorat.

GDPR – Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om hur Höks pastorat hanterar dina personuppgifter när du interagerar med oss på sociala medier.

GDPR – Om du är gravrättsinnehavare

Information om hur Höks pastorat hanterar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare.

GDPR – Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om hur Höks pastorat hanterar dina personuppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten.

GDPR – Om du finns med på foto eller film

Information om hur Höks pastorat hanterar dina personuppgifter om du finns med på fotografi eller film.