Gravplats och Gravskick

Det är viktigt att tänka efter vilken form av gravplats som passar. Det finns en spännvidd mellan helt anonymt på minneslund till stor gravplats med gravram och singel.

Tänk igenom om graven ska ha plats för flera kistor eller urnor, och om det finns speciella önskemål som t.ex. storlek på gravvård m.m. Om man vet att man kommer att pynta och smycka graven mycket är oftast en traditionell gravplats bättre än en alternativ gravplats där ytan är begränsad och kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln.

Gravskick

Avser de olika sätten vi begraver våra döda. I Hörby Församling har vi fyra olika skick. Alla fyra finns tillgängliga på alla våra kyrkogårdar.

Kistgravplats och Urngravplats: Den traditionella gravplatsen, kist - och urngrav utgör alltjämt en betydande andel av det totala antalet gravsättningar.

Minneslund: Gemensam minneslund för nedgrävning av askor. Anonym gravsättning, ingen plats för namn, gemensam smyckningsplats. 

Askgravplats: (som ej rättsligt definierat begrepp. Lokala avvikelser kan förekomma.) En mindre gravplats för aska med eller utan hölje som ger möjlighet att makar eller familjemedlemmar kan vila tillsammans. Den upplåts med gravrätt med starka restriktioner vad avser gravvårdens utformning. De anhöriga betalar för gravvården och en engångsavgift för den kollektiva skötsel som kyrkogårdsförvaltningen står för. Det finns en gemensam plats för blommor och ljus.

Kontakta gärna Kyrkogårdsförvaltningen för att diskutera de olika alternativen. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hitta den rätta platsen.
Möjlighet finns också att spridas i naturen, ansökan görs hos Länsstyrelsen.

Gravsättning betyder att en kista eller urna placeras i graven.

Gravsättning av kista kan ske i samband med begravningsakten. En urna gravsätts normalt några veckor senare, ibland med en kort andakt för de anhöriga, men den kan också ske utan anhörigas närvaro.
Urnan måste gravsättas inom ett år.

Askan förvaras på krematoriet eller hos den huvudman där askan ska gravsättas. Det finns inget regelverk som styr vad man får och inte får göra i samband med en gravsättning. De anhöriga får i hög grad själva bestämma hur de vill ha ceremonin, - med eller utan präst, med eller utan kyrkogårdsvaktmästare samt i övrigt forma akten efter eget tycke förutsatt att det sker i enlighet med god gravkultur d.v.s. att den inte stör någon eller skändar graven.

Man kan även välja att ha en begravningsgudstjänst med urna d.v.s. att man direkt efter ett dödsfall skickar stoftet till kremering för att sedan ha en begravningsgudstjänst i kyrkan med efterföljande urnnedsättning på gravplats. Om man valt minneslund tar kyrkogårdsförvaltningen hand om att gravsätta askan. 

Askan efter en avliden får strös ut på mark eller vatten om Länsstyrelsen ger sitt tillstånd. Platsen ska vara lämplig och det ska vara uppenbart att askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt. 

Gravstenar och gravhällar

Gravanordning = gravvård, gravsten eller gravhäll

Till varje gravkvarter på varje kyrkogård finns riktlinjer och bestämmelser för hur en gravanordning får utformas.
Det kan vara: bestämmelser för hur hög gravvården får vara, vilket material vården ska vara utförd i, om enbart liggande häll godkännes osv. Hörby Kyrkogårdsförvaltning har på senare tid antagit en mera liberal hållning och har inte så strikta regler på nyare kvarter.

När man ser ut en gravplats får man ta del av bestämmelserna för just det gravkvarteret som gravplatsen är belägen på. Man ska sedan hos Kyrkogårdsförvaltningen ansöka om att sätta upp grav vården på gravplatsen. Om man anlitar ett stenhuggeri kan de oftast hjälpa till med att fylla i blanketten. När gravvårdsansökan är godkänd kan tillverkningen påbörjas.