Barn- och ungdomsgrupper

Så här hanteras ditt barns/ungdoms samt även vårdnadshavares personuppgifter när de är delaktiga i vår barn-/ungdomsverksamhet i Svenska kyrkan Hörby

Genom att anmäla ditt barn/ungdom till en barngrupp ingår du ett avtal med oss. För att kunna uppfylla avtalet behöver vi behandla dina och ditt barns/ungdoms personuppgifter. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att de krävs för avtalet mellan dig och oss, medan grunden för ditt barns/ungdoms behandling är en intresseavvägning där vårt intresse av att veta vilka som deltar i vår grupp samt av att kunna få bidrag för detta deltagande anses väga tyngre än barnets/ungdomens intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade av oss.

Uppgifterna kommer att behandlas av oss i syfte att administrera den aktuella barn- eller ungdomsgruppen. De raderas varje läsår och måste därför lämnas in på nytt om ditt barn/ungdom vill fortsätta i sin grupp. Dina uppgifter kommer att sparas av oss tills barnet/ungdomen lämnar gruppen.

Ditt barns/ungdoms uppgifter kommer i vissa gruppers fall att skickas till Sensus för att vi ska kunna få bidrag för ditt barns deltagande. 

Foton som tas i barngruppen publiceras endast med samtycke från vårdnadshavare till det barn som är med på respektive foto.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns/ungdoms personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn/ungdom. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns/ungdoms personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Vid frågor om vår behandling av dina eller ditt barns/ungdoms personuppgifter, kan du höra av dig till hoerby.forsamling@svenskakyrkna.se eller via telefon på 0415-175 50