Foto: Magnus Aronson/Ikon

GDPR gällande ideella medarbetare och ledare

För att vi ska kunna administrera ditt ideella arbete behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är avtal.
Om du är under 16 år krävs det att vårdnadshavare godkänner lagringen av personuppgifterna.
Personuppgifterna lagras under tiden du är ideellt engagerad i församlingen. Därefter raderas uppgifterna efter 15 månader.


Dina rättigheter
Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till församlingsexpeditionen.
Du har även rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Dataskyddsinspektionen.


Begära utdrag av personuppgifter
För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig, vänligen ta kontakt med Hjo pastorats expedition, Regeringsgatan 14 i Hjo. Har du frågor kan du kontakta expeditionen på telefon 0503-323 80 eller via e-post hjo.pastorat(a)svenskakyrkan.se


Dataskyddsombud
Hjo pastorats dataskyddsombud är Erika Malmberg. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till henne:
072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se


Vanliga frågor och svar
Vad är personuppgifter?
All information som går att härleda till en fysisk levande person, exempelvis namn, ålder, personnummer, kontaktinformation.
Vad är behandling av uppgifter?
Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter.
Var är personuppgifter insamlade från?
Dina personuppgifter samlas i regel in då du själv uppger dem. Det kan vara i samband med att du bokar ett dop eller en vigsel, eller när du anmäler dig eller ett barn till en verksamhet.
I vissa fall har del personuppgifter lagts in i vårt organisationsregister Kyrksam av en annan organisation inom Svenska kyrkan. Din adress kan komma att hämtas från folkbokföringsregistret. Telefonnummer och e-postadress har du alltid själv uppgett.
Varför är det nödvändigt att behandla mina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtaganden som församling i Svenska kyrkan. Det inkluderar exempelvis medlemskap, genomförande av verksamhet, kontaktinformation, behörighet till IT-system, kommunikation, arvodesutbetalning. Vi kan också vara skyldiga att hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav på rapportering, skatteinbetalning m.m.
Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.
Vem får tillgång till mina personuppgifter?
Hjo pastorat är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för att följa de lagkrav som ställs på behandlingen.
Vi har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast kan kommas åt av de personer som behöver ha tillgång till dem. Vissa personuppgifter kan vara delade öppet inom Hjo pastorat, till exempel namn, funktioner och kontaktuppgifter.
För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare har vi kontakt med IT-systemleverantörer som ibland kan få tillgång till dina personuppgifter då de loggar in i systemet. Dessa har dock undertecknat avtal om att inte avslöja något om de uppgifter de får tillgång till.
Vi överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss eller på grund av lagkrav eller domstolsbeslut.
Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen i Kyrksam, som är Svenska kyrkans organisationsregister, och för dig som har lön eller arvode i HRM Flex. Leverantörerna av dessa system är bundna av regler gällande hantering av personuppgifter. I de undantagsfall andra system används har vi tecknat biträdesavtal med leverantören.


Uppdatering av dokument
Vi kan komma att uppdatera detta dokument när som helst. Du uppmanas därför att hålla koll på uppdateringar så att du håller dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Prata med oss

Telefon: 0503-323 80 expeditionen

Epost: hjo.pastorat(a)svenskakyrkan.se

Besök: Regeringsgatan 14 i Hjo