Förtroendevalda

Höks pastorats organisation består av ett Kyrkoråd och fyra Församlingsråd (ett i varje församling) samt Kyrkofullmäktige.

 

Med anledning av Coronaviruset (uppdaterad 2021-08-25)

Kyrkoråd – Nu kan mötena ske i församlingshemmen som det var före pandemin men med restriktioner att hålla avstånd och att undvika trängsel (fortfarande är det möjligt för ordföranden att återgå till möten helt med formell närvaro på distans i realtid).

Församlingsråd – enligt samma alternativ som vid kyrkoråd. Ytterligare ett alternativ är att skapa mötesplatser utomhus.

Kyrkofullmäktige – sker i en kyrka med upprätthållande av säkert avstånd och en smittfri mikrofonhantering (fortfarande är det möjligt för ordföranden att återgå till möten helt eller delvis med formell närvaro på distans i realtid; offentlig närvaro vid sammanträde tillgodoses genom ljud- och/eller bildöverföring till ordinarie sammanträdeslokaler i ett församlingshem).
Alternativt kan ett sammanträde ske helt i ett församlingshem, som det var före pandemin, men med restriktioner att hålla avstånd och att undvika trängsel.

 

Beroende på myndigheternas ställningstagande kan vi komma att ändra i våra regler.

 

Övrig information kommer kontinuerligt att läggas ut på hemsidan genom olika kanaler från kyrkoherden, fastighetschefen och expeditionen.

 

//Roger Stigsson
roger.stigsson@svenskakyrkan.se
Mobil: 070-347 99 79

Kyrkoråd
 Kyrkorådets främsta uppgift är att  tillsammans med kyrkoherden, ha omsorg om församlingslivet, bereda ärenden som ska behandlas i kyrkofullmäktige och förvalta pastoratets egendom och ekonomi.

Församlingsråd
Det finns ett församlingsråd i varje församling. De ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Kyrkofullmäktige
 Kyrkofullmäktige är det  högst beslutande organ i pastoratet. Här beslutas ärenden som är av större vikt t.ex. budget, kyrkoavgift, andra ekonomiska frågor, mål och riktlinjer med verksamheten, val av revisorer m.m.

Nya riktlinjer för alla organ i Svenska kyrkan - en sammanfattning:

Formell närvaro är godkända på sammanträden även på distans i realtid.
Det måste finnas rekommendationer från statliga myndigheter.
Det räcker om det finns någon ledamot som rekommenderas begränsa sociala kontakter med andra - då kan man ha ett sammanträde med alla på distans.
Två förutsättningar att ta ställning till:

Kan beslutet skjutas upp?
Finns en redan lämnad delegation som kan användas?
Ordföranden är den beslutande om att ha sammanträde med ledamöter närvarande på distans.
Mycket tydlig kallelse om vad som gäller närvaro på distans.
Även ordföranden kan närvara på distans.
Man kan bestämma om närvaro på distans även efter att kallelsen utgått.
Riktlinjerna är teknikneutrala (men helst ljud- och bildöverföring).
Offentliga sammanträden (kyrkofullmäktige) kan uppfyllas genom att kunna följa sammanträdet i realtid genom en ljudöverföring i den lokal som sammanträdet skulle ha varit
Riktlinjerna gäller bara om närvaron vid sammanträden. Alla övriga bestämmelser i kyrkoordningen gäller.
 

För Höks pastorat 2020-03-30,

 

Anders Vickman            Roger Stigsson

Kyrkoherde                     Kyrkorådets ordförande

 

OBS!

Sammanträdesplatskalender och Sammanträdesplats nedan  uppdaterade 20210825