Högsby Kyrka

Gudstjänstlokaler

Våra gudstjänstlokaler i pastoratet

Högsby kyrka

Högsby kyrka är centralt belägen i Högsby församling vid den vackra Emån i tätorten Högsby. Dess smäckra torn från 1885 speglar sig i Emåns vatten. Kyrkans långhus och sakristia speglar kyrklig byggnadskultur från medeltid till sent 1700-tal. I kyrkan finns två vackra senmedeltida altarskåp. Det största av dem är placerat över altaret, medan det andra finns till vänster i kyrkans kor. Läktarorgeln är från 1931, kororgeln invigdes 1987. I kyrkans vapenhus finns en runsten, som från början stod fritt vid Staby skans söder om Högsby. Denna runsten har daterats till 1050-talet. Med sin "Gud hjälpe"-inskription utgör den det första vittnesbördet om kristnandet av Högsbybygden. I vår tid vill gudstjänstgemenskapen i Högsby hjälpa människor till tro och livsglädje.

Berga kyrka

Berga kyrka i Högsby församling har tillkommit genom Stiftelsen Berga Kapells försorg. Kyrkan stod färdig 1959 och invigdes 12 december samma år. Arkitekt var ingenjör Nils Johansson, Oskarshamn. I samband med att stiftelsen upplöstes 1984, överlämnades kyrkan till Högsby församling. Förutom de sedvanliga kyrkolokalerna inrymmer Berga kyrka på huvudplanet rum för barnarbete, församlingssal, sammanträdesrum och kök. I källarvåningen finns lokaler för ungdoms-konfirmandarbete samt samkvämsrum. Kyrksalen rymmer ca 100 gudstjänsdeltagare. Sittplatsantalet kan vid behov fördubblas genom att församlingssalen är förbunden med kyrksalen medelst en skjutvägg. Kyrkans altarskåp har utförts 1986 av konstnär Eva Spångberg, Stockaryd, och snickaren Tore Engström, Berga. Den nuvarande kyrkoorgeln är byggd av Kunkels orgelverkstad. Klockstapeln uppe på Dotemoberg alldeles norr om kyrkan uppfördes 1950.

Långemåla kyrka

Långemåla kyrka, invigd nyårsdagen 1832, är en så kallad Tegnérlada, byggd helt i Karl Johanstil. Den ersatte en gammal, mindre träkyrka, som troligen uppförts vid 1600-talets mitt. 1908 flyttades predikstolen från sin ursprungliga plats över altaret till norra väggen. 1914 tillkom, altartavlan, föreställande Jesus i Getsemane. Den är målad av Ivar Hoflund, Kalmar. 1954 renoverades kyrkans interiör genomgripande och kyrkan fick sin nuvarande orgel, byggd av Troels Krohn, Fredriksborgs orgelbyggeri, Hillreö, Danmark. Bland inventarierna märks särkilt två altarskåpsdörrar från 1400-talet. Den ena av dem återger bland annat Växjö domkyrka vid samma tid och är därmed den tidigaste kända bilden av domkyrkan. Två skulpturer, som suttit på altarskåpsdörrarnas insidor, finns också bevarade, likaså fem skulpturer från 1600-talet. Nattvardskalken är från 1730-talet. I anslutning till kyrkogårdens norra sida finns ett gravfält med ett 80-tal forngravar.

Långemåla kykra
Långemåla kyrka

Ruda församlingshem

År 1951 bildades Stiftelsen Ruda Församlingshem och året efter bildades även en syförening vars uppgift var att samla in pengar till ett Församlingshem. Det dröjde till år 1973 innan planeringen av Församlingshemmet i Ruda kunde påbörjas på allvar. Arkitekt Anders Berglund hade skissat på olika förslag och ritningar och vid ett möte beslutades det att bygga ett Församlingshem i Ruda.

Församlingshemmet invigdes 11 mars 1975 och närvarande var bland annat biskop Sven Lindegård samt en stor åhörarskara. Det kyrkliga arbetet i Församlingshemmet bestod av gudstjänster, konfirmandundervisning, kyrkans barntimmar och symöten. Vid ett årsmöte år 1990 beslöt Stiftelsen att överlåta Församlingshemmet till Högsby Församling/Pastorat. I år 2011 får Ruda församlingshem en klockstapel som invigs i höst. Idag används Församlingshemmet till gudstjänster, barnverksamhet och övrigt församlingsverksamhet.

Fagerhults kyrka

Fagerhults kyrka byggdes 1894 och består av ett långhus med f d sakristia i öster. Tornet är försett med spetsig spira. Kyrkan,vars stil är gotikimiterad, uppfördes invid den gamla träkyrkan som invigdes 1740. Av äldre inventarier som finns bevarade förtjänar att nämnas ett altarskåp från ca 1475. PÅ dess mittparti ser man S:t Erasmus och på var sida om henne S:t Lars och S:t Birgitta.

Grönskåra kapell

Grönskåra kapell är vackert beläget intill Badebodaåns badplats. Lokalen skänktes till pastoratet av en stiftelse; “Grönskåra kapellag” - dvs en sammanslutning av människor bosatta långt från församlingsskyrkan i Fagerhult som ville ha en gudstjänstlokal närmre till hands. Det vackra korset är tillverkat av A.Lindholm och hängdes upp julen 1992. Byggnaden har en hall, en samlingssal, ett kök och en liten övervåning med spiraltrappa.

Fågelfors kyrka

Fågelfors församlingskyrka uppfördes av sockenbor med benägen hjälp av brukspatronen kapten J M Ekströmer
1884-85, efter ritningar av arkitekten F G A Dahl. Efter en genomgripande restaurering 1963-64 återfick kyrkan i stort sett sitt ursrungliga utseende. Långhuset har öppet kor med romansk rundbåge i medeltida stil. Inredningen utgörs av mörkblå långbänkar och takbjälkar i samma färg. Bland inventarierna märks dopfunten av grå ölandssten, ritad av skulptören Eric Sand, Strängnäs, och skänkt av fru Ingrid Ekströmer 1964. Kyrkans förnämsta konstverk är den stora matta som pryder korgolvet. Den är komponerad och vävd av Kalmarkonstnären Ann-Mari Holke och donerad av församlingens syföreningar. I koret finns också andra moderna konstverk, till exempel en ambo, ett processionskors och en påskljusstake utförda av träkonstnären Allan Lindholm, Oskarshamn. Kyrkans verkliga rariteter torde vara 1400-talsklockorna i det höga tornet med spira.

Fågelfors kykra
Fågelfors kyrka