Begravningsombud och begravningsavgift

Begravningsombud

Begravningsombuden har statens uppdrag att tillvarata intressen rörande begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. De utses av Länsstyrelsen på förslag från kommunerna.
Exempel på begravningsfrågor som är av allmänt intresse är, förutom hur begravningsavgiften används, utbyggnader och andra förändringar i begravningsverksamheten.

Begravningsombuden skall även bedöma begravningsavgiftens storlek och bevaka att den endast används till de uppgifter som anges i begravningslagen.

Begravningsombuden kallas till sammanträden där man fattar beslut om verksamheten.

Ombuden skall dessutom hålla sig informerade och årligen avge rapport till Länsstyrelsen om sin verksamhet och meddela vad de iakttagit.

Kyrkogårdsförvaltningarna skall tillhandahålla all information som begravningsombuden behöver och i övrigt underlätta deras uppgift.

 

 

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften används till att betala förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, d v s landets begravningsverksamhet.
De kostnader som skall täckas av begravningsavgiften är: personal, lokaler och maskiner, att ta emot stoftet och anhöriga som vill komma på visning, sköta allt i samband med gravsättning, sköta om transporter inom ansvarsområdet, kremering, tillhandahålla lokaler både för visningar samt religiösa och icke religiösa begravningsceremonier, anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser, tillhandahålla gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats.
För den som tillhör Svenska kyrkan är också begravningsgudstjänsten kostnadsfri, antingen denna äger rum i den egna församlingen eller mot transporttillägg i någon annan församling.

Den som tillhör en annan kyrka/samfund får vända sig dit för upplysningar om kostnaderna.

För den som inte tillhörde någon kyrka/samfund alls, får de efterlevande själva ordna s k borgerlig begravning eller avstå från att ha någon ceremoni.

Normalt hålls begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning endast för den som vid dödsfallet tillhörde kyrkan. Svenska kyrkan är angelägen om att även efter ett dödsfall respektera den avlidnes beslut att utträda ur kyrkan, oavsett om de anhöriga har en annan uppfattning.
Vid frågor om detta kontaktas kyrkoherden.

Enligt begravningslagen ska alla gravsättas. Om det inte finns någon anhörig eller närstående som ordnar begravningen, tar kommunen kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och svarar för att det blir gjort.