Foto: Anne-Marie Grahn

Extern integritetspolicy

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t.ex. rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:
• begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
• begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
• begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
• begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
• inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Expeditionen, 0503-323 80
e-post: hjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Hjo pastorats dataskyddsombud:
Per Sandstedt, dso@xeeda.se