Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Miljödiplomering

Här nedan kan ni läsa om Hörby församlings miljöarbete. Här står om lite om vad vi gjort, vad vi gör och vad som händer framåt. Har ni frågor om församlingens miljöarbete är ni välkomna att höra av er till oss.

Det pågår ett projekt på vissa av våra kyrkogårdar där väl valda gräsytor har ställts om till att bli äng. Syftet med detta projekt är att bidra till den biologisk mångfalden, något vi alla vinner på. Både inne i tätorten Hörby med stor bebyggd areal och ute på landsbygden med stora arealer av oftast monokulturella skogspartier och åkrar finns ett behov av att återinföra en rikare flora där väl valda inhemska växter kan ge både skydd och mat åt våra viktiga nyttoinsekter. Det är även otroligt vackert med ängar där vinden sveper fram som vågor över ett hav med blommor. Förr i tiden var marken innanför kyrkogårdsmuren ofta av ängskaraktär och betades av djur eller slåttrades, så ängar på en kyrkogård är ingen nymodighet.

Första steget för att skapa en äng från en befintlig näringsrik gräsmatta är att utarma ytan på näring, det vill säga ta bort dött växtmaterial varje år. Syftet är att öka konkurrenskraften hos ängsväxterna. Det kan göras på olika sätt och traditionellt slås ängen med lie och därefter tas växtmaterialet bort efter att det har fått fröa av sig i några dagar. Omställningen från gräsyta till äng kan ta något år till flera år bland annat beroende på hur mycket näring som finns i marken och vilka växter som finns på platsen. Det kan finnas en fröbank med fröer som är över 100 år som väntar på sin chans att komma upp från jorden.

Det finns genvägar. Genom att ta bort grässvålen på några ställen (anlägga blottor) och ersätta med mager jord kan man så in inhemska lokalt insamlade ängsväxter som förhoppningsvis kan etablera sig i takt med den omkringliggande marken.

Så här kan du hjälpa till:

  • Använda obesprutade snittblommor.
  • Inte använda ståltråd, oasis, plast och dylikt i gravsmyckningar.
  • Fråga gärna din lokala blomsterhandlare eller dagligvaruhandlare om klimatsmarta alternativ när du köper dina blommor, arrangemang eller ljus.  
  • Sortera rätt i våra sopsorteringskärl. Om gravdekorationer med oasis, plast, ståltråd m.m. används ska de slängas i soptunnorna för övrigt avfall.
  • Undvika batteriljus, använd i stället miljömärkta gravljus. På våra askgravplatser och minneslundar är batteridrivna ljus inte tillåtna. 

Här kan du se en film om avfall på kyrkogårdar