Högalidskyrkan med omnejd sett från luften. Det är sommar.
Foto: Christian Veltman

Högalidskyrkans renovering

En helrenovering av Högalidskyrkan har påbörjats. Kyrkan är stängd för allmänheten från 1 mars 2021 till våren 2023. Församlingsverksamheten flyttar under renoveringstiden till församlingshuset.

En viktig mötesplats och ett unikt kulturarv bevaras!

Högalidskyrkan med sina två unika torn, ståtar högt uppe på Högalidsberget, med utsikt över staden. En välkänd Stockholmsprofil. Kyrkan uppfördes under åren 1917-1923 och är en av den nationalromantiska tidens viktigaste byggnadsverk i Sverige. Arkitekt var Ivar Tengbom. Kyrkans interiör får betraktas som ett allkonstverk dirigerat av Tengbom och utfört av flera av tidens mest framstående
konstnärer och konsthantverkare.

År 2023 fyller kyrkan 100 år och tiden har tydligt satt sina spår. Den är i akut behov av renovering och den 1 mars 2021 stängde kyrkan för allmänheten. Vi är glada för att renoveringen av kyrkan äntligen har påbörjats och det är ett mycket stort ekonomiskt ansvar som Högalids församling nu tar. Vi har också ett ansvar gentemot Kulturmiljölagen som säger att kyrkor ska vårdas och bevaras.

Syfte och mål

Det övergripande målet är att återföra kyrkobyggnadens interiör samt exteriör i form och kulör till det utseende den hade år 1923 när kyrkan invigdes, samt tillgodose byggnadens underhållsbehov. Ambitionen är att säkerställa att kyrkans interiör och exteriör bevaras för framtiden för sitt konstnärliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värde.

Hållbarhet och beprövade metoder

Projektet utgår från ett långsiktigt tidsperspektiv. Valda material och metoder ska ha beständighet i minst ett femtioårigt och helst ett hundraårigt perspektiv. De material och metoder som används är traditionella och väl beprövade och skall åldras på ett värdigt och naturligt sätt.

renoveringsbehov och anpassning till dagens krav

Takplåtarnas infästningar, som är av järn, rostar sönder och därmed lossnar plåtar som riskerar att blåsa av. Murstenar är lösa och fasaden vittrar p.g.a. luftföroreningar. Brandskydd, elsystem och avloppsstammar är uttjänta och behöver anpassas till dagens krav. En ordentlig rengöring behövs och 30 meter sprickbildning finns i innertaket och delar av putsen i koret har fallit ned. Tillfälligt har ett nät spänts upp. Lokalerna under kyrkan behöver anpassas till både verksamhet och arbetsplatser. Kyrkan behöver också tillgänglighetsanpassas så att alla människor kan delta och vistas i kyrkans lokaler.

DETTA SKA GÖRAS

Först ut exteriört är fasaden och taket på långskeppet som följs upp av de 2 tornen. Arbeten interiört planeras att pågå under hela projektet.

Arbetena exteriört omfattar i korthet att kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuvar, ses över och stora delar av fogarna i tegelfasaden kommer att lagas och skadat tegel bytas ut. Skadad natursten i fasaden lagas eller byts ut. Taktäckningen av kopparplåt byts ut till stor del.

Invändigt kommer omfattande arbeten utföras i kyrkorummet och i källaren. I kyrkorummet kommer valvet att lagas och tilläggsisoleras och putsen i väggarna och valven kommer att restaureras. Golvvärme kommer att läggas under kyrkbänkarna och en hiss ska installeras. Ljud och ljus ska förbättras. Utöver det ska också källaren under kyrkan utvidgas och anpassas till församlingens behov av lokaler nu och för framtiden.

Finansering och tidplan

Renoveringen finansieras av kyrkoavgifter som medlemmar i Svenska kyrkan, Högalids församling betalar, banklån, kyrkoantikvarisk ersättning KAE och insamlade medel. 

Arbetet beräknas pågå fram till våren 2023 och görs etappvis.

I samverkan med

Högalids församling som byggherre samverkar i detta projekt med Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB (KFS) som är projektledare och IN3PRENÖR som är generalentreprenör.

VERKSAMHETEN FLYTTAR TILL FÖRSAMLINGSHUSET

Under kyrkans renoveringstid flyttar vi till församlingshuset. Den vackra stora salen är iordningställd som kyrksal. Där kan vi fira gudstjänst tillsammans, döpas och vigas. Det är öppet alla dagar kl 9-16. Välkommen!

Kolumbariet

Kolumbariet är öppet kl 9–17 och kommer mestadels att vara öppet under kyrkans renoveringstid, med undantag när renoveringen kräver att vissa delar spärras av tillfälligt. Detta kommer i så fall att i god tid att anslås vid kolumbariet och på hemsidan.

Stödinsamling för Högalidskyrkan

Vi har startat en stödinsamling för Högalidskyrkan. Insamlingen är ett sätt att finansiera delar av renoveringen. Också en möjlighet för dig och andra människor att få vara med och bidra till att Högalidskyrkan kommer att fortsätta att vara en viktig mötesplats för kommande generationer. Vi bevarar en viktig mötesplats och ett unikt kulturarv! Alla gåvor kommer att göra nytta! Varje krona räknas. Vad vill du bidra med? På insamlingssidan finns flera förslag