Förtroendevalda

Höks pastorats organisation består av ett Kyrkoråd och fyra Församlingsråd (ett i varje församling) samt Kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högst beslutande organet i pastoratet. Här beslutas ärenden som är av större vikt, till exempel budget, kyrkoavgift, mål och riktlinjer med verksamheten, val av revisorer, andra ekonomiska frågor, med mera.

Kyrkofullmäktiges ordförande är:
Bodil Wiktorsson Bengtsson | 070-172 18 65

Kyrkoråd

Kyrkorådets främsta uppgift är att tillsammans med kyrkoherden ha omsorg om församlingslivet, bereda ärenden som ska behandlas i kyrkofullmäktige och förvalta pastoratets egendom och ekonomi.

Kyrkorådets ordförande är:
Annalena Emilsson
annalena.emilsson@svenskakyrkan.se | 073-374 88 33

Församlingsråd

Det finns ett församlingsråd i varje församling. De ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen, församlingsinstruktionen samt övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.