Församlingsinstruktion 2021

Församlingsinstruktion för Höks pastorat Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift

I Höks pastorat ingår Veinge-Tjärby, Knäred - Hishult, Hasslöv-Våxtorp och Ränneslöv-Ysby församlingar. 

Kyrkofullmäktiges godkännande, 21-02-09 paragraf 6 

Kyrkoherdens godkännande, 21-02-09

Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift

datum och paragraf       

Var är vi
Omvärldsanalys

Vi har en högre andel medlemmar än rikssnittet, men andelen minskar med samma siffror som i landet som helhet. Däremot ökar sedan ett par år antalet boende i pastoratet. Andelen konfirmander, barn i verksamheten och besökare på våra gudstjänster är högre än rikssnittet. Sedan 2014 har andelen döpta ökat i betydande omfattning. 

Höks pastorat omfattar större delen av Laholms kommuns landsbygd. Det gör att Höks pastorat är geografiskt mycket utspritt även om merparten av befolkningen bor i samhällena Veinge, Genevad, Knäred, Hishult, Hasslöv, Våxtorp, Ysby, Ränneslöv och Vallberga.

Bygden är blandad med allt från rikt slättland till kargare höglänt skogsland. Med järnvägens uppbyggnad förflyttades befolkning från kyrkbyarna till stationssamhällena i Vallberga och Veinge. Genom pastoratet löper de tungt trafikerade vägarna, väg 15 mellan Halmstad till Markaryd och väg 24 mellan Laholm och Örkelljunga.

I pastoratet finns inget gymnasium, men två högstadieskolor. Skolor och förskolor finns i hela pastoratet. Pastoratet har goda relationer med skolorna och vi besöker flera varje vecka. 

Arbetssituationen är relativt god och många arbetar i egna och andra mindre företag ofta inom jord- och skogsbruk. De större privata arbetsgivarna finns främst i industrier i och utanför pastoratet. Den offentliga sektorn är den största arbetsgivaren.  

För barn och ungdomars sysselsättning är idrottsföreningarna och församlingarna de stora aktörerna vid sidan av skolan.

Internanalys

Höks pastorat bildades 1 januari 2014 efter att de ingående församlingarna gått ihop i en kyrklig samfällighet 1:a januari 2010.

     I Höks pastorat finns inget församlingscentrum, ingen centralort, så möjligheterna att genomföra kyrkans uppgift måste byggas på varje plats.

     I pastoratet har vi långa avstånd mellan de platser där vi har verksamhet. Det innebär att vi behöver ha lokaler på många platser och tillräckligt med personal så att vi kan upprätthålla verksamheten där pastoratets invånare finns. 

Ekonomin blev allt sämre i samfälligheten och det egna kapitalet var som lägst 38 miljoner kronor när pastoratet bildades. Pastoratet genomförde flera strukturella förändringar som bland annat innebär att vi genomförde fler dop och ökade  verksamheten med barn, men också att vi stabiliserade ekonomin. I dag har vi ett eget kapital på drygt 52 miljoner. Vid bokslutet 2020 kommer det egna kapitalet att vara som högst för sedan minska med allt större belopp. Det är sannolikt så att det egna kapitalet i Höks pastorat redan vi utgången av 2023 kommer att ha minskat med mellan fyra och fem miljoner.

Insikten om den på sikt krympande ekonomin föranledde kyrkorådet att vända sig till Göteborgs stift för de skulle utreda förutsättningarna för en sammanslagning av Höks och Laholms pastorat. Stiftsstyrelsen beslutade genom församlingsutskottet att det inte är aktuellt med en sammanslagning i dagsläget. Detta då det fanns en oenighet i frågan om sammanslagningen mellan de båda pastoraten. De konstaterade också att mycket talade för en sammanslagning då pastoraten i de flesta avseenden är jämstarka i dagsläget. Man ansåg också att det sannolikt kommer att bli en sammanslagning av pastoraten om några år. De uppmanar också pastoraten att fortsätta sin strukturanpassning och att stiftet ska utarbeta förslag på hur kansliet kan hjälpa till i detta arbete. 

Slutsatser och analys utifrån omvärldsanalysen och internanalysen

     Vi behöver fortsatt vårda förhållandet att en stor andel personer har relation till och förtroende för kyrkan i Höks pastorat. Pastoratet behöver fortsatt leva upp till det förtroendet och engagemanget. 

     Medlemsantalet sjunker och därmed också intäkterna. Samtidigt kommer lönerna att öka och klyftan mellan intäkter och kostnader kommer att öka. Det kommer att utgöra en utmaning att bibehålla den starka barnverksamhet vi har i hela pastoratet. Det är möjligt att vi kommer att tvingas prioritera verksamheten till vissa orter. Med de stora avstånd vi har i pastoratet innebär borttagen verksamhet också med största sannolikhet att vi tappar de barn som bor på dessa orter. 

     För att genomföra en strukturanpassning krävs att kostnaderna minskar. På sikt kan kostnaderna minska genom att minska antalet byggnader. I alla kvarvarande församlingshem bedrivs idag så stor verksamhet som vi har personal till. På kort sikt kan man minska på antalet anställda. Det skulle innebära en omedelbar minskning av verksamheten.

     Det är osannolikt att Laholms pastorat får en mer positiv inställning till ett sammangående med Höks pastorat om Höks pastorat är nedrustat ekonomiskt eller när det gäller verksamheten

                  Pastoral nulägesanalys och vision
Vi vill fortsatt vara en kyrka på landsbygden, med verksamhet som sträcker sig ut i församlingarnas alla hörn till alla åldrar. Där ska vi verka för att alla ska ha möjlighet att på något sätt kunna vara med i samtalet och reflektionen.

 

Gudstjänsten

Vi söker oss mot ett rikare utbud av varierande gudstjänstformer som bättre svarar mot människors olika förförståelse och längtan. Särskilt angeläget är det att utveckla gudstjänstformer som möter barn och ungdomars begreppsvärld på ett för dem relevant sätt.

Vi ska försöka hitta ett tilltal i våra gudstjänster, så att det uppfattas som välkomnande, begripligt, upprättande, förlåtande och nåderikt. Detta förhållningssätt ska möta kyrkobesökaren redan i porten och skapa en grund för en gudstjänst med delaktighet för varje kyrkobesökare.

Vi vill öka tillfällen där musiken är en del i gudstjänsten.

På de äldreboenden som finns i pastoratet firar vi gudstjänst regelbundet.

 

Undervisning

Undervisning sker i Svenska kyrkans sammanhang med dess traditioner, möjligheter och gränser. Arbetsredskapet är den egna rollen (det sociala beteende som förväntas av en individ utifrån dess sociala position inom en viss social kontext) i arbetet, personligheten, kunskapen och tron, som återkommande reflekteras och sätts i det sammanhang man verkar.

·  Konfirmation

Konfirmationen har en särställning i församlingens undervisning. Andelen konfirmander är stor och det är en utmaning inför framtiden att kunna behålla den starka position som konfirmationen har i pastoratet.

·  Skola och föreningar

Samarbetet med skolan är viktig för Höks pastorat. Vi har ännu skolavslutningar i kyrkan.

Diakonin
Diakonin genomförs både lokalt, genom egna insatser och internationellt, främst genom att förmedla kollekter och gåvor.

Mission
Det är inte möjligt att skilja den kristna kyrkan och hennes mission vad gäller ursprung eller syfte. Tron förs inte med automatik vidare från generation till generation utan måste hela tiden erövras. Det innebär att vi i alla sammanhang måste ge de människor vi möter möjlighet att tolka och förstå sina erfarenheter på dopets grund. 

Barnen
Verksamhet

Det finns en omfattande gruppverksamhet med barn finns i alla församlingar som omfattar åldersgrupper från de yngsta tills de börjar högstadiet. Resurser läggs på barn med särskilda behov och ett diakonalt förhållningssätt präglar verksamheten.

I flera grupper är musik inkluderat i gruppverksamheten. 

Utsatta, ensamma, missbrukande och på annat sätt sköra barn får en särskild uppmärksamhet i församlingens diakonala satsning

Barnkonsekvensanalys
Vi har i utarbetandet av denna församlingsinstruktion sett till barnens bidrag, behov och framtid. Vi vill därför att alla barn i våra församlingar ska tänkas in i planeringen av all verksamhet. Inför och i gudstjänster och annan verksamhet inbegriper planeringen en analys av om och hur barn kan medverka och hur deras erfarenheter kan tillvaratas.

Barnkonsekvensanalys ska göras inför varje beslut i kyrkorådet.

Barnkonsekvensanalysen bygger på FN:s barnkonvention och vi lyfter främst fram följande artiklar:

2. Icke-diskriminering

3. Barnets bästa

6. Rätt till liv och utveckling

12. Åsiktsfrihet och rätt att bli hörd

När ett beslut begränsar barnens rätt enligt dessa artiklar ska en särskild barnkonsekvens upprättas.

Övrigt av vikt
Miljö
Pastoratets resurser används med långsiktiga mål så att vi är uthålliga när det gäller miljö och hållbarhet. Det är viktigt att vi hela tiden verkar för att pastoratets verksamhet ständigt gynnar vår strävan mot allt mindre miljöpåverkan.

Församlingsråd

Församlingsråden fullgör sin uppgift i enlighet med kyrkoordningen. Därutöver kan församlingsråden få uppgifter och frågor av kyrkorådet, kyrkoherden, från Göteborgs stift och Svenska kyrkan nationellt. 

Kris och beredskap

Församlingarna deltar i kris- och beredskapsarbetet på lokal nivå.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är nödvändig för ett bra arbete. Det gäller både den fysiska arbetsmiljön och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Samverkan och samarbete genererar både bättre kvalitet på arbetet och trygghet i arbetet.

Ideella

I den framtid vi går till mötes har ideella medarbetare en viktig roll att fylla. De behövs i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Där skapar de en trovärdighet för kyrkan genom deras förankring i församlingarna.

Tre prioriterade områden
Vi definierar tre områden för att också i framtiden kunna genomföra kyrkans grundläggande uppgift i Höks pastorat. Mycket talar för att antalet anställda måste bli färre och att yttäckningen måste begränsas. Uppgiften kommer att vara svår då allt pekar på att vår ekonomiska situation kommer att försvagas år från år.

Barn, i åldrarna 6-14 år. Vi har en stark barnverksamhet och det är prioriterat att bibehålla ett starkt arbete med barn i hela pastoratet.

Missionen. Höks pastorat är stort till ytan och det är viktigt att vi är kyrka i hela pastoratet. Om vi engagerar oss i missionen, lekmän och anställda, kommer vi att ha större möjligheter att genomföra vår grundläggande uppgift i hela pastoratet.

Utveckla gudstjänsten. Vi firar fyra huvudgudstjänster varje söndag och helgdag. Pastoratets gudstjänster är därför i hög grad präglade av liturgiskt ensartade gudstjänster. Vi behöver inom ramen för huvudgudstjänstens regelverk hitta former för fler och mer informella liturgiska tilltal.

Domkapitlets regler med mera

Huvudgudstjänster och nattvardsgudstjänster i pastoratet

I pastoratets församlingar firar vi huvudgudstjänster alla söndagar och kyrkliga helgdagar. Minst var tredje huvudgudstjänst i varje församling firas med nattvard. Totalt mer än åttio nattvardsgudstjänster per år. Vi sammanlyser upp till åtta gudstjänster per år.

Ekumeniska huvudgudstjänster

Pastoratet firar inga ekumeniska gudstjänster.

Kompetensnivå på kyrkomusikertjänsten

I pastoratet ska en musiker vara kantor.

Konfirmandundervisning

I pastoratet följer vi Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer. Vi har också en handlingsplan för konfirmandarbetet.

Ekumeniska avtal

Pastoratet har inte ingått några ekumeniska samverkansavtal, förutom de som finns på riksnivå.

Prästtjänster

Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fyra komministerbefattningar skall finnas i pastoratet. Prästtjänsterna är disponerade enligt följande:

     En komministertjänst med ansvar för verksamheten i Veinge - Tjärby församling.

     En komministertjänst med ansvar för verksamheten i Knäred - Hishults församling.

     En komministertjänst med ansvar för verksamheten i Hasslöv - Våxtorps församling.

     En komministertjänst med ansvar för verksamheten i Ränneslöv - Ysby församling.

     En komministertjänst har ansvar för pastoratets konfirmandarbete.

     Pastoratets vuxen- och äldrearbete delas mellan komministrarna.

     Pastoratets diakonala arbete delas mellan komministrarna.

     Utöver detta har pastoratet en kyrkoherde

Övriga tjänster

Inga övriga tjänster är beslutade av stiftet.

Kyrkor i pastoratet

Pastoratet har nio kyrkor.

Tjärby och Veinge kyrkor, samt Mästocka kapell i Veinge - Tjärby församling.

Knäred och Hishults kyrkor i Knäred - Hishults församling.

Våxtorp och Hasslövs kyrkor Hasslöv - Våxtorps församling.

Ränneslöv och Ysby kyrkor i Ränneslöv - Ysby församling.

Kyrkans nyttjande

Alla kyrkor utnyttjas för huvudgudstjänster, andra gudstjänster, kyrkliga handlingar, musikkonserter och vissa andra evenemang. Kyrkorna utnyttjas i olika hög grad.

Mästocka kapell med ett nyttjande på ungefär en gång varannan vecka är minst använd. Knäreds kyrka, Hishults kyrka, Våxtorps kyrka, Ränneslövs kyrka och Ysby kyrka används mer än en gång per vecka.

Den språkliga mångfalden

Pastoratet har ingen regelbunden verksamhet, eller regelbundna gudstjänster på andra språk än talad svenska. Vid behov av andra språk kan kompetens tas in utifrån.