Vesene kyrka
Foto: Herrljunga Pastorat

Vesene kyrka och kyrkogård

Vesene kyrka
Någon gång i slutet av 1100-talet eller möjligtvis i början av 1200-talet byggdes Vesene kyrka. Kyrkan kännetecknas i första hand av sina tjocka murar och brist på fönster och har använts genom århundraden som både kyrkorum och försvarsplats. År 1764 förlängdes den ursprungliga byggnaden med nio alnar mot öster och det var troligtvis då som man öppnade upp fönstren på den södra och östra sidan av kyrkan. År 1926 genomfördes en grundlig restaurering och 1978 byggdes ett nytt vapenhus med inbyggd sakristia. År 1778 försågs innertaket med inskriptioner och målningar. På norra väggen finns rester av en väggmålning från 1200-talet. Dopfunten är kyrkans ursprungliga från medeltiden och altarskåpet är ett senmedeltida flygelskåp med helgonbilder. Predikstolen är försett med en tillbyggd sakristia där prästen kunde klä om i nedre delen av trappan. Utanför kyrkan står en klockstapel, byggd år 1736. Den har två klockor som blev gjutna år 1853 respektive år 1854. Kyrkan renoverades senast 2002.

Kyrkan är inte tillgänglighetanpassad men det finns lösa ramper för att kunna ta sig in med hjälpmedel. Max antal besökare i kyrkan är 85 stycken.

Vesene minneslund Foto: Lars Bertilsson

Vesene kyrkogård har medeltida ursprung och består idag av två stycken klart urskiljbara delar, den gamla innanför den gamla bogårdsmuren och den nya öster om denna innanför en nylagd mur. Den äldre delen bildar en lätt oregelbunden femhörning och den nya en rektangel med sned kant i öster. Den äldre delen hägnas av en kallmur som delvis fungerar som en stödmur, och en trädkrans bestående av lönn och två askar. Förutom trädkransen finns det ett rhododendronbuskage nordväst om kyrkan. Norr om den nya delen av kyrkogården har en parkering anlagts. Vesene kyrkogård är indelad i kvarteren A-K, där A-D omfattar den äldre delen. I den norra muren sitter en rikligt dekorerad smidd dubbelgrind. Grinden sitter i raka stenstolpar som upptill är prydda med stenklot. En grusgång leder från grinden upp till kyrkan och längs dess södra sida bort till muröppningen mot den nya delen. I övrig är kyrkogården grästäckt. En minneslund finns placerad på den nya delen av kyrkogården. Ett fåtal lampor i koppar med lätt gammeldags utformning med svart plåttäckning och ofärgade kupor av råglas står längs grusgångarna. I början av 2021 fanns det 214 aktiva gravrätter på Vesene kyrkogård.