Gravrätt och gravrättsinnehavare

Vem ska ta hand om graven? Hur länge har jag graven?

Gravrätt

Rätten till gravplats kallas gravrätt. En gravrätt uppkommer till följd av att en gravsättning skett eller att en formell upplåtelse gjorts. Som ett bevis för gravrättsupplåtelsen utfärdas ett gravbrev.

Gravrättsinnehavare

I samband med att en gravplats upplåts skall dödsboet anmäla vem som i gravregistret skall antecknas som innehavare av rätten. Det kan med fördel vara flera stycken. 
För att församlingen skall kunna komma i kontakt med innehavaren är det viktigt att kontaktuppgifterna är aktuella.  

Som gravrättsinnehavare ansvarar man för:

  • vem som får gravsättas på platsen
  • hur gravplatsen ska smyckas
  • att gravplatsen är väl vårdad och att gravstenen är väl förankrad

Förnyelse av upplåtelse

Enligt begravningslagen (1990:1144) 7 kap 9 §
När upplåtelsetiden för gravrätten går ut, har gravrättsinnehavaren rätt till ny upplåtelse, om:

  • gravplatsen är väl vårdad
  • upplåtelsen inte medför något synnerligt men för begravningsplatsens ändamålsenliga ordnande och skötsel
  • gravrättsinnehavaren dessförinnan har anmält att han vill få upplåtelsen förnyad.


    Om gravrättsinnehavaren avlider

    Dödsboet skall inom sex månader från dödsfallet anmäla till Kyrkogårdsförvaltningen vem som skall antecknas som ny innehavare av rätten till gravplatsen.